Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 371306-2021

Kompaktansicht anzeigen

21/07/2021    S139

România-Bucureşti: Vehicule cu utilizare specială

2021/S 139-371306

Anunț de participare

Produse

Directiva 2009/81/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Compania Națională Romtehnica S.A.
Adresă: Bulevardul Timișoara nr. 5C
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 061301
Țară: România
Persoană de contact: Mihai Cristian Nae
E-mail: sma@romtehnica.com.ro
Telefon: +40 213185004
Fax: +40 213185009

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124759

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
I.3)Activitate principală
Altele: CAEN – 4614
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități/entități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Autospecială de intervenție EOD
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: UM 02020 Constanța, Dana 0, Constanța, Portul Militar Constanța, jud. Constanța, România.

Cod NUTS RO223 Constanţa

II.1.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depășește șapte ani:

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 13 231 634 RON
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Autospeciala de interventie EOD.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34114000 Vehicule cu utilizare specială

II.1.7)Informații privind subcontractarea
Ofertantul trebuie să specifice în ofertă porțiunile din contract pe care intenționează să le subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care sunt propuși subcontractanții respectivi
Ofertantul trebuie să specifice orice modificări care survin în legătură cu subcontractorii pe parcursul executării contractului
Autoritatea/entitatea contractantă poate obliga ofertantul câștigător să atribuie toate subcontractele sau anumite subcontracte prin procedura prevăzută în titlul III din Directiva 2009/81/CE
Ofertantul câștigător este obligat să subcontracteze următorul procent din contract prin aplicarea procedurii prevăzute în titlul III din Directiva 2009/81/CE: procentul minim: 0(%) procentul maxim: 0(%) din valoarea contractului.
Ofertantul câștigător este obligat să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze în afara procentului obligatoriu și să indice subcontractorii deja identificați
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:

Valoarea estimată fără TVA: 13 231 634 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garanţiei de participare: 66 158,00 RON. Garanția se va constitui în etapa a II-a a procedurii de atribuire doar de către candidaţii calificaţi şi invitaţi să participe la aceasta. Alte detalii privind garantia de participare se regasesc la sectiunea III.1.6 a) din fisa de date pentru etapa a II-a, anexata.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie: în procent de 10 % din valoarea fără TVA a fiecărui contract subsecvent. Garanția de bună execuție se va constitui în termen de maximum cinci zile lucrătoare după semnarea contractului subsecvent. Alte detalii privind garantia de buna executie se regasesc la sectiunea III.1.6 b) din fisa de date pentru etapa a II-a, anexata.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 8 din OUG nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)Alte condiții speciale cărora li se supune executarea contractului, în special cu privire la securitatea aprovizionării și a informației:
III.1.5)Informații privind autorizația de securitate:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală

Criterii privind situația personală a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinţa de calificare: operatorii economici, participanţi la procedura de atribuire, vor face dovada că nu se încadrează în situaţiile stipulate la art. 150, 155 şi art. 156 din OUG nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 155 din OUGnr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 4, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
2. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 156 din OUG nr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 5, care va fi prezentată şi de terţul susţinător (economic/financiar şi tehnic/profesional), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
3. certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că, operatorul economic nu are datorii scadente, astfel:
(a) pentru persoane juridice române:
— certificat eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul de stat la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
— certificat eliberat de autorităţile publice locale, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul local la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul-limita de depunere a candidaturilor. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
(b) pentru persoane juridice străine: operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română sau limba oficială a statului în care candidatul este rezident, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de o traducere autorizată în limba română efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178 din 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentarea oricărui document netradus autorizat în limba română se consideră „document lipsă”.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 3 lit. (b), autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens;
4. fişa de informaţii generale (secţiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 6);
5. declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din OUG nr. 114/2011: secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 7, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
6. declaraţie privind calitatea de participant la procedură (secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 8);
7. certificat de participare la procedura cu ofertă independentă (secţiunea „Formulare etapa I-a” – Formular nr. 9).

Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Criterii privind situația personală a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora), inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Criterii privind situația economică și financiară a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente prin care să demonstreze că au realizat o cifra de afaceri globală, pe ultimii trei ani, calculați prin raportare la data-limită de depunere a candidaturilor (2018, 2019 și 2020), minimă cu valoarea de 6 615 817,00 RON fără TVA.
Notă: în cazul în care valoarea cifrei de afaceri anuale a fost exprimată în altă monedă decât lei, pentru echivalența valută/lei se va avea în vedere cursul de schimb mediu anual valută/lei comunicat de către Banca Națională a României și se va menționa cursul utilizat în documentele depuse (Formularul nr. 10 – secțiunea „Formulare etapa I”).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Documente solicitate:
1. declarația privind cifra de afaceri globală în ultimii trei ani, care cuprinde tabelul cu cifrele de afa-ceri globale, aferente ultimilor trei ani – secțiunea „Formulare etapa I” – Formularul nr. 10);
2. situațiile financiare anuale (bilanțul contabil și contul de profit și pierdere) pentru ultimii trei ani financiari încheiați, respectiv 2018, 2019 și 2020 vizate și înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recu-noscute de audit financiar și contabil etc. – copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul semnat și ștampilat”. În situația în care anul financiar nu se încheie la 31.12.2020, se va prezenta ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente sau orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiară cum ar fi: rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul își poate dovedi capacitatea economico-financiară, dacă în țara de origine nu se emite document echivalent bilanțului contabil etc., în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” semnată și ștampilată.
Note:
1. Capacitatea economică și financiară a candidatului poate fi susținută și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între candidat și persoana respectivă;
2. În cazul în care candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secțiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 14), încheiat în formă autentică [conform prevederilor art. 161 alin. (2) din OUG 114/2011], prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 și art. 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 și 5 – secțiunea „Formulare etapa I”);
3. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2). Dacă operatorii economici susținători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului;
4. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător face parte integrantă din contractul de furnizare.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele minime referitoare la valoarea cifrei de afaceri, conform cerinței impuse sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinței, vor fi respinse.

Criterii privind situația economică și financiară a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
III.2.3)Capacitatea tehnică și/sau profesională

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorilor economici (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să prezinte documente din care să rezulte că, în ultimii cinci ani, calculați prin raportare la data-limită de depunere a candidaturilor, au executat livrări de produse similare și care cumulat să fi avut o valoare cel puțin egală cu 6 615 817,00 RON.
Prin produse similare, autoritatea contractantă înţelege numai produse livrate în baza unor contracte ce au avut ca obiect producerea/comercializarea de produse care se încadrează la codul CPV 34114xxx-x.
Notă:
— În cazul în care moneda contractului a fost exprimată în altă monedă decât lei, pentru echivalența moneda contractului/lei se vor calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către Banca Națională a României și se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse (secțiunea „Formulare etapa I”, Formular nr. 11);
— Pentru anul 2021 se va utiliza cursul mediu lunar moneda contract/lei comunicat de Banca Nationala a Romaniei cu doua luni inaintea celei in care a fost stabilita data-limita pentru depunerea candidaturilor;
— Perioada de cinci ani va fi calculată de operatorii economici până la data-limită de depunere a candidaturilor (exemplu: dacă data-limită pentru depunerea candidaturilor este 10.7.2021, atunci operatorii economici vor depune documente care să ateste capacitatea tehnică și profesională pentru perioada 10.7.2016-10.7.2021).
Cerința minimă de calificare: operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent).
Nivel(uri) minim(e) necesar(e)
Doc. sol.: declarație/declarații privind lista principalelor livrări de produse similare în ultimii cinci ani – secțiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 11, din care să rezulte livrarea de produse similare și certificate/documente pentru confirmarea livrărilor/recepțiilor (procese-verbale de recepție a bunurilor, documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale, recomandări din partea beneficiarilor, orice alte documente edificatoare echivalente), emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă ori de către clienți beneficiari, din care să reiasă fără echivoc, produsele livrate, valoarea acestora precum și data recepției de către beneficiar, conform instrucțiunilor de completare a Formularului nr. 11.
Se va completa câte un formular pentru fiecare contract în parte, respectându-se precizările de la secțiunea III.1.3.a) și instrucțiunile de completare ale formularului.
Doc. de conf. se vor prezenta în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate și ștampilate.
Note:
1. Ex. similară se dov. prin completarea și prez. unui formular sau a mai multor formulare (în conformitate cu modelul prezentat în secțiunea „Formulare etapa I” – Formularul nr. 11). Pentru faza de calificare, autoritatea contractantă va analiza corectitudinea datelor înscrise în aceste formulare, dacă acestea pot fi luate în considerare (sunt contracte finalizate, s-au derulat în intervalul de timp solicitat);
2. Cap. teh. prof. a cand poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între candidat și persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiții impuse prin prezenta documentație;
3. În cazul în care cand îşi demon. cap. teh. şi prof. invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (secţiunea „Formulare etapa I” – Formular nr. 15), încheiat în formă autentică conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG nr. 114/2011, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Suplimentar angajamentului ferm, ofertantul va prezenta documentele comunicate de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente ce se vor constitui corp comun la angajamentul emis de terţul susţinător. De asemenea, ofertantul va prezenta Formularul nr. 11 si a documentelor însoţitoare comunicate de către terţul susţinător.
Persoana care asigură susț. teh. și prof. nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 și 156 din OUG nr. 114/2011 (va prezenta completate Formularele nr. 4 și 5 – secțiunea „Formulare etapa I”);
4. Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (3). Dacă operatorii economici susținători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului;
5. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător face parte integrantă din contractul de achiziție publică.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele minime referitoare la experiența similară sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor vor fi respinse.
Documente solicitate:
— candidaţii români trebuie să deţină un certificat, valabil la data-limită de depunere a candidaturilor, care să dovedească implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent);
— candidaţii străini care nu au sediul în România trebuie să deţină certificări sau acreditări, în conformitate cu ISO-9001:2015 (sau echivalent), valabil la data-limită de depunere a candidaturilor, acordată de un organism naţional ori internaţional, recunoscut de o ţară membră UE;
— candidatul va prezenta copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată, a certificatelor emise de un organism independent care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001:2015 (sau echivalent) şi sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard, ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta;
— în cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.
Notă: în cazul depunerii unei candidaturi/ofertă în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data-limită de depunere a candidaturilor.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada implementării şi menţinerii sistemului calităţii, în conformitate cu standardele menţionate, vor fi respinse.

Criterii privind capacitatea tehnică și/sau profesională a subcontractanților (care pot determina eliminarea acestora)

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

Nivel(uri) minim(e) necesar(e)

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
Număr minim preconizat 3 și numărul maxim 99
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați: Toţi candidaţii calificaţi la etapa I a procedurii vor fi selectaţi pentru participare la etapa a II-a a procedurii. În baza art. 64 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca în cazul în care numărul de candidaţi care îndeplinesc criteriile de calificare este mai mic decât trei să continue procedura cu acel/acei candidaţi care îndeplinesc criteriile solicitate.
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate da
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
A3/7221/01.07.2021
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.8.2021 - 09:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
Data-limita de depunere candidaturi: 23.8.2021, ora 9.00.
Data de deschidere candidaturi: 23.8.2021, ora 10.00.
Cant. est. pt. cel mai mic ctr. sub.: 1 cpl.
Cant. est. pt. cel mai mare ctr. sub.: 2 cpl.
Locul şi condiţia de livrare: DAP conform INCOTERMS 2020, astfel:
— UM 02020 Constanța, Dana 0, Constanța, Portul Militar Constanța, jud. Constanța, România, cod NUTS RO223;
— UM 02016 Babadag, Str. Heracleea nr. 53-55, Babadag, jud. Tulcea, România, cod NUTS RO225;
— UM 01877 Pantelimon, Șoseaua de centura, nr. 220, jud. Ilfov, România.
Etapa I – Calificarea şi selectarea candidaţilor se va efectua, după cum urmează:
Pentru luarea la cunoştinţă de eventualele solicitări de clarificări ale operatorilor economici interesați cu privire la documentaţia de atribuire din această etapă şi a răspunsurilor aferente ale autorității contractante, se va consulta în permanenţă secţiunea corespunzătoare a anunţului de participare publicat în SICAP.
Solicitările de clarificări vor fi semnate de reprezentanţii autorizaţi ai operatorilor economici interesaţi şi vor fi transmise prin e-mail (semnat și scanat), fax sau poştă având în vedere cele prevăzute la secțiunile I.1) și I.3) din prezenta documentație. Răspunsurile autorităţii contractante la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pentru etapa I, vor fi publicate în SICAP, la secţiunea corespunzătoare din cadrul anunţului de participare.
Menționăm faptul că autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări privind specificația tehnică doar în etapa a II-a a procedurii.
Analizarea documentelor de calificare. În această etapă vor participa toţi candidaţii înscrişi în competiţie. La finalul acestei etape, vor fi notificaţi operatorii economici ale căror candidaturi au fost respinse ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la criteriile III 1.1.a)-III 1.3.b).
Candidatura admisibilă este candidatura neconsiderată inacceptabilă. Candidaturile considerate inacceptabile vor fi respinse.
Candidatura poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații:
— a fost depusă după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul de participare;
— a fost depusă de un candidat care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele de calificare stabilite în documentația de atribuire sau care nu a prezentat documente relevante în acest sens;
— candidatul nu a transmis răspunsul la solicitările de clarificări ale comisiei de evaluare, în termenul stabilit de aceasta;
— candidatura este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 150 din OUG 114 /2011, raportat la data stabilită pentru depunerea candidaturilor.
Etapa a II-a.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentaţia aferentă etapei a II-a: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a.
Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
Solicitările de clarificari se transmit în scris (semnate de reprezentantul autorizat al candidatului selectat), prin poștă sau fax sau email, pe adresa C.N. Romtehnica S.A., cu respectarea prevederilor privind manipularea/transmiterea informațiilor clasificate (dacă este cazul).
Data-limită pentru depunerea ofertelor: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a, la sediul C.N. Romtehnica S.A., Bulevardul Timişoara nr. 5C, localitatea Bucureşti, cod poştal 061301, România.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: conform invitaţiei de participare la etapa a II-a, la sediul C.N. Romtehnica S.A.
Perioada de valabilitate a ofertelor: minimum 120 zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor (conform invitaţiei de participare la etapa a II-a a procedurii), cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autorităţii contractante. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct d […] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac sunt prevăzute în Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare. Notă: conform art. 19 din Legea nr. 101/2016 documentele depuse de către ofe
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.7.2021