Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 371412-2019

Submission deadline has been amended by:  506368-2019
07/08/2019    S151

Luxembourg-Luxembourg: Tjenester vedrørende drift og udvikling af IT-infrastrukturer

2019/S 151-371412

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5180
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenester vedrørende drift og udvikling af IT-infrastrukturer

Sagsnr.: AO 662
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Europæiske Revisionsret planlægger at tildele en tjenesteydelseskontrakt om levering af tjenester vedrørende drift og udvikling af sine infrastrukturer.

Tjenesterne omfattet af denne kontrakt er opdelt i direkte og supplerende opgaver:

Direkte opgaver omfatter følgende:

A. Drift af IT-infrastrukturerne inden for normal arbejdstid for kontrahenter, aflønnet på basis af »Fast årlig pris«.

Supplerende opgaver omfatter følgende:

B. Drift af IT-infrastrukturerne ud over tjenesterne omtalt under A) for alle påkrævede særlige behov, aflønnet på basis af »Tidsforbrug og midler«.

C. Udviklingsprojekter vedrørende IT-infrastrukturer aflønnet på basis af »Fast pris«.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Hovedudførelsessted:

I Revisionsrettens lokaler på adressen 12, rue A. de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBOURG, eller eksterne (på enhver af kontrahentens lokaliteter inden for EU).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesterne under denne kontrakt skal leveres på følgende grundlag:

A. Direkte opgaver — på basis af en fast årlig pris.

Effektueringen af »Fast årlig pris« for driften af IT-infrastrukturerne inden for normal arbejdstid for kontrahenter vil begynde ved kontraktens underskrift 1.4.2020.

B. Supplerende opgaver — på basis af tidsforbrug og midler.

Denne leveringsform vil være gældende for driften af IT-infrastrukturerne og de tjenester, de understøtter, når:

— de pågældende IT-infrastrukturer og tjenester helt klart ikke er inkluderet i den tekniske kontekst (bilag A til udbudsspecifikationerne), eller når

— Revisionsretten, selv om tjenesterne er inkluderet i den tekniske kontekst (bilag A til udbudsspecifikationerne), har behov for at få leveret tjenesterne uden for normal arbejdstid for kontrahenter og/eller tilkaldevagter (rådighedstjeneste). Leveringen af disse tjenester vil være relateret til indgreb på systemer, hvis manglende tilgængelighed vil påvirke brugerne, hvilket f.eks. er tilfældet for produktionssystemer.

C. Supplerende opgaver — på basis af projekter til fast pris.

Denne leveringsform vil være gældende for udviklingsprojekter knyttet til IT-infrastrukturerne.

Revisionsretten vil kun bestille disse supplerende opgaver, hvis der opstår et behov, og da ved at udstede en specifik kontrakt (hvor Revisionsretten ikke er underlagt nogen forpligtelse med hensyn til indkøb af opgaverne).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Den Europæiske Unions almindelige budget

II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten træder i kraft 1.3.2020, hvis den allerede er underskrevet af begge parter på denne dato. Hvis overdragelse af aktiviteter er relevant (se del B, punkt 13 i udbudsspecifikationerne), skal denne finde sted inden for en periode på 1 (én) måned efter kontraktens ikrafttrædelse. Udførelsen af de direkte opgaver vil begynde 1.4.2020.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af situationerne beskrevet i finansforordningens artikel 136 og 141, vil blive udelukket fra deltagelse i dette offentlige udbud og kan ikke tildeles kontrakten.

Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at udføre tjenesteydelseskontrakten, de ansøger om. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til juridisk kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

(a) Bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

(b) En læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren ved indgåelse af kontrakter, hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument.

(c) bevis for overholdelse af nationale rapporteringsforpligtelser for udstationerede arbejdstagere — hvis relevant — eller en tro og love-erklæring om, at der ikke benyttes udstationerede arbejdstagere fra andre stater til udførelse af tjenesterne, eller at den nationale lovgivning ikke påtænker nogen rapporteringsforpligtelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med vilkårene i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig til at udføre kontrakten, kan buddet blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

(a) Regnskabsopgørelser eller uddrag heraf for en periode svarende til de seneste 3 år, for hvilke regnskaberne er afsluttede.

(b) En opgørelse over den økonomiske aktørs samlede omsætning på området omfattet af kontrakten for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår (hvis de ikke allerede er dækket af ovenstående regnskabsopgørelser).

(c) Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med hensyn til kontrakten, der er genstand for denne opfordring til afgivelse af bud, kræver Revisionsretten af tilbudsgiverne, at de har den følgende økonomiske og finansielle minimumskapacitet:

(a) Økonomiske operatører skal i de seneste 3 regnskabsår have en årlig omsætning på minimum 2 500 000 EUR på området omfattet af kontrakten.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter vedrørende teknisk og faglig kapacitet skal vedlægges buddet:

(a) dokumentation for op til 10 (ti), men ikke mindre end 2 (to) kontrakter udført i de 3 (tre) seneste kalenderår, for 2 (to) forskellige virksomheder/administrationer, der samlet set

— har dækket tjenester forbundet med drift og udvikling af IT-infrastrukturer lig dem, der er omfattet af denne kontrakt (se afsnit B-6. nedenfor)

— har dækket systemer, teknologier og tjenester relateret til kontorautomatisering og miljøer til hosting af applikationer, anført i bilag A til udbudsspecifikationerne.

Tilbudsgiveren skal for hver af de pågældende kontrakter bruge den skabelon, der findes i tilbudsmodellen: »Service Contract Reference Form« (SCRF) (bilag 3 — skema 6) og udfylde den.

Revisionsretten forbeholder sig ret til at kontakte de kunder, tilbudsgiveren har henvist til, og til at anmode om certifikater på tilfredsstillende udførelse af tjenesterne, underskrevet af kunderne.

(b) eksisterende faciliteter:

De eksisterende faciliteter i tilbudsgiverens lokaler til udførelse af kontrakten skal gøre det muligt for tilbudsgiveren at udføre de påkrævede tjenester på en effektiv måde. Tilbudsgiveren skal sammen med sit tilbud indsende et dokument, der beskriver de eksisterende faciliteter i vedkommendes lokaler til støtte for udførelse af kontrakten:

— en beskrivelse af de elementer, der udgør tilbudsgiverens interne uddannelses- og dokumentationscenter (som forefandtes inden offentliggørelsen af nærværende opfordring til at afgive bud), dets organisation, dets drift, osv.

— en beskrivelse af de elementer, der udgør tilbudsgiverens teknik- og designafdeling, som dokumentation for vedkommendes kapacitet til i egne lokaler at udføre de påkrævede tjenester, dækkende de tekniske områder, der er omfattet af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med hensyn til kontrakten, der er genstand for denne opfordring til afgivelse af bud, kræver Revisionsretten af tilbudsgiverne, at de har følgende minimumsniveauer af teknisk og faglig kapacitet:

(a) erfaring:

Tilbudsgiveren har med et vellykket resultat inden for de 3 (tre) seneste kalenderår udført kontrakter for 2 (to) forskellige virksomheder/administrationer, der samlet set

— har dækket tjenester forbundet med drift og udvikling af IT-infrastrukturer lig dem, der er omfattet af denne kontrakt (se afsnit B-6. nedenfor)

— har dækket systemer, teknologier og tjenester relateret til kontorautomatisering og miljøer til hosting af applikationer, anført i bilag A til udbudsspecifikationerne.

Tilbudsgiveren skal have mindst 2 (to) SCRF'er godkendt for at komme igennem udvælgelsesfasen, og de godkendte SCRF'er skal samlet set:

— dokumentere levering af tjenester i de seneste 3 år

— dække alle tjenester anført i del B, afsnit 6

— dække alle systemer, teknologier og tjenester anført i bilag A til udbudsspecifikationerne og identificeret som »obligatoriske« og

— repræsentere en samlet værdi på mindst 800 000 EUR pr. år (dvs., at i tilfælde af en tjenesteydelseskontrakt, hvis løbetid er mindre end 1 år, skal dens reelle samlede værdi oplyses).

(b) eksisterende faciliteter:

De eksisterende faciliteter i tilbudsgiverens lokaler til udførelse af kontrakten skal gøre det muligt for tilbudsgiveren at udføre de påkrævede tjenester på en effektiv måde.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/10/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Den Europæiske Revisionsret, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere eller repræsentanter for disse, som ønsker at være til stede ved åbningen af bud, skal meddele dette skriftligt til Den Europæiske Revisionsret (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) senest 6.11.2019 (12:00) og fremvise deres bemyndigelse fra den tilbudsgivende virksomhed. Der vil kun blive givet adgang for 1 repræsentant pr. tilbudsgiver.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage til Den Europæiske Unions Ret senest 2 måneder efter underretningen af klageren om resultatet af vedkommendes bud eller, i mangel af underretning, efter den dag, hvor klageren blev bekendt med resultatet. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret, Service des appels d'offres et contrats
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadresse: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/07/2019