Lieferungen - 371306-2021

Kompaktansicht anzeigen

21/07/2021    S139

Rumänien-Bukarest: Spezialfahrzeuge

2021/S 139-371306

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Compania Națională Romtehnica S.A.
Postanschrift: Bulevardul Timișoara nr. 5C
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 061301
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Cristian Nae
E-Mail: sma@romtehnica.com.ro
Telefon: +40 213185004
Fax: +40 213185009

Internet-Adresse(n):

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124759

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
I.3)Haupttätigkeit(en)
Sonstige: CAEN – 4614
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Autospecială de intervenție EOD
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: UM 02020 Constanța, Dana 0, Constanța, Portul Militar Constanța, jud. Constanța, România.

NUTS-Code RO223 Constanţa

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

Laufzeit der Rahmenvereinbarung

Laufzeit in Monaten: 48
Begründung einer Rahmenvereinbarung, deren Laufzeit sieben Jahre übersteigt:

Geschätzter Gesamtauftragswert über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung

Geschätzter Wert ohne MwSt: 13 231 634 RON
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Autospeciala de interventie EOD.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34114000 Spezialfahrzeuge

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
Der öffentliche Auftraggeber / Auftraggeber kann den erfolgreichen Bieter dazu verpflichten, alle oder bestimmte Unteraufträge gemäß dem Verfahren in Titel III der Richtlinie 2009/81/EG zu vergeben
Der erfolgreiche Bieter ist verpflichtet, den folgenden Anteil des Auftrags gemäß dem Verfahren in Titel III der Richtlinie 2009/81/EG zu vergeben: Mindestanteil: 0(%) Höchstanteil: 0(%) des Auftragswerts.
Der erfolgreiche Bieter muss angeben, welche(n) Teil(e) des Auftrags er über den geforderten Anteil hinaus als Unteraufträge zu vergeben gedenkt, und die bereits ausgewählten Unterauftragnehmer nennen
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:

Geschätzter Wert ohne MwSt: 13 231 634 RON
II.2.2)Angaben zu Optionen
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Cuantumul garanţiei de participare: 66 158,00 RON. Garanția se va constitui în etapa a II-a a procedurii de atribuire doar de către candidaţii calificaţi şi invitaţi să participe la aceasta. Alte detalii privind garantia de participare se regasesc la sectiunea III.1.6 a) din fisa de date pentru etapa a II-a, anexata.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: în procent de 10 % din valoarea fără TVA a fiecărui contract subsecvent. Garanția de bună execuție se va constitui în termen de maximum cinci zile lucrătoare după semnarea contractului subsecvent. Alte detalii privind garantia de buna executie se regasesc la sectiunea III.1.6 b) din fisa de date pentru etapa a II-a, anexata.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Asociere conform art. 8 din OUG nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Cerinţa de calificare: operatorii economici, participanţi la procedura de atribuire, vor face dovada că nu se încadrează în situaţiile stipulate la art. 150, 155 şi art. 156 din OUG nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 155 din OUGnr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 4, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
2. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 156 din OUG nr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 5, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
3. certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că, operatorul economic nu are datorii scadente, astfel:
(a) pentru persoane juridice române:
— certificat eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul de stat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
— certificat eliberat de autorităţile publice locale, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul local la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
(b) pentru persoane juridice străine: operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română sau limba oficială a statului în care candidatul este rezident, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de o traducere autorizată în limba română efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178 din 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentarea oricărui document netradus autorizat în limba română se consideră „document lipsă”.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 3 lit. (b), autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
4. fişa de informaţii generale (secţiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 6);
5. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din OUG nr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 7, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
6. declaraţie privind calitatea de participant la procedură (secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 8);
7. certificat de participare la procedura cu ofertă independentă (secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 9).

Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Kriterien für die persönliche Lage von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente prin care să demonstreze că au realizat o cifra de afaceri globală, pe ultimii trei ani, calculați prin raportare la data-limită de depunere a candidaturilor (2018, 2019 și 2020), minimă cu valoarea de 6 615 817,00 RON fără TVA.
Notă: în cazul în care valoarea cifrei de afaceri anuale a fost exprimată în altă monedă decât lei, pentru echivalența valută/lei se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual valută/lei comunicat de către Banca Națională a României și se va menționa cursul utilizat în documentele depuse (Formularul nr. 10 – secțiunea „Formulare etapa I”).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Documente solicitate:
1. declarația privind cifra de afaceri globală în ultimii trei ani, care cuprinde tabelul cu cifrele de afa-ceri globale, aferente ultimilor trei ani – secțiunea „Formulare etapa I” – Formularul nr. 10);
2. situațiile financiare anuale (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) pentru ultimii trei ani financiari încheiați, respectiv 2018, 2019 și 2020 vizate și înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recu-noscute de audit financiar și contabil etc. – copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul semnat și ștampilat”. În situația în care anul financiar nu se încheie la 31.12.2020, se va prezenta ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul își poate dovedi capacitatea economico-financiară, dacă în țara de origine nu se emite document echivalent bilanțului contabil etc., în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” semnată și ștampilată.
Note:
1. Capacitatea economică și financiară a candidatului poate fi susținută și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între candidat și persoana respectivă;
2. În cazul în care candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secțiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 14), încheiat în formă autentică [conform prevederilor art. 161 alin. (2) din OUG 114/2011], prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 și art. 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 și 5 – secțiunea „Formulare etapa I”);
3. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susținători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului;
4. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele minime referitoare la valoarea cifrei de afaceri, conform cerinței impuse sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinței, vor fi respinse.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente din care să rezulte că, în ultimii cinci ani, calculați prin raportare la data-limită de depunere a candidaturilor, au executat livrări de produse similare și care cumulat să fi avut o valoare cel puțin egală cu 6 615 817,00 RON.
Prin produse similare, autoritatea contractantă înţelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea de produse care se încadrează la codul CPV 34114xxx-x.
Notă:
— În cazul în care moneda contractului a fost exprimată în altă monedă decât lei, pentru echivalența moneda contractului/lei se vor calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către Banca Națională a României și se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse (secțiunea „Formulare etapa I”, Formular nr. 11);
— Pentru anul 2021 se va utiliza cursul mediu lunar moneda contract/lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei cu doua luni inaintea celei in care a fost stabilita data-limita pentru depunerea candidaturilor;
— Perioada de cinci ani va fi calculată de operatorii economici până la data-limită de depunere a candidaturilor (exemplu: dacă data-limită pentru depunerea candidaturilor este 10.7.2021, atunci operatorii economici vor depune documente care să ateste capacitatea tehnică și profesională pentru perioada 10.7.2016-10.7.2021).
Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards
Doc. sol.: declarație/declarații privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii cinci ani – secțiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 11, din care să rezulte livrarea de produse similare și certificate/documente pentru confirmarea livrărilor/recepțiilor (procese-verbale de recepție a bunurilor, documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale, recomandări din partea beneficiarilor, orice alte documente edificatoare echivalente), emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă ori de către clienți beneficiari, din care să reiasă fără echivoc, produsele livrate, valoarea acestora precum și data recepției de către beneficiar, conform instrucțiunilor de completare a Formularului nr. 11.
Se va completa câte un formular pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizările de la secțiunea III.1.3.a) și instrucțiunile de completare ale formularului.
Doc. de conf. se vor prezenta în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate și ștampilate.
Note:
1. Ex. similară se dov. prin completarea și prez. unui formular sau a mai multor formulare (în conformitate cu modelul prezentat în secțiunea „Formulare etapa I” – Formularul nr. 11). Pentru faza de calificare, autoritatea contractantă va analiza corectitudinea datelor înscrise în aceste formulare, dacă acestea pot fi luate în considerare (sunt contracte finalizate, s-au derulat în intervalul de timp solicitat);
2. Cap. teh. prof. a cand poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între candidat și persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiții impuse prin prezenta documentație;
3. În cazul în care cand îşi demon. cap. teh. şi prof. invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secţiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 15), încheiat în formă autentică conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG nr. 114/2011, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Suplimentar angajamentului ferm, ofertantul va prezenta documentele comunicate de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente ce se vor constitui corp comun la angajamentul emis de terţul susţinător. De asemenea, ofertantul va prezenta Formularul nr. 11 si a documentelor însoţitoare comunicate de către terţul susţinător.
Persoana care asigură susț. teh. și prof. nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 și 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 și 5 – secțiunea „Formulare etapa I”);
4. Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (3). Dacă operatorii economici susținători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului;
5. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător face parte integrantă din contractul de achiziție publică.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele minime referitoare la experiența similară sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidaţii români trebuie să deţină un certificat, valabil la data-limită de depunere a candidaturilor, care să dovedească implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent);
— candidaţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină certificări sau acreditări, în conformitate cu ISO-9001:2015 (sau echivalent), valabil la data-limită de depunere a candidaturilor, acordată de un organism naţional ori internaţional, recunoscut de o ţară membră UE;
— candidatul va prezenta copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată, a certificatelor emise de un organism independent care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent) şi sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard, ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta;
— în cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
Notă: în cazul depunerii unei candidaturi/ofertă în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data-limită de depunere a candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada implementării şi menţinerii sistemului calităţii, în conformitate cu standardele menţionate, vor fi respinse.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Möglicherweise geforderte Mindeststandards

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten vorbehalten
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl 3 und Höchstzahl 99
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Toţi candidaţii calificaţi la etapa I a procedurii vor fi selectaţi pentru participare la etapa a II-a a procedurii. În baza art. 64 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca în cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare este mai mic decât trei să continue procedura cu acel/acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote ja
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
A3/7221/01.07.2021
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
23.8.2021 - 09:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Rumänisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Data-limita de depunere candidaturi: 23.8.2021, ora 9.00.
Data de deschidere candidaturi: 23.8.2021, ora 10.00.
Cant. est. pt. cel mai mic ctr. sub.: 1 cpl.
Cant. est. pt. cel mai mare ctr. sub.: 2 cpl.
Locul şi condiţia de livrare: DAP conform INCOTERMS 2020, astfel:
— UM 02020 Constanța, Dana 0, Constanța, Portul Militar Constanța, jud. Constanța, România, cod NUTS RO223;
— UM 02016 Babadag, Str. Heracleea nr. 53-55, Babadag, jud. Tulcea, România, cod NUTS RO225;
— UM 01877 Pantelimon, Șoseaua de centura, nr. 220, jud. Ilfov, România.
Etapa I – Calificarea şi selectarea candidaţilor se va efectua, după cum urmează:
Pentru luarea la cunoştinţă de eventualele solicitări de clarificări ale operatorilor economici interesați cu privire la documentaţia de atribuire din această etapă şi a răspunsurilor aferente ale autorității contractante, se va consulta în permanenţă secţiunea corespunzătoare a anunţului de participare publicat în SICAP.
Solicitările de clarificări vor fi semnate de reprezentanţii autorizaţi ai operatorilor economici interesaţi şi vor fi transmise prin e-mail (semnat și scanat), fax sau poştă având în vedere cele prevăzute la secțiunile I.1) și I.3) din prezenta documentație. Răspunsurile autorităţii contractante la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pentru etapa I, vor fi publicate în SICAP, la secţiunea corespunzătoare din cadrul anunţului de participare.
Menționăm faptul că autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări privind specificația tehnică doar în etapa a II-a a procedurii.
Analizarea documentelor de calificare. În această etapă vor participa toţi candidaţii înscrişi în competiţie. La finalul acestei etape, vor fi notificaţi operatorii economici ale căror candidaturi au fost respinse ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la criteriile III 1.1.a)-III 1.3.b).
Candidatura admisibilă este candidatura neconsiderată inacceptabilă. Candidaturile considerate inacceptabile vor fi respinse.
Candidatura poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații:
— a fost depusă după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare;
— a fost depusă de un candidat care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare stabilite în documentația de atribuire sau care nu a prezentat documente relevante în acest sens;
— candidatul nu a transmis răspunsul la solicitările de clarificări ale comisiei de evaluare, în termenul stabilit de aceasta;
— candidatura este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 150 din OUG 114 /2011, raportat la data stabilită pentru depunerea candidaturilor.
Etapa a II-a.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia aferentă etapei a II-a: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a.
Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Solicitările de clarificari se transmit în scris (semnate de reprezentantul autorizat al candidatului selectat), prin poștă sau fax sau email, pe adresa C.N. Romtehnica S.A., cu respectarea prevederilor privind manipularea/transmiterea informațiilor clasificate (dacă este cazul).
Data-limită pentru depunerea ofertelor: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a, la sediul C.N. Romtehnica S.A., Bulevardul Timişoara nr. 5C, localitatea Bucureşti, cod poştal 061301, România.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a, la sediul C.N. Romtehnica S.A.
Perioada de valabilitate a ofertelor: minimum 120 zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor (conform invitaţiei de participare la etapa a II-a a procedurii), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autorităţii contractante. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct d […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac sunt prevăzute în Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare. Notă: conform art. 19 din Legea nr. 101/2016 documentele depuse de către ofe
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.7.2021