Услуги - 37089-2015

03/02/2015    S23    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Управление и разработване на ИТ и телекомуникационна инфраструктура, партиди 1 и 2

2015/S 023-037089

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“
Място/места за контакт: дирекция „Информационни технологии“
На вниманието на: отдел „ИТ организация и ресурси“
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: dti-ori@curia.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.curia.europa.eu

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Център за преводи за органите на Европейския съюз
12E, rue Guillaume Kroll, сграда Drosbach
1882 Люксембург
Люксембург

Европейска сметна палата
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Люксембург
Люксембург

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Управление и разработване на ИТ и телекомуникационна инфраструктура, партиди 1 и 2.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 7: Компютърни и свързаните с тях услуги

код NUTS LU

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Управление и разработване на ИТ и телекомуникационна инфраструктура.
Партида 1: управление на ИТ инфраструктура
Партида 2: Проекти за разработване на ИТ инфраструктура.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72500000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 26 000 000 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Партида 1: организация. Тежест 30
2. Партида 1: план за качество. Тежест 30
3. Партида 1: споразумение за ниво на услугата (SLA). Тежест 40
4. Партида 2: организация. Тежест 10
5. Партида 2: план за качество (QAP). Тежест 20
6. Партида 2: споразумение за ниво на услугата (SLA). Тежест 30
7. Партида 2: реакции на сценарии. Тежест 40
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ02/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 102-177715 от 28.5.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: CJ 02/2014 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Управление на ИТ инфраструктура
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
11.12.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Консорциум SogHal, представляван от Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Бертранж
Люксембург

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 20 000 000 EUR
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 20 000 000 EUR
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: да
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители:
Не е известно
Поръчка №: CJ 02/2014 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Проекти за разработване на ИТ инфраструктура.
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
11.12.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Консорциум SogHal, представляван от Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Бертранж
Люксембург

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 6 000 000 EUR
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 6 000 000 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: да
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители:
Не е известно

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
В съответствие с член 134, параграф 1, буква е) и параграф 3 на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29.10.2012 г., Съдът може да използва процедура на договаряне за възлагането на нови услуги/дейности, състоящи се в повтаряне на услуги/дейности, сходни на тези, поверени на изпълнителя, на когото е възложена първоначалната поръчка. Една такава процедура може да бъде използвана само по време на периода от 3 години след сключване на първоначалния договор.
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22.1.2015