Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 371250-2021

21/07/2021    S139

România-Bucureşti: Servicii de consiliere şi de consultanţă în inginerie

2021/S 139-371250

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela-Mariana Ciorici
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefon: +40 728850267
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de inginerie a beneficiarului

Număr de referinţă: WS300354333
II.1.2)Cod CPV principal
71318000 Servicii de consiliere şi de consultanţă în inginerie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

In perioada de derulare a acordului-cadru de 60 de luni, entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii de inginerie a beneficiarului conform specificatiilor documentului descriptiv/caietului de sarcini.

Entitatea contractanta intentioneaza sa incheie un acord-cadru cu maximum 3 (trei) operatori economici ale caror oferte vor fi desemnate ca fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic. Atribuirea contractelor subsecvente in baza prevederilor acordului-cadru urmand a se realiza fara reluarea competitiei intre contractantii semnatari ai acordului-cadru.

Cantitatea estimata de servicii ce vor fi prestate per acord-cadru: minimum 2 790 zile, maximum 41 400 zile.

Cantitatea estimata de servicii ce vor fi prestate per contract subsecvent: minimum 304 zile, maximum 1 040 zile.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare, entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea solicitarilor de participare/candidaturilor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari vor fi transmise de catre candidat prin e-mail (WS300354333@petrom.com) semnate cu semnatura electronica extinsa, precum si pe format hartie semnate de reprezentantul legal/imputernicit si depuse la Registratura entitatii contractante. Data si ora receptiei solicitarilor de clarificare va fi considerata cea a primirii acestor solicitari pe adresa de e-mail indicata mai sus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 11 178 200.00 EUR / Cea mai ridicată ofertă: 14 045 550.00 EUR luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Romania.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In prima faza a procedurii se va aplica mecanismul de calificare si selectie a candidatilor, iar in a doua faza se va aplica mecanismul de atribuire candidatilor deveniti ofertanti.

OMV Petrom estimeaza ca cel putin lunar pe parcursul derularii acordului-cadru, urmeaza sa lanseze o invitatie la ofertare pentru semnarea unui contract subsecvent.

Frecventa incheierii contractelor subsecvente este estimativa si poate varia pe durata derularii acordului-cadru.

Cantitatile estimate de servicii aferente acordului-cadru: minimum 2 790 zile, maximum 41 400 zile.

Cantitatile estimate de servicii pentru un singur contract subsecvent: minimum 304 zile, maximum 1 040 zile.

Valoarea estimata min./max. per acord-cadru: VEmin = 1 023 600,00 EUR/VEmax = 15 034 000,00 EUR.

Valoarea estimata min./max. per contract subsecvent: VEmin = 97 120,00 EUR/VEmax = 398 900,00 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 226-555846
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99008500/ 99008496/ 99008498
Titlu:

Servicii de inginerie a beneficiarului

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rina Consulting-East Europe S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 26696926
Adresă: Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 4D, corp A, biroul 1, etaj 3, sector 5, București
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050465
Țară: România
E-mail: rinaconsulting.ro@rina.org
Telefon: +40 724113812
Adresă internet: http://www.rinaromania.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. F&R Worldwide S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 18142415
Adresă: Str. Biserica Floreasca nr. 6, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020322
Țară: România
E-mail: mdreiseitel@fandr.ro
Telefon: +40 214020441
Adresă internet: www.fandr.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fia Integra S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 33485670
Adresă: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 51, camera 1, bl. 22B, scara B, etaj 1, apartament 52, sector 6
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061077
Țară: România
E-mail: office@fiaintegra.ro
Telefon: +40 770127398
Adresă internet: www.fiaintegra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 034 000.00 EUR
Oferta cea mai scăzută: 11 178 200.00 EUR / Cea mai ridicată ofertă: 14 045 550.00 EUR luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 25 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

F&R Worldwide SRL a declarat ca va subcontracta 25 %

Rina Cosulting East Europe SRL a declarat ca subcontracta 20 %

FIA Integra SRL a declarat ca nu va subcontracta.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: Contract subsecvent nr. 1
Titlu:

Contract subsecvent nr. 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. F&R Worldwide S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 18142415
Adresă: Str. Biserica Floreasca nr. 6, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020322
Țară: România
E-mail: mdreiseitel@fandr.ro
Telefon: +40 214020441
Adresă internet: www.fandr.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 512.50 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 512.50 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City”), Departament achiziții
Localitate: București
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: WS300354333@petrom.com
Telefon: +40 728850267
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/07/2021