TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Prekės - 371192-2019

06/08/2019    S150

Lenkija-Katowice: Vamzdžiai ir jungiamosios detalės

2019/S 150-371192

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 135-333771)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Joanna Palt
El. paštas: j.palt@pgg.pl
Telefonas: +48 327161485
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-1)

Nuorodos numeris: 701902621
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163000 Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
01/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 135-333771

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 5
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32

Turi būti:

Rura stalowa kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Dalies numeris: II.2.1
Pirkimo dalies Nr.: 14
Keistino teksto vieta: Nazwa
Yra:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 4,0MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami

Turi būti:

Rura stalowa kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 2,5MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

VII.2)Kita papildoma informacija: