Diensten - 370859-2019

06/08/2019    S150

Polen-Warschau: Computerondersteuningsdiensten

2019/S 150-370859

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 126-308657)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Postadres: ul. Stanisława Dubois 5A
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-184
Land: Polen
Contactpersoon: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.csioz.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych

Referentienummer: WZP.270.127.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72610000 Computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa relokacji, usługa kolokacji infrastruktury techniczno-systemowej oraz usługi łączy dostępowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 126-308657

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: