Services - 370659-2022

08/07/2022    S130

Nederland-Waalwijk: Beheersdiensten van parkeerruimte

2022/S 130-370659

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Waalwijk
Nationaal identificatienummer: 261873054
Postadres: Taxandriaweg 6
Plaats: Waalwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5141 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Anne-Marie Louwers
E-mail: inkoop@waalwijk.nl
Telefoon: +31 416683456
Fax: +31 416683438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waalwijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parkeerbeheer

Referentienummer: 2021-064366
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98351000 Beheersdiensten van parkeerruimte
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel betreft het afsluiten van een nieuwe overeenkomst per 1 juli 2022 ten aanzien van werkzaamheden als het operationeel beheer van de slagboomterreinen, de parkeerhandhaving en handhaving op het Promenadegebied, het 1e lijns preventief en correctief onderhoud aan de parkeerapparatuur, de inning van naheffingsaanslagen parkeerbelasting, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, de uitgifte van parkeervergunningen, -abonnementen en -ontheffingen, inclusief de bijbehorende administratie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 959 478.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waalwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocument

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Ontzorgen opdrachtgever (max 130 punten) / Weging: 130
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Prestatie eisen dienstverlening (max 240 punten) / Weging: 240
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Uitvoering dienstverlening (max 130 punten) / Weging: 130
Kostencriterium - Naam: Totaalprijs / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsopties

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 023-058155
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Parkeerbeheer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: InPublic B.V.
Nationaal identificatienummer: 63500515
Postadres: Nikkelstraat 24
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3067 GR
Land: Nederland
E-mail: m.curfs@inpublic.nl
Telefoon: +31 103031860
Fax: +31 103031869
Internetadres: http://www.inpublic.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 959 478.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/07/2022