Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 371103-2014

Visa förkortad version

31/10/2014    S210

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2014/M051 – ramavtal för hållbar skötsel av grönområden utomhus, gröna tak och inomhusväxter vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – inköp av växter och behållare

2014/S 210-371103

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Att: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Telefon: +32 22844530

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: enheten för offentlig upphandling
E-post: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=613

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Anbudsinfordran nr 06A050/2014/M051 – ramavtal för hållbar skötsel av grönområden utomhus, gröna tak och inomhusväxter vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel – inköp av växter och behållare
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Bryssel.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Ramavtal för hållbar skötsel av grönområden utomhus, gröna tak och inomhusväxter vid Europaparlamentets byggnader i Bryssel.
Inköp av växter och behållare.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
En oåterkallelig, ovillkorlig garanti på 16 500 EUR, som ska utbetalas vid första begäran, ska upprättas senast innan den första begäran om betalning lämnas in. Garantin ska styrkas genom ett garantibrev utställt av en bank, ett finansinstitut eller av tredje part som godkänts av Europaparlamentets räkenskapsförare.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Europaparlamentet kommer att ha 30 kalenderdagar på sig att betala belopp som utestår inom ramen för kontraktet.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet de från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Sökande kommer att uteslutas från detta förfarande eller från tilldelning av kontraktet om de befinner sig i någon av de situationer som räknas upp i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen.
Påminnelse om uteslutningskriterierna – artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen:
* Artikel 106:
1. Sökande kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingsförfaranden om
a) de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter, eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
b) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom av en behörig myndighet i en medlemsstat,
c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, inklusive enligt avgöranden av EIB och internationella organisationer,
d) de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller i det land där kontraktet ska genomföras,
e) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet, om denna olagliga verksamhet skadar unionens ekonomiska intressen,
f) de är föremål för administrativa sanktioner som avses i artikel 109.1.
Led a–d i första stycket ska inte vara tillämpliga för inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag som finns i nationell lagstiftning.
Led b och e i första stycket ska inte vara tillämpliga om de sökande kan visa att lämpliga åtgärder har vidtagits mot de personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem och som har fällts i en sådan dom som avses i led b eller e i första stycket.
(...)
* Artikel 107:
1. Kontrakt får inte tilldelas sökande som i samband med upphandlingsförfarandet för detta kontrakt
a) befinner sig i intressekonflikt,
b) har lämnat felaktiga uppgifter till den upphandlande myndigheten i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i upphandlingsförfarandet, eller som inte lämnat de uppgifter som krävs,
c) befinner sig i någon av de situationer som föranleder uteslutning, som anges i artikel 106.1, med avseende på upphandlingsförfarandet.
(…)
Anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som begärs i villkoren i anbudsinfordran (förfrågningsunderlaget).
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som begärs i villkoren i anbudsinfordran (förfrågningsunderlaget).
Eventuella minimistandardnivåer: Anbudsgivare ska lämna bevis på att de, under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, haft en årsomsättning på minst 150 000 EUR, exklusive skatt.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivare ska lämna de styrkande handlingar som begärs i villkoren i anbudsinfordran (förfrågningsunderlaget).
Eventuella minimistandardnivåer:

— Anbudsgivare ska lämna bevis på att de, under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, har genomfört minst 3 kontrakt för skötsel av grönområden utomhus som täcker en total yta på minst 5 000 m2 per kontrakt.

— Anbudsgivare ska lämna bevis på att de, under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, har genomfört minst 1 kontrakt för skötsel av stora gröna tak.
— Anbudsgivare ska lämna bevis på att de, under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, har genomfört minst 1 kontrakt för skötsel av intensiva gröna tak.
— Anbudsgivare ska lämna bevis på att de, under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, har genomfört minst 3 kontrakt för skötsel av inomhusväxter.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06A050/2014/M051.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 19.11.2014
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
22.12.2014 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 180 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 8.1.2015 - 09:30

Plats:

Rue Montoyer 70, Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 företrädare per anbudsgivare.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Europaparlamentet kommer att anordna ett obligatoriskt platsbesök som ska äga rum den 19.11.2014 (10:00).
Mötesplatsen kommer att vara vid ingången till ackrediteringscentrumet i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel.
Högst 2 företrädare per företag får närvara.
För att passerkort ska kunna förberedas sänd följande information via e-post (helst) eller via fax till den adress som anges i detta meddelande senast 2 arbetsdagar före besöket:
— Företagets officiella namn.
— Företagets e-postadress.
— Namn, befattning, id-kortnummer och födelsedatum för alla som ska närvara vid besöket.
Företrädarna ska ha med sig en giltig identitetshandling.
Observera: Om ovannämnda uppgifter inte skickas i god tid kan detta leda till att Europaparlamentets säkerhetstjänst vägrar anbudsgivarens företrädare tillträde.
Resekostnader i samband med platsbesöket står anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.
Deltagande i platsbesöket är obligatoriskt: Endast de som närvarar får lämna anbud. En närvarolista med namnunderskrifter kommer att utgöra bevis för närvaro.
Europaparlamentet förbehåller sig rätten att tillämpa ett förhandlat förfarande enligt artikel 134.1 f i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen för att anförtro den utvalde anbudsgivaren nya tjänster som består av en upprepning av liknande tjänster, förutsatt att dessa tjänster knyter an till basprojektet för denna anbudsinfordran.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21.10.2014