Dostawy - 371161-2021

21/07/2021    S139

Polska-Warszawa: Kolejowe wagony pasażerskie

2021/S 139-371161

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 133-354886)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „PKP Intercity” S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
E-mail: barbara.krolak@intercity.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.intercity.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych

Numer referencyjny: 20/WNP-006512/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
34622200 Kolejowe wagony pasażerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 133-354886

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 2 pkt 1
Zamiast:

1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 110 000 000,00 PLN;

Powinno być:

1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000,00 PLN;

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 2 pkt 2
Zamiast:

2) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 40 (czterdziestu) pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego

i

Powinno być:

2) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie nie mniej niż 40 (czterdziestu) pojazdów kolejowych

i

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 3
Zamiast:

3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych.

Powinno być:

3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym dla warunku określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej oraz fabrycznie nowych pojazdów kolejowych dla warunku określonego w ust. 2 pkt 2 powyżej.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 8
Zamiast:

8. Przez pojazd kolejowy bez napędu elektrycznego w rozumieniu powyższego warunku rozumie się wagon pasażerski (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerski pojazdu kolejowego).

W zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) z modernizacją (modernizacjami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.

Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi pasażerskiemu odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego.

Powinno być:

8. Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się wagon pasażerski (piętrowy lub jednopokładowy) lub człon pasażerski zespołu trakcyjnego (piętrowy lub jednopokładowy).

Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi pasażerskiemu odpowiada jeden człon zespołu trakcyjnego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: ust. 1
Zamiast:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:

1) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

2) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;

3) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

Powinno być:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:

1) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją – pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej;

2) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją – pojazdów kolejowych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej;

3) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych, przeprowadzono dialog techniczny.