Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 371065-2021

21/07/2021    S139

România-Constanța: Lucrări de construcţii

2021/S 139-371065

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. Raja S.A. Constanța
Număr naţional de înregistrare: r1890420
Adresă: Str. Călăraşi nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900590
Țară: România
Persoană de contact: Direcția dezvoltare și finanțări externe
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241612283
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rajac.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Rețele apă și canalizare Dârza și Mânăstirea. Rețele apă Samurcași și Cocani

Număr de referinţă: 1890420/2020/19/ CL 29 POIM
II.1.2)Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari „Rețele apă și canalizare Dârza și Mânăstirea. Rețele apă Samurcași și Cocani” sunt:

Sector 1: retele apa si canalizare Dârza:

— ob. 1 – localitatea Darza;

—— ob. 1.1. Retea noua de distributie apa in localitatea Darza;

—— ob. 1.2. Retea noua de canalizare menajera in localitatea Darza;

—— ob. 1.3. Statii de pompare si conducte de refulare ape uzate menajere in localitatea Darza;

Sector 2: retele apa si canalizare Manastirea:

— ob. 2 – localitatea Manastirea;

—— ob. 2.1. Extindere retea de distributie apa in localitatea Manastirea;

—— ob. 2.2. Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Manastirea;

—— ob. 2.3. Statii de pompare si conducte de refulare ape uzate menajere in localitatea Manastirea;

Sector 3: retea apa Samurcasi:

— ob. 3 – localitatea Samurcasi;

—— ob. 3.1. Retea noua de distributie apa a localitatii Samurcasi pe teritoriul administrativ al orasului Buftea;

—— ob. 3.2. Retea noua de distributie apa in localitatea Samurcasi;

—— ob. 3.3. Statie de pompare apa potabila pentru localitatea Samurcasi;

Sector 4: retea apa Cocani:

— ob. 4 – localitatea Cocani;

— ob. 4.1. Retea noua de distributie apa in localitatea Cocani;

— ob. 4.2. Statie de pompare apa potabila pentru localitatea Cocani;

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7 reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 42 025 897.23 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Dambovita.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Activitatile de executie.

— Sector 1: retele apa si canalizare Darza:

—— ob. 1.1. Retea noua de distrib apa in loc Darza:

——— retea noua de distrib. apa potabila cu cond. din: PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 10 861 m; PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, De 160 mm cu o lungime L = 3 968m;

—— ob. 1.2. Retea noua de canaliz. menajera in loc. Darza:

——— retea noua de canaliz ape uzate menaj din PVC, SN8, Dn250mm, Ltot=13.719 m;

—— ob. 1.3. St. de pompare si cond. de refulare ape uzate menaj. in loc. Darza: st. de pompare ape uzate menaj SPAU: 4 buc.; camine de decantare: 4 buc.; cond. de refulare ale SPAU, din PEID, PE 100, RC, SDR17 PN 10 pentru canaliz., cu diam. de 90 mm si de160 mm si lung. totala L. tot. = 2 274 m;

— Sector 2: retele apa si canalizare Manastirea:

—— ob. 2.1. Extindere retea de distrib. apa in loc. Manastirea cu cond. din PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 2 980 m;

—— ob. 2.2. Extindere retea de canaliz. menaj. in loc. Manastirea, retea din PVC, SN8, Dn 250 mm, L. tot. = 3 560;

—— ob. 2.3. St.de pompare si cond. de refulare ape uzate menaj. in loc. Manastirea;

–— st. de pompare ape uzate menaj SPAU: 2 buc.; camine de decantare: 2 buc.; cond. de refulare ale SPAU, din PEID, PE100, RC, SDR17 PN10, cu diam. de 90mm si lungimea totala L. tot. = 801 m;

Sector 3: retea apa Samurcasi:

—— ob. 3.1. Retea noua de distrib. apa a loc. Samurcasi pe terit. adm. al orasului Buftea cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, de 160 mm cu o lungime L = 583 m, pe strada DJ 602A (str. Independentei);

—— ob. 3.2. Retea noua de distrib. apa in loc. Samurcsi cu cond. din PEID, PE100 RC, SDR 26, PN6, de 110 mm cu o lung. L = 6 024 m; PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, de 125 mm cu o lung L. = 874 m; PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, de 160 mm cu o lung L. = L. = 536.m;

—— ob. 3.3. St. de pompare apa potab. pentru loc. Samurcasi;

Sector 4: Retea noua de distrib. apa in loc. Cocani:

—— ob. 4.1. cond. din PEID, PE100, RC, SDR 26, PN6, de 110 mm cu o lungime L = 6 236 m;

—— ob. 4.2. statie de pompare apa potabila.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Descriere: pentru factorul de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de trei repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de ev. va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „Foarte bine” pentru fiecare din cei cinci subfactori de la primul reper este de 6 puncte, pentru calificativul „Bine” de la al doilea reper este de 4 puncte, iar pentru calificativul „Acceptabil” de la al treilea reper este minimum 2 puncte. A se vedea anexa la Docum. de atribuire, postata in SICAP. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 138-340429
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 62073
Titlu:

Rețele apă și canalizare Dârza și Mânăstirea. Rețele apă Samurcași și Cocani

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Construcții Erbașu
Număr naţional de înregistrare: RO 430008
Adresă: Str. Nicolae G. Caramfil nr. 72, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014146
Țară: România
E-mail: ofertare@erbasu.ro
Telefon: +40 212323545
Fax: +40 212323505
Adresă internet: www.erbasu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Vialis Engineering
Număr naţional de înregistrare: RO 30929760
Adresă: Str. Tismana nr. 4
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100357
Țară: România
E-mail: vialisengineering@yahoo.com
Telefon: +40 244532577
Fax: +40 244530571
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 43 038 504.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 42 025 897.23 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 50 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Lucrari de executie ce fac obiectul contractului de achizitie publica, respectiv lucrari de subtraversare cai ferate, drumuri, rauri.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RAJA S.A. Constanța
Adresă: Str. Călărași nr. 22-24
Localitate: Constanța
Cod poștal: 900590
Țară: România
E-mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241662577
Adresă internet: http://www.rajac.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021