Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 371249-2021

21/07/2021    S139

România-Mediaș: Servicii de geologie

2021/S 139-371249

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Piața C.I. Moțaș nr. 4
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Țară: România
Persoană de contact: Blaga Lucian
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefon: +40 374401948
Fax: +40 269846184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Investigații geofizice în gaură netubată

Număr de referinţă: 14056826/2020/-.SED
II.1.2)Cod CPV principal
71351910 Servicii de geologie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de investigații geofizice în sonde netubate, conform cerintelor caietului de sarcini.

Valoarea estimată totala fără TVA, (numai în cifre): 24 782 313,5.

Monedă: lei.

Frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 2 (doua) contracte subsecvente cu durata de 1 (unu) an, valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12 512 806 RON.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru si a unui contract subsecvent sunt cele prevazute in anexa caietului de sarcini.

Entitatea contractantă va răspunde in mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu 10 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18 zile.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 16 339 370.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

La sediul societății Romgaz, str. C.I. Motas nr. 4, Medias.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de investigații geofizice în sonde netubate, se urmărește achiziția de servicii de investigatii geofizice, deoarece acestea constituie o etapa foarte importanta in realizarea unei sonde, de altfel acestea sunt obligatorii pentru fiecare sonda conform temei de proiectare si respectiv proiectului de realizare a sondei.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 002-003367
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33202
Titlu:

Investigații geofizice în sonde netubate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Weatherford Atlas Gip S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1360687
Adresă: Str. Clopoței nr. 2A
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100189
Țară: România
E-mail: Carmen-Gabriela.Chirita@weatherford.com
Telefon: +40 244599048
Fax: +40 24451440
Adresă internet: www.atlasgip.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 24 782 313.50 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 339 370.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Romgaz, Serviciul juridic
Adresă: Str. C.I. Moțaș nr. 4, Mediaș
Localitate: Mediaș
Cod poștal: 551130
Țară: România
E-mail: aurel.jeler@romgaz.ro
Telefon: +40 374401637
Adresă internet: www.romgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021