Υπηρεσίες - 370881-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/10/2015    S204    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ρουμανία-Bucuresti: Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου

2015/S 204-370881

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sector 6
Υπόψη: Ovidiu Papurica
061521 Bucuresti
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τηλέφωνο: +40 214102550
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adpdu6@gmail.com
Φαξ: +40 214101681

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.e-licitatie.ro

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

71421000, 03450000, 34928400, 43325000, 77310000

Περιγραφή
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου.
Προϊόντα φυτωρίων δέντρων.
Αστικός εξοπλισμός.
Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς.
Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 26.11.2015 - 10:00
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
2.12.2015 - 09:00
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ρουμανικά.