Werken - 371476-2019

Submission deadline has been amended by:  456621-2019
07/08/2019    S151    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2019/S 151-371476

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wilgenwende Vastgoedontwikkeling CV
Postadres: Postbus 4052
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL33A
Postcode: 3205 HB
Land: Nederland
Contactpersoon: Niek ten Den
E-mail: niek.tenden@arcadis.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.wilgenwende.nl/wilgenwende/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/14675651-raw-raamovereenkomst-bouw-en-woonrijp-maken-wilgenwende
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vastgoedontwikkeling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vastgoedontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RAW raamovereenkomst t.b.v. deelopdrachten voor het bouw- en woonrijp maken Wilgenwende te Dordrecht. Zie: https://www.wilgenwende.nl/wilgenwende/

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAW Raamovereenkomst Bouw- en woonrijp maken Wilgenwende

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid om 3 x 1 jaar te verlengen, zie RAW Raamovereenkomst

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:05
Plaats:

Dordrecht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Planning nadere inlichtingen:

Uiterste datum eerste ronde Nadere inlichtingen Inschrijvingsfase: 3.9.2019, 13:00 uur

Verzending eerste Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase: 6.9.2019

Uiterste datum Nadere inlichtingen Inschrijvingsfase: 12.9.2019, 13:00 uur

Verzending Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase: 16.9.2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postadres: Postbus 7003
Plaats: Dordrecht
Postcode: 3300 GC
Land: Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/08/2019