Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 371103-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

31/10/2014    S210

Belgicko-Brusel: Výzva na súťaž č. 06A050/2014/M051 – rámcová zmluva v súvislosti s udržateľnou údržbou vonkajších zelených plôch, zelených striech a izbových rastlín v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli – nákup rastlín a nádob

2014/S 210-371103

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Telefón: +32 22844530

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výzva na súťaž č. 06A050/2014/M051 – rámcová zmluva v súvislosti s udržateľnou údržbou vonkajších zelených plôch, zelených striech a izbových rastlín v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli – nákup rastlín a nádob.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 48
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Rámcová zmluva v súvislosti s udržateľnou údržbou vonkajších zelených plôch, zelených striech a izbových rastlín v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli.
Nákup rastlín a nádob.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

77000000 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 48 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pred vystavením prvej žiadosti o platbu musí byť zložená neodvolateľná a nepodmienená záruka, splatná najneskôr na prvú výzvu, a to na čiastku 16 500 EUR. Táto záruka musí byť podložená záručným listom vydaným bankou, finančným ústavom alebo treťou stranou schválenou účtovníkom Európskeho parlamentu.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Európsky parlament bude mať 30 kalendárnych dní na úhradu dlžných súm v rámci zmluvy.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické subjekty a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä tie, ktoré sú z členského štátu Európskej únie – a pre fyzické osoby, právnické subjekty a verejné orgány nečlenských krajín EÚ, ktoré uzatvorili špeciálnu dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v dotyčnej dohode.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači budú vylúčení z tohto konania alebo z pridelenia obstarávania, ak sa nachádzajú v ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pripomienka ku kritériám vylúčenia – články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:
* Článok 106:
1. Uchádzači budú vylúčení z účasti na obstarávacích konaniach, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;
b) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli odsúdení za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) boli uznaní za vinných z vážneho pochybenia v súvislosti s výkonom povolania preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť, vrátane rozhodnutí EIB a medzinárodných organizácií;
d) nesplnili svoje povinnosti, ktoré sa týkajú platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenie daní v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej majú sídlo, alebo v krajine obstarávateľa, alebo v krajine, kde má byť zmluva vykonaná;
e) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli predmetom rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) je im v súčasnosti uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1.
Písmená a) až d) prvého pododseku sa neuplatňujú v prípade dodávky tovaru za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa definitívne pozastavujúceho svoju obchodnú činnosť alebo od správcov či likvidátorov konkurznej podstaty, exekútorov, po dohode s veriteľmi, alebo prostredníctvom podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Písmená b) a e) prvého pododseku sa neuplatňujú, ak uchádzači vedia preukázať, že boli prijaté primerané opatrenia proti osobám s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim, ktoré sú predmetom rozsudku, ako sa uvádza v bodoch b) alebo e) prvého pododseku.
(...)
* Článok 107:
1. Obstarávanie nemôže byť pridelené uchádzačom, ktorí v priebehu výberového konania tohto obstarávania:
a) sú vystavení konfliktu záujmov;
b) sa previnili skresľovaním informácií alebo vôbec neposkytli informácie, ktoré žiadal obstarávateľ ako podmienku pre účasť na postupe obstarávania;
c) v rámci postupu obstarávania v 1 zo situácií, ktorá znamená vylúčenie podľa článku 106 ods. 1.
(…)
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch (špecifikáciách).
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch (špecifikáciách).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o obstarávaní, realizovali minimálny ročný obrat vo výške 150 000 EUR bez dane.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch (špecifikáciách).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

— uchádzači musia poskytnúť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o obstarávaní, vykonali aspoň 3 obstarávania údržby v súvislosti s vonkajšími zelenými plochami s rozlohou aspoň 5 000 m2 na obstarávanie,

— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o obstarávaní, vykonali aspoň 1 obstarávanie údržby v súvislosti s extenzívnymi zelenými strechami,
— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o obstarávaní, vykonali aspoň 1 obstarávanie údržby v súvislosti s intenzívnymi zelenými strechami,
— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o obstarávaní, vykonali aspoň 3 obstarávania údržby v súvislosti s izbovými rastlinami.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 19.11.2014
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 8.1.2015 - 09:30

Miesto:

rue Montoyer 70, Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za jedného uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Európsky parlament zorganizuje povinnú prehliadku miesta dňa 19.11.2014 (10:00).
Miesto stretnutia bude vchod do akreditačného centra budovy Altiero Spinelli v Bruseli.
Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jednu spoločnosť.
Z dôvodu prípravy vstupu poskytnite tieto informácie e-mailom (pokiaľ možno) alebo faxom na adresu uvedenú v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania aspoň 2 pracovné dni pred prehliadkou:
— úradný názov spoločnosti,
— e-mailová adresa spoločnosti,
— názov, titul, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia všetkých, ktorí sa zúčastňujú prehliadky.
Zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.
Poznámka: Neoznámenie informácií požadovaných vyššie vo vhodnej lehote môže viesť k tomu, že bezpečnostné služby Európskeho parlamentu odmietnu zástupcom uchádzačov prístup.
Akékoľvek cestovné náklady súvisiace s prehliadkou miesta budú niesť uchádzači a tieto nebudú uhradené Európskym parlamentom.
Účasť na prehliadke miesta je povinná: Predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Podpis v prezenčnej listine bude slúžiť ako dôkaz o účasti.
Európsky parlament si vyhradzuje právo na možnosť využitia rokovacieho konania v zmysle článku 134 ods. 1 písm. f) pravidiel uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom poveriť úspešného uchádzača novými službami pozostávajúcimi z opakovania podobných služieb za predpokladu, že tieto služby sú v súlade so základným projektom tejto výzvy na súťaž.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.10.2014