Dostawy - 370429-2020

07/08/2020    S152

Polska-Kraków: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 152-370429

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
Adres pocztowy: os. Na Wzgórzach 17B
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-723
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków
E-mail: zamowienia@wso.krakow.pl
Tel.: +48 126208210
Faks: +48 126208285
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wso.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wso.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa komputerów oraz oprogramowania dostępowego dla WSO w Krakowie

Numer referencyjny: ZP-2710-12/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, nie powystawowego, nie rekondycjonowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla usługi katalogowej. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 pakiety:

— pakiet 1 – komputer dokowany do monitora wraz ze stacją dokującą (20 szt.),

— pakiet 2 – przełącznik do instalacji w systemie kasetowym Blade Fujitsu Primergy BX400 S1, stanowiącym własność zamawiającego (2 szt.),

— pakiet 3 – oprogramowanie dla usługi katalogowej (120 szt.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer dokowany do monitora wraz ze stacją dokującą

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30237200 Akcesoria komputerowe
30213300 Komputer biurkowy
33195100 Monitory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 szt. komputerów dokowanych w zintegrowanej z monitorem stacji dokującej i niewystających poza obrys monitora. Stacja dokująca musi być zintegrowana z monitorem lub jego podstawą. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podczepieniu komputera w małej obudowie za pomocą uniwersalnych uchwytów do monitora lub jego podstawy.

Zestaw powinien umożliwiać elastyczną rekonfiguracje w zakresie:

— RAM (minimum 2 złącza SO DIMM),

— pamięci masowe,

— CPU,

— obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie prowadzone w ramach projektu Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020. RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przełącznik do instalacji w systemie kasetowym Blade Fujitsu Primergy BX400 S1, stanowiącym własność zamawiającego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000 Sieci
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. przełącznika przeznaczony do instalacji w posiadanym systemie kasetowym Blade Fujitsu Primergy BX400 S1:

2. Pełna kompatybilność z systemem kasetowym Fujitsu BX400;

3. Pełna kompatybilność z serwerami Fujitsu BX920 S3 oraz BX924 S4 potwierdzona poprzez producenta;

4. Przełącznik wyposażony w 18 portów 1/10 GbE z serwerami Blade Fujitsu BX920 S3 oraz BX924 S4;

5. Przełącznik wyposażony w 8 portów 1/10 GbE z czego 2 porty wyposażone we wkładki 40 GbE QSFP+ Multi Mode SR;

6. Pobór mocy w maksymalnej konfiguracji – 80 W;

7. Waga – maksymalnie 1.5 kg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie prowadzone w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020. RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie dla usługi katalogowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla usługi katalogowej – 120 szt. licencji dostępowych (CAL) do Windows Server 2019 Government (WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov DvcCAL – R18-05785) na urządzenie lub równoważne (licencja dostępowa dla urządzenia umożliwiająca podłączenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych funkcjonalności serwera Microsoft Windows Server 2019 typu Device Cal z wdrożoną rolą Active Directory)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie prowadzone w ramach projektu Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020. RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, 31-723 Kraków, os. Na Wzgórzach 17B, POLSKA, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu – z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt– 12–23 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu wykonawca dołącza do oferty oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma być sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zamawiający informuje, że wypełniając formularz JEDZ wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza

2) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, będzie zobowiązany do złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów:

a. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Dodatkowo:

Pakiet 1: Oświadczenie wykonawcy potwierdzające warunki serwisowe określone w SIWZ; katalog oferowanego sprzętu – oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim potwierdzające, że oferowane parametry sprzętu są zgodne z określonymi przez zamawiającego wymaganiami.

Pakiet 2: Oświadczenie producenta serwera blade o kompatybilności przełącznika z system kasetowym Blade Fujitsu Primergy BX400 S1.

4) Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wysokość i warunki wniesienia wadium określa SIWZ.

5) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny i przypisanych im wag:

— pakiet 1, 2 – cena oferty – 60 %; okres gwarancji – 40 %,

— pakiet 3 – cena oferty – 60 %; termin dostawy – 40 %.

6) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty). Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8) W przypadku podpisywania oferty i poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2020