Pakalpojumi - 371103-2014

Rādīt kompakto skatījumu

31/10/2014    S210

Beļģija-Brisele: Uzaicinājums uz konkursu Nr. 06A050/2014/M051 – pamatnolīgums par āra zaļo zonu, jumta dārzu un telpaugu ilgtspējīgu uzturēšanu Eiropas Parlamenta ēkās Briselē – augu un konteineru iepirkums

2014/S 210-371103

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Tālrunis: +32 22844530

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Papildu informāciju var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Līgumu un publisko iepirkumu daļa
E-pasts: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Uzaicinājums uz konkursu Nr. 06A050/2014/M051 – pamatnolīgums par āra zaļo zonu, jumta dārzu un telpaugu ilgtspējīgu uzturēšanu Eiropas Parlamenta ēkās Briselē – augu un konteineru iepirkums.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Brisele.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Pamatnolīgums par āra zaļo zonu, jumta dārzu un telpaugu ilgtspējīgu uzturēšanu Eiropas Parlamenta ēkās Briselē.
Augu un konteineru iepirkums.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

77000000 Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Vēlākais pirms 1. maksājuma pieprasījuma ir jāizveido neatsaucama, beznosacījuma garantija 16 500 EUR apmērā, kas samaksājama pēc 1. pieprasījuma. Šī garantija ir jāapliecina ar bankas, finanšu iestādes vai trešās personas, ko apstiprinājis Eiropas Parlamenta grāmatvedis, izsniegtu garantijas vēstuli.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Eiropas Parlamentam būs 30 kalendārās dienas, kuru laikā būs jāsamaksā līgumā noteiktās summas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Vienādas tiesības piedalīties uzaicinājuma uz konkursu procedūrā ir visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm, uz kurām attiecas Līgumu darbības joma, jo īpaši tām, kas ir no kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, un visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, bet kuras ir noslēgušas īpašu nolīgumu ar Eiropas Savienību publiskā iepirkuma jomā, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kandidātus izslēdz no šīs procedūras vai no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, ja uz viņiem attiecas kāds no Finanšu regulas 106. un 107. pantā minētajiem gadījumiem.
Atgādinājums par izslēgšanas kritērijiem – Finanšu regulas 106. un 107. pants:
* 106. pants:
1. Kandidātus izslēdz no dalības iepirkuma procedūrās, ja:
a) tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukuši saimniecisko darbību, tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
b) tie vai personas, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ar dalībvalsts kompetentas iestādes spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
c) tie ir vainīgi smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo darbību, kurš pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzējas iestādes var pieņemt, tostarp ar EIB un starptautisko organizāciju lēmumiem;
d) tie neievēro saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie izveidoti, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;
e) attiecībā uz tiem vai personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, pieņemts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, ja šāda nelikumīga darbība kaitē Savienības finanšu interesēm;
f) uz tiem attiecas 109. panta 1. punktā minētā administratīvā sankcija.
Šā 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu nepiemēro piegāžu iepirkumiem ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem vai nu no piegādātāja, kas pilnīgi izbeidz saimniecisko darbību, vai arī no bankrota administratoriem vai likvidatoriem atbilstīgi mierizlīgumam ar kreditoriem vai kādai līdzīgai procedūrai saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.
Šā 1. punkta b) un e) apakšpunktu nepiemēro, ja kandidāti var pierādīt, ka ir pieņemti piemēroti pasākumi pret personām, kurām ir pārstāvības pilnvaras, lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār tiem, ja uz šīm personām attiecas spriedums, kā minēts 1. punkta b) vai e) apakšpunktā.
(..)
* 107. pants:
1. Līguma slēgšanas tiesības nepiešķir kandidātiem, kas, norisinoties iepirkuma procedūrai attiecībā uz šo līgumu:
a) ir iesaistīti interešu konfliktā;
b) ir vainīgi tādas informācijas sagrozīšanā, ko līgumslēdzēja iestāde prasa kā nosacījumu dalībai iepirkuma procedūrā, vai arī nesniedz minēto informāciju;
c) iepirkuma procedūrā uz viņiem attiecas kāds no 106. panta 1. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.
(..)
Pretendentiem jāiesniedz apliecinošie dokumenti, kas prasīti uzaicinājuma uz konkursu dokumentu noteikumos (specifikācijās).
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem jāiesniedz apliecinošie dokumenti, kas prasīti uzaicinājuma uz konkursu dokumentu noteikumos (specifikācijās).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: pretendentiem jāiesniedz pierādījums tam, ka 3 gadu laikā pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas datuma viņu minimālais gada apgrozījums ir bijis 150 000 EUR bez nodokļiem.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
pretendentiem jāiesniedz apliecinošie dokumenti, kas prasīti uzaicinājuma uz konkursu dokumentu noteikumos (specifikācijās).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— pretendentiem jāiesniedz pierādījums tam, ka pēdējo 3 gadu laikā pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas datuma viņi ir izpildījuši vismaz 3 līgumus par tādu āra zaļo zonu uzturēšanu, kuru kopējā platība viena līguma ietvaros bija vismaz 5 000 m2,

— pretendentiem jāiesniedz pierādījums tam, ka pēdējo 3 gadu laikā pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas datuma viņi ir izpildījuši vismaz 1 līgumu par lielu jumta dārzu uzturēšanu,
— pretendentiem jāiesniedz pierādījums tam, ka pēdējo 3 gadu laikā pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas datuma viņi ir izpildījuši vismaz 1 līgumu par nelielu jumta dārzu uzturēšanu,
— pretendentiem jāiesniedz pierādījums tam, ka pēdējo 3 gadu laikā pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas datuma viņi ir izpildījuši vismaz 3 līgumus par telpaugu uzturēšanu.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 19.11.2014
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 8.1.2015 - 09:30

Vieta:

rue Montoyer 70, Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Eiropas Parlaments 19.11.2014 (10:00) organizēs obligātu vietas apmeklējumu.
Satikšanās vieta būs Briselē pie Altjero Spinelli ēkā esošā akreditācijas centra ieejas.
Piedalīties var ne vairāk kā 2 katra uzņēmuma pārstāvji.
Lai varētu sagatavot piekļuves caurlaidi, lūdzam vismaz 2 darbdienas pirms apmeklējuma nosūtīt turpmāk minēto informāciju pa e-pastu (vēlams) vai faksu uz šajā paziņojumā norādīto adresi:
— uzņēmuma oficiālais nosaukums,
— uzņēmuma e-pasta adrese,
— visu apmeklējuma dalībnieku vārds, uzvārds, amats, personas apliecības numurs un dzimšanas datums.
Pārstāvjiem līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.
NB! Ja iepriekš prasītā informācija netiks nosūtīta noteiktajā laikā, Eiropas Parlamenta drošības dienesti var pretendenta pārstāvjiem liegt piekļuvi objektam.
Ar vietas apmeklējumu saistītie transporta izdevumi jāsedz pretendentiem, un Eiropas Parlaments tos neatmaksās.
Dalība vietas apmeklējumā ir obligāta – tikai tie, kas piedalījušies, drīkstēs iesniegt piedāvājumu. Dalību apliecinās paraksts apmeklējuma reģistrā.
Eiropas Parlaments saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai uzticētu veiksmīgajam pretendentam jaunus pakalpojumus, kas ietver līdzīgu pakalpojumu atkārtošanu, ja šie pakalpojumi atbilst šā uzaicinājuma uz konkursu pamatprojektam.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21.10.2014