Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 371066-2021

21/07/2021    S139

România-Bacău: Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare

2021/S 139-371066

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău
Număr naţional de înregistrare: RO 4278841
Adresă: Str. Aeroportului nr. 1, Bacău
Localitate: Bacău
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600324
Țară: România
Persoană de contact: Lucian Neacșu
E-mail: marketing@bacauairport.ro
Telefon: +40 234552484
Fax: +40 234552484
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.bacauairport.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Creșterea capacității portante și modernizarea pistei decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional «George Enescu» Bacău”

Număr de referinţă: 4278841_2019_PAAPD1066375
II.1.2)Cod CPV principal
45235000 Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi suprafeţe de manevrare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei consta in realizarea lucrarilor reprezentand „Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei decolare-aterizare si a suprafetelor de miscare aferente la Aeroportul International «George Enescu» Bacau”.

Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea „Caiete de sarcini” din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Lucrarile incluse in caietele de sarcini se refera la „Cresterea capacitatii portante si modernizarea pistei decolare-aterizare si a suprafetelor de miscare aferente Aeroportului International «George Enescu» Bacau”, inclusiv lucrari de canalizare, structura si instalatii de balizaj.

In cadrul proiectului, referitor la structurile rutiere aeroportuare s-a prevazut demolarea pistei existente pe toata lungimea de 2 500 m, pe o latime de 45 m si refacerea acesteia cu o structura rutiera noua pastrand structura existenta de o parte si de alta a pistei pe o latime de 2 x 17,5 m. Aceasta structura devine partea de acostament aferent noii piste, acostament care va fi tratat printr-o ranforsare si impermeabilizare a structurii existente cu doua straturi bituminoase.

Pista de decolare-aterizare va avea prevazut la capatul 34 al acesteia o platforma (buzunar) de intoarcere, un acostament nou cu sistem rutier flexibil pe partea dreapta (in sensul de parcurgere al kilometrajului proiectat) si un acostament de 7,5 m. Suprafata totala a pistei de decolare-aterizare, inclusiv platforma de intoarcere (exclusiv suprafata acostamentelor) este de 115 943 m2.

Noua pista decolare-aterizare va avea o latime de 45 m, incadrata de doua acostamente de 17,5 m fiecare, pentru realizarea pistei fiind necesara demolarea dalelor existente, o sapatura de circa 1,30 m adancime si o consolidare a terenului de fundare de grosime de 50 cm.

Categoria de importanta B – constructii de importanta deosebita.

Se vor realiza urmatoarele obiecte: investitia de baza cuprinde obiectele: balizaj (inclusiv echipamente balizaj), canalizare pluviala si drenaje, pista si cai de rulare, marcaje si inscriptionari, amenajare RESA, platforma antisuflu.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor cu 10 zile la solicitarile primite de la operatorii economici si cu 20 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 156 357 725.30 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45235200 Lucrări de construcţii de piste de decolare şi de aterizare
45235320 Lucrări de construcţii de zone de staţionare a aeronavelor
45316213 Instalare de balizaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Municipiului Bacau – intravilan si cel al comunei Sarata – intravilan, apartine domeniului public al judetului Bacau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea estimata a contractului fara TVA este de: 143 320 976,38 RON, compusa din:

— 141 342 123,52 RON fara TVA = cheltuieli pentru Investitia de baza;

— 813 237,97 RON fara TVA = cheltuieli pentru organizare de santier 5.1.;

— 1 033 854,89 RON fara TVA = cheltuieli pentru lucrari de amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

— 131 760,00 RON fara TVA = cheltuieli pentru probe tehnologice si teste.

Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevazute, precizate in devizul general al investitiei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Acest factor de evaluare, care conduce la diminuarea termenului de execuție față de cel propus de proiectant, aduce avantaje entității contractante prin dezvoltarea activității aeroportuare, ceea ce atrage după sine realizarea de venituri suplimentare și atragerea de noi parteneri. Ponderea atribuită acestui factor de evaluare este estimata în funcție de posibilitatea de dezvoltare a activității, ceea ce aduce și avantajele materiale corespunzătoare. Acest termen va fi ofertat în strictă corelare și raportat la graficul Gantt coroborat cu drumul critic, astfel cum a fost menționat la secțiunea IV.4.1) din FDA, prin urmare, ofertantul este obligat să își asume un termen de realizare a activităților real și nu numai la nivel declarativ pentru verificarea punctajului acestui factor. Din graficul de realizare a contractului prezentat de ofertant va rezulta că acest termen poate fi respectat, astfel încât avantajul obținut în evaluare să nu fie diminuat și prin urmare, să nu fie distorsionat / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția minimă care trebuie acordată lucrării, încadrată la categoria „B” de importanță este de minimum cinci ani. Garanția lucrării poate fi extinsă până la un nivel maxim de opt ani. Garanția se va exprima în ani întregi. Pentru garanțiile exprimate în an și fracție a acestuia, se va lua în considerare numai anul înscris. Perioada de garanție a lucrărilor de construcții-montaj oferită de operatorii economici pentru lucrările care fac obiectul procedurii de atribuire, reprezintă angajamentul ferm prin care aceștia se obligă față de entitatea contractantă să o protejeze împotriva oricărui posibil prejudiciu sau pagubă care ar putea surveni după recepționarea lucrărilor, prin remedierea (repararea, refacerea) lucrărilor în cauză pe cheltuiala acestora. Importanța stabilirii unui astfel de factor de evaluare este dată și de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate din punctul de vedere al sănătății și siguranței beneficiarilor finali / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Închiderea pistei înseamnă de fapt închiderea aeroportului internațional. Aeroportul nu mai realizează venituri, companiile aeriene mutând zborurile pe alte aeroporturi. Activitățile economice ale tuturor societăților comerciale care utilizează pista sunt, de asemenea, suspendate. Companiile aeriene au zboruri cu caracter regulat de pe Aeroportul Bacău, înregistrând în medie peste 40 de zboruri pe săptămână. Orice zi în care zborurile programate nu pot fi operate generează pentru companie rambursarea integrală a prețurilor biletelor vândute și suplimentar, plata unor compensații, în conformitate cu prevederile Reg. Eu 261/2004 / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program/proiect.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 053-123107
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4876
Titlu:

Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FCC Construccion S.A.
Număr naţional de înregistrare: A-28854727
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011034
Țară: România
E-mail: licitatii_fcc@fccco.com
Telefon: +40 212104452
Fax: +40 212104453
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 143 320 976.38 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 156 357 725.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău
Adresă: Str. Aeroportului nr. 1
Localitate: Bacău
Cod poștal: 600324
Țară: România
E-mail: marketing@bacauairport.ro
Telefon: +40 234552484
Fax: +40 234552484
Adresă internet: http://www.bacauairport.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021