Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 371412-2019

Submission deadline has been amended by:  506368-2019
07/08/2019    S151

Luxemburg-Luxemburg: Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet ja kehittämispalvelut

2019/S 151-371412

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46667
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5180
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Service des appels d'offres et contrats
Puhelin: +352 43981
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faksi: +352 4398-46946
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eca.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet ja kehittämispalvelut

Viitenumero: AO 662
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin suunnittelee palvelusopimuksen tekemistä sen tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyviä toimia ja kehittämistä koskevien palvelujen hankkimiseksi.

Tähän sopimukseen liittyvät palvelut jaetaan suoriin tehtäviin ja lisätehtäviin seuraavasti:

Suoria tehtäviä ovat seuraavat:

A. Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet sopimusosapuolen tavallisten työaikojen aikana. Palveluista maksetaan vuotuisen kiinteän hinnan perusteella.

Lisätehtäviä ovat seuraavat:

B. Edellä A kohdassa mainittuja tehtäviä täydentävät tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät toimet mahdollisia erityistarpeita varten. Palveluista maksetaan ajan ja resurssien perusteella.

C. Tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvät kehittämishankkeet, joista maksetaan kiinteän hinnan perusteella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72510000 Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut
72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

tuomioistuimen toimipaikassa (12, rue A. de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG) tai etätöinä (missä tahansa sopimusosapuolen toimipaikassa EU:n alueella).

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tähän sopimukseen liittyvät palvelut toimitetaan seuraavasti:

A. Suorat tehtävät – vuotuisen kiinteän hinnan perusteella.

Vuotuiseen kiinteään hintaan liittyvien tehtävien suorittaminen tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyvien, sopimusosapuolen tavallisten työaikojen aikana toteutettavien toimien osalta alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta 1.4.2020.

B. Lisätehtävät – ajan ja resurssien perusteella.

Tätä toimitustapaa sovelletaan tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyviin toimiin sekä niillä tuettaviin palveluihin, kun

— kyseiset tietotekniset infrastruktuurit ja palvelut eivät selvästi sisälly tekniseen asiayhteyteen (tarjouseritelmien liite A) tai

— kun tehtävät sisältyvät tekniseen asiayhteyteen (tarjouseritelmien liite A), tilintarkastustuomioistuin tarvitsee palvelujen toimittamista sopimusosapuolen tavallisten työaikojen ulkopuolella ja/tai kyseessä ovat päivystystehtävät. Näiden palvelujen toimittaminen liittyy sellaisille järjestelmille suoritettaviin toimiin, joiden käyttökatko vaikuttaisi käyttäjiin (esim. tuotantojärjestelmät).

C. Lisätehtävät – kiinteähintaisten hankkeiden perusteella.

Tätä toimitustapaa sovelletaan tietoteknisten infrastruktuurien kehityshankkeisiin.

Tilintarkastustuomioistuin tilaa lisätehtäviä vain, jos tälle on tarvetta, tekemällä erillissopimuksen (tuomioistuinta ei voida velvoittaa hankkimaan tehtäviä).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan unionin yleinen talousarvio.

II.2.14)Lisätiedot

Sopimus tulee voimaan 1.3.2020, jos molemmat sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen kyseiseen päivämäärään mennessä. Jos kyseessä on toimien luovutus (katso tarjouseritelmien kohdan 13 osa B), tämä toteutetaan 1 kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Suorien tehtävien toteuttaminen alkaa 1.4.2020.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajat, jotka ovat jossakin varainhoitoasetuksen 136 ja 141 artiklassa mainituista tilanteista, eivät saa osallistua tähän avoimeen tarjouspyyntöön, eikä sopimusta voida tehdä kyseisten tarjoajien kanssa.

Tarjoajien on kyettävä laillisesti suorittamaan palvelusopimus, jota varten ne tekevät hakemuksen. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat oikeuskelpoisuutta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:

(a) todiste kirjoittautumisesta ammatti- tai kaupparekisteriin tarjoajien sijoittautumismaan lainsäädännössä määrättyjen ehtojen mukaisesti,

(b) selkeä jäljennös niiden henkilöiden nimeämisilmoituksesta, jotka on valtuutettu edustamaan tarjoajaa sopimusten tekemisessä, mikäli ilmoitus ei sisälly edellä mainittuun asiakirjaan,

(c) todiste lähetettyjä työntekijöitä koskevien kansallisten raportointivaatimusten noudattamisesta (sovellettavissa tapauksissa) tai kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä, että muista valtioista lähetettyjä työntekijöitä ei käytetä palvelujen suorittamiseen tai että kansalliseen lainsäädäntöön ei sisälly raportointivaatimuksia.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne sopimuksen suorittamiseksi sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Jos tilintarkastustuomioistuin epäilee tarjoajan toimittamien tietojen perusteella tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta tai jos tilanne on selvästi riittämätön sopimuksen suorittamiseksi, tarjous voidaan hylätä ilman, että tarjoaja voi vaatia minkäänlaisia taloudellisia korvauksia. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Seuraavat taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevat asiakirjat vaaditaan tarjoajilta, joille sopimuksen tekemistä voidaan ehdottaa:

(a) tilinpäätöstiedot tai otteet niistä ajalta, joka vastaa 3:a viimeksi päättynyttä tilikautta,

(b) ilmoitus talouden toimijan kokonaisliikevaihdosta sopimuksen kohteena olevalla alalla 3:lta saatavilla olevalta tilikaudelta (jos tämä tieto ei jo sisälly edellä mainittuihin tilinpäätöstietoihin),

(c) osoitus asiaankuuluvasta ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tämän tarjouspyynnön kohteena olevan sopimuksen osalta tilintarkastustuomioistuin edellyttää tarjoajilta vähintään seuraavanlaista taloudellista ja rahoituksellista tilannetta:

(a) talouden toimijoiden vuotuisen liikevaihdon on täytynyt olla vähintään 2 500 000 EUR 3:n viime tilikauden osalta sopimuksen kohteena olevalla alalla.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet, jotta ne voivat suorittaa sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Tarjouksen mukana on toimitettava tarjoajan valtuutetun edustajan asianmukaisesti päiväämä ja allekirjoittama kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tarjouspyynnön liite 3 – lomake 5). Tarjouksen mukana on toimitettava seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevat asiakirjat:

(a) todisteet enintään kymmenestä (10) ja vähintään kahdesta (2) sopimuksesta, jotka on toteutettu kolmen (3) viime kalenterivuoden aikana kahdelle (2) eri yritykselle/hallintoelimelle, jotka yhdessä

— ovat koskeneet tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyviä toimia ja kehityspalveluja, jotka ovat vastanneet tämän sopimuksen kohteena olevia palveluja (katso edellä oleva kohta B-6,

— ovat koskeneet järjestelmien, toimistoautomaatiojärjestelmien ja sovellusten isännöintiympäristön teknologioita ja palveluja, jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä A.

Kunkin kyseisen sopimuksen osalta tarjoajan on käytettävä seuraavaa mallitarjouksessa annettua pohjaa: palvelusopimuksen viitelomake (Service Contract Reference Form – SCRF) (liite 3 – lomake 6) ja täytettävä se.

Tilintarkastustuomioistuin varaa oikeuden ottaa yhteyttä tarjoajan referenssinä käyttämiin asiakkaisiin ja pyytää asiakkaan allekirjoittamia palvelujen tyydyttävää suorittamista koskevia todistuksia,

(b) olemassa olevien tilojen osalta:

Tarjoajan toimitiloissa olevien nykyisten sopimuksen suorittamista varten tarkoitettujen tilojen on oltava sellaiset, että tarjoaja voi suorittaa siltä vaaditut palvelut tehokkaasti. Tarjoajan on toimitettava tarjouksensa mukana asiakirja, jossa kuvataan sen toimitiloissa olevat tilat, jotka on tarkoitettu sopimuksen suorittamista varten, seuraavasti:

— kuvaus osista, jotka muodostavat tarjoajan sisäisen koulutus- ja dokumentointikeskuksen (joka on olemassa ennen tämän tarjouspyynnön julkaisua), sen organisaation, toiminnan jne.

— kuvaus osista, jotka muodostavat tarjoajan teknisestä suunnittelusta ja suunnittelusta vastaavan osaston, todisteena tarjoajan valmiuksista suorittaa vaaditut palvelut omissa toimitiloissaan sopimuksen kohteena olevilla teknisillä aloilla.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tämän tarjouspyynnön kohteena olevan sopimuksen osalta tilintarkastustuomioistuin edellyttää tarjoajilta vähintään seuraavantasoisia teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia:

(a) kokemus:

Tarjoaja on toteuttanut menestyksekkäästi kolmen (3) viime kalenterivuoden aikana palvelusopimuksia kahdelle (2) eri yritykselle/hallintoelimelle, jotka yhdessä

— ovat koskeneet tietoteknisiin infrastruktuureihin liittyviä toimia ja kehityspalveluja, jotka ovat vastanneet tämän sopimuksen kohteena olevia palveluja (katso edellä oleva kohta B-6,

— ovat koskeneet järjestelmien, toimistoautomaatiojärjestelmien ja sovellusten isännöintiympäristön teknologioita ja palveluja, jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä A.

Valintavaiheen läpäisemiseksi tarvitaan vähintään kaksi (2) hyväksyttyä SCRF-lomaketta, ja hyväksyttyjen SCRF-lomakkeiden on yhdessä

— todistettava palvelujen toimittaminen 3:n viime vuoden aikana,

— katettava kaikki osan B kohdassa 6 luetellut palvelut,

— katettava kaikki tarjouseritelmien liitteessä A luetellut järjestelmät, teknologiat ja palvelut, jotka on määritetty pakollisiksi, ja

— edustettava kokonaisarvoltaan vähintään 800 000 EUR:a vuodessa (jos kyseessä on alle 1 vuoden mittainen palvelusopimus, sen todellinen kokonaisarvo on annettava),

(b) olemassa olevien tilojen osalta:

Tarjoajan toimitiloissa olevien nykyisten sopimuksen suorittamista varten tarkoitettujen tilojen on oltava sellaiset, että tarjoaja voi suorittaa siltä vaaditut palvelut tehokkaasti.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/10/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/11/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien tai niiden edustajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on ilmoittauduttava kirjallisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle (f. (+352) 4398-46667, sähköpostiosoite: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) viimeistään 6.11.2019 (12.00), ja niiden on toimitettava tarjouksen tekevän yrityksen valtuutus. Avaustilaisuuteen voi osallistua vain 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Service des appels d'offres et contrats
Postiosoite: 12, rue Alcide De Gasperi
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-1615
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Puhelin: +352 4398-47611
Faksi: +352 4398-46955
Internetosoite: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/07/2019