Teenused - 371412-2019

Submission deadline has been amended by:  506368-2019
07/08/2019    S151

Luksemburg-Luxembourg: IT-taristute käitus- ja arendusteenused

2019/S 151-371412

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5180
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

IT-taristute käitus- ja arendusteenused

Viitenumber: AO 662
II.1.2)CPV põhikood
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Kontrollikoda kavatseb sõlmida teenuslepingu oma infotehnoloogia (IT) taristute käitus- ja arendusteenuste hankimiseks.

Kõnealuse lepinguga kaetud teenused jagunevad otsesteks ja täiendavateks ülesanneteks:

Otsesed ülesanded on järgmised:

a) IT-taristute käitus töövõtja normaalsel tööajal, mida tasustatakse „fikseeritud aastahinna” alusel.

Täiendavad ülesanded on järgmised:

b) IT-taristute käitus mistahes vajalike erivajaduste jaoks, lisaks punktis a) nimetatud teenustele, mida tasustatakse „aja ja vahendite” alusel; ning

c) IT-taristute arendusprojektid, mida tasustatakse „fikseeritud hinna” alusel.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused
72510000 Arvutiga seotud haldamisteenused
72600000 Arvuti tugi- ja nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Põhiline teostamise koht:

Kontrollikoja ruumides (12, rue A. de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG) või kaugtöö korras (töövõtja ELis asuvates mis tahes ruumides).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse lepingu teenuseid tuleb osutada järgmisel alusel:

a) otsesed ülesanded – fikseeritud aastahinna alusel.

„Fikseeritud aastahinna” vormistamine IT-taristute käituse jaoks töövõtja normaalsel tööajal algab peale lepingu allakirjutamist 1.4.2020.

b) Täiendavad ülesanded – aja ja vahendite alusel.

Seda tarneviisi kohaldatakse IT-taristute käitusele ja nende poolt toetatud teenustele, kui:

– need IT-taristud ja teenused ei ole tehnilisse konteksti kindlapiiriliselt lisatud (tehnilise kirjelduse A lisa), või

– kui need on lisatud tehnilisse konteksti (tehnilise kirjelduse A lisa), ja kontrollikoda vajab teenuste osutamist väljaspool töövõtja normaalset tööaega, ja/või nõudmiseni („ooterežiimis”) kohustused. Nimetatud teenuste osutamine seondub sekkumisega süsteemidesse, mille kättesaadamatus võiks avaldada mõju kasutajatele, nt tootmissüsteemide juhtumil.

c) Täiendavad ülesanded – fikseeritud hinnaga projektide alusel.

Seda tarneviisi kohaldatakse IT-taristute arendusprojektidele.

Kontrollikoda tellib täiendavate ülesannete teostamise üksnes vajaduse tekkimisel, konkreetse lepingu avaldamisega (kontrollikojal ei ole kohustust nimetatud ülesannete tulemuste ostmise suhtes).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Euroopa Liidu üldeelarve.

II.2.14)Lisateave

Leping jõustub 1.3.2020, kui see on mõlema lepingupoole poolt selleks kuupäevaks juba allkirjastatud. Juhul kui kohaldada tuleb ülevõtmistegevust (vt tehnilise kirjelduse B osa punkti 13), peab see leidma aset lepingu jõustumisele järgneva ühe (1) kuu pikkuse ajavahemiku jooksul. Otseste ülesannete täitmine peab algama 1.4.2020.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujad, kes on mõnes finantsmääruse artiklites 136 ja 141 kirjeldatud olukorras, jäetakse kõnealusest avatud pakkumiskutsest kõrvale ning nendega ei sõlmita lepingut.

Pakkujad peavad olema õiguslikult suutelised täitma teenuslepingut, mille kohta nad taotluse esitavad. Koos pakkumusega peab esitama pakkuja volitatud esindaja kuupäevastatud ja korrakohaselt allkirjastatud kirjaliku kinnituse kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta (pakkumuskutse 3 lisa – kehtestatud näidis 5). Pakkujatelt, kellele lepingu sõlmimist pakkuda võidakse, nõutakse õigussuutlikkuse kohta järgmisi dokumente:

a) tõend kutse- või äriregistrisse kandmise kohta pakkuja asukohariigi õigusaktides sätestatud tingimustel;

b) lepingute sõlmimisel pakkujat esindama volitatud isiku(te) määramise teate loetav koopia, juhul kui see juba ei sisaldu eespool nimetatud dokumentides;

c) tõend vastavuse kohta riiklike aruandluskohustustega lähetatud töötajate kohta (kui see on kohaldatav) või kirjalik kinnitus selle kohta, et teenuste täitmiseks ei rakendata ühtki muudest riikides pärit lähetatud töötajat või et aruandluskohustus ei ole siseriikliku õigusega nõutav.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema piisav majandus- ja finantssuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingu tingimuste kohaselt selle maksumust ja ulatust arvesse võttes. Kui kontrollikojal on pakkuja esitatud teavet arvestades kahtlused pakkuja majanduslikus ja finantssuutlikkuses või kui need ei ole lepingu täitmiseks ilmselgelt piisavad, võidakse pakkumine tagasi lükata, ilma et pakkujal oleks õigus nõuda rahalist kompensatsiooni. Koos pakkumusega peab esitama pakkuja volitatud esindaja kuupäevastatud ja korrakohaselt allkirjastatud kirjaliku kinnituse kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta (pakkumuskutse 3 lisa – kehtestatud näidis 5). Pakkujatelt, kellele lepingu sõlmimist pakkuda võidakse, nõutakse majandus- ja finantssuutlikkuse kohta järgmisi dokumente:

a) viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega aasta või sellega võrdse ajavahemiku finantsaruanded või nende väljavõtted;

b) avaldus ettevõtja kogukäive kohta lepinguga hõlmatud valdkonnas viimase 3 kättesaadava majandusaasta kohta (kui see ei ole juba hõlmatud eelnimetatud ettevõtte majandustegevuse aastaaruandega);

c) tõendusmaterjal asjakohase ametialase vastutuskindlustuse kohta.

Võimalikud miinimumnõuded:

Kõnealuse pakkumiskutse sisuks oleva lepingu puhul nõuab kontrollikoda pakkujatelt järgmist minimaalset majanduslikku ja finantssuutlikkust:

a) ettevõtjate aastakäive lepinguga hõlmatud valdkonnas viimasel 3 majandusaastal peab olema vähemalt 2 500 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Pakkujatel peab olema vajalik tehniline võimsus ja kutsesuutlikkus, mis võimaldab neil lepingut täita lepingusätete kohaselt lepingu maksumust ja ulatust arvesse võttes. Koos pakkumusega peab esitama pakkuja volitatud esindaja kuupäevastatud ja korrakohaselt allkirjastatud kirjaliku kinnituse kõrvalejätmis- ja valikukriteeriumide kohta (pakkumuskutse 3 lisa – kehtestatud näidis 5). Koos pakkumusega tuleb esitada järgmised dokumendid tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse kohta:

a) tõendusmaterjal viimase kolme (3) kalendriaasta jooksul kahele (2) erinevale ettevõttele/ametkonnale täidetud kuni kümne (10), kuid mitte vähem kui kahe (2) lepingu kohta, mis koosvõetuna

– on hõlmanud lepingu käsitlusalaga samalaadseid IT-taristute käitus- ja arendusteenuseid (vt allpool jaotist B-6.);

– on hõlmanud tehnilise kirjelduse A lisas loetletud süsteeme, bürooautomaatikat ja rakenduse majutuskeskkondade seadmeid ning teenuseid.

Pakkuja peab iga nimetatud lepingu jaoks kasutama näidispakkumuses esitatud malli: „Teenuslepingu viitamisvorm” (SCRF) (3. lisa – 6. vorm) ja selle täima.

Kontrollikoda jätab endale õiguse võtta ühendust pakkuja viidatud klientidega ja nõuda klientide allkirjastatud tunnistusi teenuste rahuldava täitmise kohta.

b) Olemasolevad vahendid

Pakkuja ruumides lepingu täitmiseks olevad vahendid ja tingimused peavad võimaldama pakkujal tõhusalt osutada talt nõutavaid teenuseid. Pakkuja peab esitama koos pakkumusega dokumendi, milles on kirjeldatud tema ruumides lepingu täitmist toetavaid vahendeid ja tingimusi:

– pakkuja töökeskkonna osa moodustava asutusesisese koolitus- ja dokumenteerimiskeskuse kirjeldus (mis oli olemas enne käesoleva pakkumuskutse avaldamist), selle korraldus, selle kasutamine jne;

– pakkuja töökeskkonna osa moodustava konstrueerimis- ja projekteerimisosakonna kirjeldus, tõendusmaterjaliks pakkuja suutlikkuse kohta täita omaenda ruumides pakkujalt nõutavaid teenuseid, hõlmates lepingu käsitlusalaga kaetud tehnilisi valdkondi.

Võimalikud miinimumnõuded:

Kõnealuse pakkumuskutse sisuks oleva lepingu puhul nõuab kontrollikoda pakkujatelt järgmist minimaalset tehnilise võimsuse ja kutsesuutlikkuse taset:

a) kogemus:

pakkuja on viimase kolme (3) kalendriaasta jooksul täitnud kahele (2) erinevale ettevõttele/ametkonnale teenuslepinguid, mis koosvõetuna

– on hõlmanud lepingu käsitlusalaga samalaadseid IT-taristute käitus- ja arendusteenuseid (vt allpool jaotist B-6.);

– on hõlmanud tehnilise kirjelduse A lisas loetletud süsteeme, bürooautomaatikat ja rakenduse majutuskeskkondade seadmeid ning teenuseid.

Valimisetappi jõudmiseks peab vähemalt kaks (2) SCRFd olema heaks kiidetud ning heaks kiidetud SCRFd peavad koosvõetuna

– tõendama teenuse osutamist viimase 3 aasta jooksul;

– hõlmama kõiki B osa 6. jaotises viidatud teenuseid;

– hõlmama kõiki tehnilise kirjelduse A lisas loetletud süsteeme, seadmeid ja teenuseid, mis on märgitud „kohustuslikena”, ning

– esitama kogumaksumuseks vähemalt 800 000 EUR aasta kohta (st, ühest aastast lühema teenuslepingu puhul peab esitama selle kogusumma tegeliku väärtuse).

b) Olemasolevad töövahendid.

Pakkuja ruumides lepingu täitmiseks olevad vahendid ja tingimused peavad võimaldama pakkujal tõhusalt osutada talt nõutavaid teenuseid.

III.2)Lepingu tingimused
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 31/10/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 07/11/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Kontrollikoda, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumise avamisest osa võtta soovivad pakkujad või nende esindajad peavad teavitama sellest Euroopa Kontrollikoda kirja teel (faks: (+352) 4398-46667, e-post: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) hiljemalt 6.11.2019 (kell 12:00) ning peavad esitama pakkumist esitava ettevõtja volituse. Osaleda võib ainult üks esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Internetiaadress: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vaidlustuse võib esitada Üldkohtule 2 kuu jooksul hageja teavitamisest tema pakkumise edu või ebaedu kohta või kui teavitamist ei toimu, siis 2 kuu jooksul kuupäevast, mil vastav isik on asjakohase teabe saanud. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda, Service des appels d'offres et contrats
Postiaadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-1615
Riik: Luksemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955
Internetiaadress: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
26/07/2019