Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 371063-2021

21/07/2021    S139

România-Constanța: Instalare de reţea de conducte

2021/S 139-371063

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. RAJA S.A. Constanța
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rajac.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Colectoare principale în municipiul Constanța

Număr de referinţă: 1890420 / 2020 / 15 / CL 49 POIM
II.1.2)Cod CPV principal
45231112 Instalare de reţea de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari Colectoare principale în municipiul Constanța sunt grupate astfel:

— obiectul 1 – conductă descărcare U6;

— obiectul 2 – conductă descărcare U2;

— obiectul 3 – colector U3 Bulevardul Aurel Vlaicu;

— obiectul 4 – colector Ion Cassian;

— obiectul 5 – achizitie excavator aspirator cu capacitate de 8 m³.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 24 267 495.40 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Activitatile de executie pentru Contractul de lucrari: Colectoare principale în Municipiul Constanța sunt grupate astfel:

Obiectul 1 – Conductă descărcare U6 conține 3 tronsoane astfel:

• Tronsonul 1 – Existent Ovoid Beton 2500/3750, L=115 m => Se reabilitează prin reparații structurale locale și acoperirea întregii suprafețe interioare a tronsonului cu poli-uree aplicată prin sprayere.

• Camera de tranziție – Cameră existentă de beton armat => Se înlocuiește coșul de acces actual realizat din conductă de oțel DN800 cu coș nou din elemente prefabricate de beton armat inclusiv amplasarea unui capac cu ramă de fontă. De asemnea se acoperă întreg interiorul camerei cu poli-uree aplicată prin sprayere.

• Tronsonul 2 – Existent conductă OL DN1600, L=60m => Se reabilitează prin relining cu metoda SWP/SPR cu bandă PVC-U cu injecție exterioară de mortar de ciment.

• Tronsonul 3 – Existent conductă DN1600 Beton, L=750 m => Se reabilitează prin evacuarea tolelor metalice de protecție interioară a conductei, închiderea temporară a rosturilor dintre tuburi și relining SWP/SPR cu bandă PVC-U cu injecție exterioară de mortar de ciment. Pentru a permite realizarea lucrărilor se vor realiza două camere de lucru.

Obiectul 2 – Conductă descărcare U2

Presupune amplasarea unei conducte noi pe un traseu paralel cu conducta existentă și evacuarea conductei existente prin săpătură deschisă pe traseul celei existente până în zona amonte de liniile căii ferate existente, urmată de subtraversarea căii ferate prin conducta de oțel existentă, urmată de un tronson pe un traseu nou de conductă amplasată prin săpătură deschisă și în final un tronson de beton armat amplasat prin micro-tunneling. Așadar conducta de descărcare U2 conține:

• Tronsonul 1 – Conducta existentă DN1600 OL, L=138 m => Se reabilitează prin săpătură deschisă, amplasarea noii conducte HDPE RIFLAT DN1600 în paralel cu conducta de oțel existentă, evacuarea conductei de oțel existentă.

• Cămin amonte CN1 – Cămin nou realizat la tranziția dintre conducta HDPE RIFLAT DN1600 și noua conductă de subtraversare CF DN1400

• Tronson 2 – Existent DN1600 OL, L=26 m => Se păstrează conducta metalică existentă ca și conductă de protecție prin care se introduce noua conductă GRP DN1400. Spațiul dintre conducte se umple cu mortar de ciment.

• Cămin aval CN2 – Cămin nou realizat la tranziția dintre conducta GRP DN 1400 de subtraversare CF și noua conductă HDPE RIFLAT DN1600. Din acest cămin începe și noul traseu al următorului tronson de conductă nouă HDPE RIFLAT DN1600. Conducta veche DN1600 se abandonează pe poziție și se umple cu beton de clasă inferioară.

• Tronson 3 – Traseu nou pentru conducta DN1600 HDPE RIFLAT introdusă prin săpătură deschisă L=40 m. La schimbarea de direcție în punctul P11 se construiește un masiv de ancoraj din B.A.

• Cămin CN3 – Cămin nou și cameră de lansare pentru foreza de micro-tunelare. În această cameră se conectează și prelungirea conductei DN1200 OL cu conductă DN1200 HDPE RIFLAT din căminul existent pe o lungime de aprox. 16 m.

• Tronson 4 – Microtunelare cu conductă DN1600 Beton pentru subtraversarea canivoului de conducte Oil Terminal și a drumului portuar, pe olungime de aprox. 45 m.

• Racord la conducta existentă - conductă – Conectarea conductei DN1600 Beton nouă, introdusă prin micro-tunelare, la conductă DN1600 Beton existentă prin intermediul unui cot metalic nou și înglobarea conexiunii într-un masiv de beton.

Obiectul 3 – Colector U3 Bulevardul Aurel Vlaicu

Presupune amplasarea unei conducte noi DN1200 Beton in lungime de 770 m prin microtunelare pe un traseu paralel cu colectorul ovoid existent. La terminarea lucrărilor se racordează conexiunile actuale din colectorul existent în noul colector. Pentru aceasta este necesară realizarea unor lucrări temporare care trebuie luate în considerație. La finalizarea lucrărilor și după punerea în funcțiune a noului colector, vechiul colector se abandonează prin umplere cu beton inclusiv căminele existente. Execuția lucrării propriu-zise de micro-tunelare presupune organizare specifică a punctului de lucru amplasat în zona de circulație a bulevardului. De asemenea contractorul trebuie să asigure permanent conectarea la utilități (energie electrică, apă, instalație de separare bentonită, etc.) a echipamentelor de lucru.

Obiectul 4 – Colector Ion Cassian

Presupune reabilitarea colectorului existent în două tronsoane cu tehnologie distinctă: primul tronson se va reabilita amplasarea unei conducte HDPE RIFLAT DN1200 L=97 m, prin săpătură deschisă cu sprijiniri laterale cu palplanșe metalice pe un traseu paralel cu colectorul existent, prin mijlocul străzii Ion Cassian; în timp ce al doilea tronson, Ovoid 1100/1650, L=270 m se va reabilita prin relining cu tehnologie SWP/SPR cu injectare anulară de mortar de ciment.

Tronsonul 1 – Existent Ovoid 800/1200, L=97 m => Se reabilitează prin introducerea prin săpătură deschisă cu sprijiniri cu palplanșe metalice recuperabile a unui colector nou HDPE RIFLAT DN1200

Cămin/Camere de conectare amonte și aval a noului tronson la la colectorul existent => Cămine/Camere noi de beton armat. Se poat executa monolit sau parțial prefabricate

Cămine de linie și racord => Cămine noi de beton armat monolit sau prefabricat amplasate pe lungimea primului tronson pentru preluarea colectoarelor laterale și pentru inspecție

Tronsonul 2 – existent Ovoid 1100/1650, L=270 m fără posibilitate de acces intermediar deoarece este amplasat sub liniile de cale ferată => Se reabilitează prin tehnologia de cămășuire SWP/SPR și injectare de mortar în spațiul anular dintre interiorul colectorului existent și a materialului de cămășuire SPR (PVC-U sau PEHD cu inserții metalice)

Obiectul 5 - Achizitie excavator aspirator cu capacitate de 8 mc.

Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7 reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 de zile

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Descriere: Pentru factorul de evaluare „ Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” ” a fost stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” pentru fiecare din cei 5 subfactori de la primul reper este de 6 puncte, pentru calificativul „bine” de la al doilea reper este de 4 puncte, iar pentru calificativul „acceptabil” de la al treilea reper este de minim 2. A se vedea ANEXA la Documentatia de atribuire. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 255-642954
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 62231
Titlu:

Colectoare principale in Municipiul Constanta

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REVICOND CANALTECH SRL
Număr naţional de înregistrare: 28530899
Adresă: Strada Targului, Nr. 1
Localitate: Raciu
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547526
Țară: România
E-mail: office@revicond.ro
Telefon: +40 723548617
Adresă internet: www.revicond.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CALA-CENTRUL DE TEHNOLOGII FARA SAPATURA
Număr naţional de înregistrare: RO 1272178
Adresă: Strada Targului, Nr. 1
Localitate: Raciu
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547526
Țară: România
E-mail: office@cala.ro
Telefon: +40 72354617
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 24 901 466.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 24 267 495.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 35 609 096.38 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Lucrari de reabilitare prin reparatii locale si acoperire cu poliuree pe suprafata interioara.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RAJA S.A. Constanța
Adresă: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod poștal: 900590
Țară: România
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241662577
Adresă internet: http://www.rajac.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021