Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 370912-2022

08/07/2022    S130

Pologne-Varsovie: Services de protection contre les risques ou dangers naturels

2022/S 130-370912

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro national d'identification: NIP 5272825616, REGON 368302575
Adresse postale: ul. Żelazna 59 A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Kamil Dzieniszewski
Courriel: zamowienia-bi@wody.gov.pl
Téléphone: +48 857330320
Fax: +48 857330330
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/
Adresse du profil d’acheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku – Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim

Numéro de référence: BI.ROZ.2810.17.2022.KD
II.1.2)Code CPV principal
90721800 Services de protection contre les risques ou dangers naturels
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi konserwacji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bielsku Podlaskim, na terenie gmin: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo, woj. podlaskie.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych - załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 452 151.77 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL841 Białostocki
Lieu principal d'exécution:

Gminy Bielsk Podlaski, Orla, Czyże, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Zabłudów, Michałowo, woj. podlaskie.

II.2.4)Description des prestations:

Rozmiar rzeczowy przedstawiono poniższej:

1 Orlanka

- naprawa budowli 1 szt. 6+965

- eksploatacja budowli piętrzących 8 szt. 3+093, 6+965, 11+691, 17+956, 24+174, 25+611 29+420, 35+340,

2 Makówka

- eksploatacja budowli piętrzących 9 szt. 0+324, 1+136, 1+734, 3+866, 4+176, 5+673, 5+900, 6+737, 9+728

3 Kanał Koryciska

- konserwacja bieżąca w km 0+000-9+950

- eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. 0+300, 1+372, 2+341, 3+032, 3+809

4 Kanał A Tyniewicze

- konserwacja bieżąca w km 0+000-11+453

- eksploatacja budowli piętrzących 7 szt. 1+800, 2+155, 2+610, 3+010, 3+975, 6+390, 7+835

5 Łoknica

- eksploatacja budowli piętrzących 14 szt. 7+947, 16+222, 18+817, 27+881, 29+172, 30+658, ,32+828, 33+698, 34+434, 34+785, ,35+566, 36+004, 36+345, 36+601

6 Czyżówka

- konserwacja bieżąca w km 0+000-8+751

- eksploatacja budowli piętrzących 3 szt. 2+638, 3+828, 5+250

7 Kanał Istok

-konserwacja bieżąca w km 0+000-13+475

- eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. 1+600, 2+374,2+888, 3+737, 4+557, 5+433, 5+930, 6+395, 6+913, 7+450, 8+195, 9+578

8 Biała

-konserwacja bieżąca w km 0+000-7+700, 8+195-8+995, 9+195-36+120

- eksploatacja budowli piętrzących 12 szt. 1+295, 15+434, 17+578, 20+076, 21+533, 24+066, 27+254 27+977, 28+757, 29+307, 33+024, 34+128

9 Rudnik

- konserwacja bieżąca w km 0+000-7+679

- eksploatacja budowli piętrzących 4 szt. 0+619, 1+402, 3+398, 4+911

10 Ruda

-konserwacja bieżąca w km 0+000 -10+526

- eksploatacja budowli piętrzących 6 szt. 1+160, 2+672, 3+529, 4+285, 7+089, 8+218

11 Rudnia

- eksploatacja budowli piętrzących 8 szt. 8+420, 9+324, 11+604, 12+973 , 13+954, 15+129, 18+566, 21+518

12 Czarna Kłoda

- eksploatacja budowli piętrzących 5 szt. 6+875, 8+163, 8+950, 9+388, 11+542

13 Kanał K-1

-konserwacja bieżąca w km 0+650-4+261

14 Małynka

-konserwacja bieżąca w km 0+000-13+195

- eksploatacja budowli piętrzących 9 szt. 2+577, 3+310, 5+966, 6+935, 12+508, 13+100, 14+085, 14+700, 16+840

RAZEM

-konserwacja bieżąca mb. - 114065

-eksploatacja budowli szt.-102

- naprawa budowli- szt. 1

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia (konserwacja bieżąca) / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 048-124839
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku – Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Usługi Wielobranżowe “WIKOS” PATRYK RUTKOWSKI
Numéro national d'identification: NIP 5461337409, REGON 385250833
Adresse postale: Jasionówka
Ville: Krasne Folwarczne 15
Code NUTS: PL841 Białostocki
Code postal: 19-122
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 452 151.77 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 387 370.38 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/07/2022