Suministros - 370562-2020

Submission deadline has been amended by:  446534-2020
07/08/2020    S152

Polonia-Varsovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 152-370562

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dirección postal: ul. Dewajtis 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-815
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Januszko Dział Zamówień Publicznych UKSW
Correo electrónico: dzp@uksw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dzp.uksw.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.dzp.uksw.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynków Kampusu UKSW przy u. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”.

Número de referencia: DZP.371.33.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa ciepła będzie polegała na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej na terenie udostępnionym przez Zamawiającego i jej dystrybucji do budynków Zamawiającego. Dopuszcza się dystrybucję za pomocą sieci cieplnej lub wytwarzanie ciepła bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji ciepła leży po stronie Wykonawcy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budynki Kampusu UKSW przy u. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis potrzeb i wymagań

Dokument dostępny na stronie www.dzp.uksw.edu.pl

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin rozpoczęcia dostawy ciepła / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 120
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

5 razy po 12 miesięcy.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 3
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (kandydatów), będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do dialogu Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu traktuje się jak wykluczonego z postępowania.

3. Jako kryterium selekcji Zamawiający określa – dodatkowe ponad wymagane minimum doświadczenie Wykonawcy nabyte w okresie ostatnich 5-ch lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, określanego dalej jako: „Wniosek”, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – za każde dodatkowe doświadczenie ponad wymagane w sekcji III.1.3. ogłoszenia minimum, Wykonawca otrzyma 1 pkt

4. Opis doświadczenia na potwierdzenie spełniania kryterium selekcji Wykonawca powinien zamieścić w JEDZ w części V: ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów.

5. Do dialogu zaproszeni zostaną Wykonawcy, którzy w ramach kryteriów selekcji uzyskają najwyższą ilość punktów.

6. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki bez stosowania kryterium selekcji.

7. Gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tę samą liczbę punktów, co uniemożliwi stwierdzenie który z nich powinien zostać zaproszony do dialogu Zamawiający zaprosi wszystkich tych Wykonawców do dialogu.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca posiada:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z 10.4.1997 Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.);

b) aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) oraz ustawy z 10.4.1997, Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa tego warunku

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „Pzp”.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje, jeżeli podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 miały miejsce w terminach i okresach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp.

3. Wykonawca może skorzystać z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 24 ust. 8 Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków (o której mowa w art. 60d ust. 1 Pzp), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do wniosku dołącza aktualne na dzień składania tego wniosku oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp; spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Formularz JEDZ przygotowany przez Zamawiającego w postaci .xml i pdf dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie

www.dzp.uksw.edu.pl

3. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie UZP pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

4. Elektroniczne narzędzie niezbędne do wypełnienia JEDZ dostępne jest pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

5. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń z części II, III, IV, V i VI – JEDZ-a.

6. Wskazane w ust. 2 oświadczenie składa Wykonawca, wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie oraz podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 22a Pzp, jeżeli Wykonawca z nich korzysta.

7. Pozostałe oświadczenia i dokumenty składane są na wezwanie Zamawiającego.

Wykaz tych oświadczeń i dokumentów zawiera informacja dodatkowa do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona na stronie www.dzp.uksw.edu.pl

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Minimalne zdolności:

W zakresie doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie umowy o okresie trwania co najmniej 5 lat każda, z których każda obejmowała wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję ciepła do budynków w zakresie gwarancji dostaw ciepła na poziomie 20 000 GJ/rok oraz 5,00 MW mocy zamówionej łącznie dla co najmniej trzech punktów odbioru energii cieplnej.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do wniosku.

Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu, wypełnił część IV JEDZ tabela A i C.

2. Oświadczenie wstępne w formie JEDZ składa Wykonawca, wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie, podmiot udostępniający zasoby, jeżeli dotyczy. Każdy w takim zakresie w jakim potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia w wyznaczonym terminie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów. Wezwanie dotyczyć będzie Wykonawcy, albo odpowiednio w zakresie jakim to dotyczy każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualną koncesję w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w oparciu o ustawę z 10.4.1997 Prawo energetyczne, (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz.833 ze zm.);

2) aktualną koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.) oraz ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.), udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

3) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastosuje art. 26 ust. 2f Pzp.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie Pzp.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostaną określone w SIWZ.

3. Rozliczenia w trakcie realizacji umowy będą prowadzone w PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Diálogo competitivo
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/09/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 26/10/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.

2. Wniosek oraz oświadczenie/nia JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Formularz wniosku, Informacje dodatkowe do ogłoszenia, opis potrzeb i wymagań, oświadczenie RODO, oraz formularz zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów zamieszczono na stronie: www.dzp.uksw.edu.pl

4. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualne na dzień składania Wniosku oświadczenie/nia w postaci JEDZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (o ile dotyczy);

3) dokument rejestrowy, albo pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z tego dokumentu;

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających s

5. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku i inne dokumenty składane wraz z wnioskiem powinny być zgodne, zarówno w sposobie ich sporządzenia jak i zawartości merytorycznej z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

6. Pełnomocnictwo/twa musi zostać załączone do Wniosku w oryginale tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (wystawców), lub – jeżeli pełnomocnictwo nie zostało udzielone w postaci dokumentu elektronicznego – w formie odpisu sporządzonego przez notariusza w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.2020 poz. 1192 ze zm.). Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

7. Każdy dokument składany wraz z Wnioskiem sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski;

8. Wykonawca składa Wniosek wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania Wniosku przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie internetowej Zamawiającego.

9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z wykorzystaniem systemu miniportal-ePUAP Wymogi techniczne korzystania z Miniportalu określone są w sekcji „Wymagania techniczne” regulaminu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

13. Wstępny harmonogram postępowania przewiduje:

1) termin składania wniosków zgodny z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;

2) zaproszenie Wykonawców do udziału w dialogu 18.9.2020;

3) zaproszenie do składania ofert 26.10.2020;

4) termin składania ofert do 15.11.2020;

5) rozstrzygnięcie postępowania i udzielenie zamówienia 15.12.2020;

— przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

14. Zamawiający nie przewiduje nagród, o których mowa w art. 60c ust. 1 pkt 2 Pzp.

15. Zamawiający nie przewiduje podziału dialogu na etapy.

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości występowania o wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówienia, niezbędne informacje dodatkowe i wyjaśnienia Wykonawcy otrzymają w trakcie dialogu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania określają przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/08/2020