Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 370938-2019

06/08/2019    S150

Nederland-Arnhem: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 150-370938

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-155020)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DASmakkelijk namens ROC RijnIJssel
Nationaal identificatienummer: 16086263
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Verhoeven
E-mail: info@das-makkelijk.nl
Telefoon: +31 413726006
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rijnijssel.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=119257

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Adviseurs ROC RijnIJssel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening).

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-155020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Telefoon
In plaats van:

+31 413745084

Te lezen:

+31 413726006

Afdelingsnummer: II.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benaming
In plaats van:

DAS Projectmanagement ROC RijnIJssel

Te lezen:

DAS Adviseurs ROC RijnIJssel

Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur van Adviseurs voor ROC RijnIJssel . Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse Adviseurs ingehuurd op de op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening).

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden van bouwmanagement, bouwfysica, constructie, installaties en bouwkosten. Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Te lezen:

Welkom op de DAS voor de inhuur van adviseurs voor ROC RijnIJssel. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse adviseurs ingehuurd op de expertisegebieden op de volgende expertisegebieden:

1) bouwprojectmanagement;

2) directievoering en toezicht;

3) advies installaties;

4) advies bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid;

5) bouwkundige advieswerkzaamheden, met uitsluiting van alle architectonische (architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en landschap) ontwerpwerkzaamheden;

6) stedenbouwkundige advisering (opstellen ruimtelijke onderbouwingen, advies over flora/fauna wetgeving en vergunningverlening);

Met het DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

De omvang van dit DAS is financieel niet te duiden. Het betreft hier alle adviseurs die vallen onder de bovengenoemde disciplines voor een organisatie zoals ROC RijnIJssel met 13 000 studenten en 1 250 medewerkers.

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Kwaliteitscriterium
In plaats van:
Te lezen:

Criteria: Kwaliteit

Weging: 60

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Prijs
In plaats van:
Te lezen:

Weging: 40

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Gunningscriteria
In plaats van:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Voltooiing
In plaats van:
Datum: 31/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Te lezen:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag.

Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar waaruit blijkt dat de inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/12/2099
Te lezen:
Datum: 15/07/2029
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 14/12/2099
Te lezen:
Datum: 01/08/2029
VII.2)Overige nadere inlichtingen: