29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 371100-2014

Wyświetl widok skrócony

31/10/2014    S210

Belgia-Bruksela: Inwazyjne gatunki obce — wyznaczenie priorytetów dotyczących działań zapobiegawczych w drodze skanowania otoczenia

2014/S 210-371100

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, SRD.2 — Finanse
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Inwazyjne gatunki obce — wyznaczenie priorytetów dotyczących działań zapobiegawczych w drodze skanowania otoczenia
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Inwazyjne gatunki obce (IAS) to gatunki przewożone z ich naturalnego środowiska przez bariery ekologiczne za sprawą działań człowieka, zadomawiające się i rozprzestrzeniające w nowym miejscu i niosące ze sobą negatywne skutki dla różnorodności biologicznej, społeczeństwa i gospodarki. Według szacunków IAS w okresie ostatnich 20 lat związane z nimi koszty dla UE wynosiły co najmniej 12 000 000 000 EUR rocznie, natomiast koszty wyrządzanych szkód cały czas rosną. Aby skutecznie rozwiązać problemy związane z IAS, Komisja zaproponowała specjalny akt prawny, mający na celu zapobieganie przedostawaniu się IAS, stworzenie systemu wczesnego ostrzegania oraz szybkie reagowanie i skuteczniejsze zarządzanie IAS, które już się zadomowiły i rozprzestrzeniły.
Wybrana metoda dąży do nadania pierwszeństwa działaniom wobec wspólnego zestawu gatunków uważanych za przedmiot zainteresowania UE, ze względu na rozmiary ich oddziaływania, na podstawie ocen ryzyka. Biorąc pod uwagę, że nowe IAS ciągle wkraczają do UE, wykaz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii będzie musiał mieć charakter dynamiczny, zdolny do adaptacji do ewoluującej sytuacji, a dzięki temu zdolny do sprostania przyszłym wyzwaniom. Ponadto należy koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu.
W związku z tym badanie ma na celu utworzenie koniecznych ram metodologicznych umożliwiających wybór potencjalnego IAS (skanowanie otoczenia) w celu monitorowania przyszłych głównych zagrożeń dla Unii, z myślą o wyznaczeniu priorytetów przyszłych ocen ryzyka dotyczących potencjalnie najgorszych inwazyjnych gatunków obcych. Badanie to będzie wykraczać poza istniejące prace dotyczące oceny ryzyka i stworzy warunki dla przyszłych prac zapobiegawczych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 100 000 EUR

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metody. Waga 60
2. Organizacji pracy. Waga 20
3. Środków kontroli jakości. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.2/ETU/2014/0016.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 96-166916 z dnia 20.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2014/690126/SER/ENV.B.2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: NERC Centre for Ecology & Hydrology
Adres pocztowy: „Maclean Building”, Benson Lane, Crowmarsh Gifford
Miejscowość: Wallingford, Oxfordshire
Kod pocztowy: OX10 8BB
Państwo: Zjednoczone Królestwo

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 100 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 100 000 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 72 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 6 & 14 & 6 & 6 & 5 & 35.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Zwraca się uwagę, że informacja o zamówieniu była opublikowana wcześniej we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym Dz.U. 2014/S 34-054570 z 18.2.2014 pod nazwą: „Wsparcie w dążeniu do zapobiegania występowaniu inwazyjnych gatunków obcych w drodze skanowania otoczenia”, z budżetem w wysokości 100 000 EUR.

W ogłoszeniu o zamówieniu zakres budżetowy określono na 85 000 EUR–100 000 EUR.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.10.2014