Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 371192-2019

06/08/2019    S150

Polska-Katowice: Rury i osprzęt

2019/S 150-371192

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 135-333771)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Palt
E-mail: j.palt@pgg.pl
Tel.: +48 327161485
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych (nr grupy 272-1)

Numer referencyjny: 701902621
II.1.2)Główny kod CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 135-333771

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32

Powinno być:

Rura stalowa kołnierzowa 108,0X4,5X6000 P235TR1 2,5MPA z kołnierzami luźnymi typu 02 i przyspawanymi pierścieniami typu 32.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Rura stalowa bez szwu kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 4,0MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami

Powinno być:

Rura stalowa kołnierzowa ciśnieniowa 108,0X4,5X6000 S235TR1 OC 2,5MPA z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami.

Wg asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: