Diensten - 370907-2019

06/08/2019    S150

Nederland-Veghel: Opleidingsdiensten

2019/S 150-370907

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 067-149207)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)
Nationaal identificatienummer: 16086263
Postadres: Frisselsteinstraat 5
Plaats: Veghel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5461 AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Verhoeven
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.das-makkelijk.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=89061

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Trainings- en opleidingsdiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor het voorzien in diverse trainings- en opleidingsdiensten en coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse trainingen en opleidingsdiensten in de breedste zin van het woord uitgevraagd. Hiermee beoogt de aanbestedende dienst een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 067-149207

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Officiële benaming
In plaats van:

InkoopMeesters namens ROC West-Brabant

Te lezen:

DASmakkelijk namens Stichting ROC West-Brabant (Curio)

Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:

+31 413745084

Te lezen:

+31 413726006

Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: E-mail
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres van de aanbestedende dienst
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op het DAS voor het voorzien in diverse trainings- en opleidingsdiensten en coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten voor diverse onderwijsinstellingen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse trainingen en opleidingsdiensten in de breedste zin van het woord uitgevraagd. Hiermee beoogt de aanbestedende dienst een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Tweemaal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers.

Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: ROC West-Brabant

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Te lezen:

Welkom op het DAS voor het voorzien in diverse trainings- en opleidingsdiensten en coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse trainingen en opleidingsdiensten in de breedste zin van het woord uitgevraagd. Hiermee beoogt de aanbestedende dienst een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Afdelingsnummer: II.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voornaamste plaats van uitvoering
In plaats van:

Te lezen:

Etten-Leur

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Diverse trainings- en opleidingstrajecten voor diverse onderwijsorganisaties.

Te lezen:

Welkom op het DAS voor het voorzien in diverse trainings- en opleidingsdiensten en coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten voor Stichting ROC West-Brabant (Curio). Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse trainingen en opleidingsdiensten in de breedste zin van het woord uitgevraagd. Hiermee beoogt de aanbestedende dienst een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle trainings- en opleidingsdiensten die nodig zijn voor een organisatie als Stichting ROC West-Brabant (Curio) met 2 2407 leerlingen en 2 402 medewerkers (2018).

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:
Te lezen:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Prijs
In plaats van:
Te lezen:

Weging: 40

Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
In plaats van:

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Te lezen:
Datum: 15/07/2029
Afdelingsnummer: IV.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
VII.2)Overige nadere inlichtingen: