Építési beruházás - 371477-2019

07/08/2019    S151

Magyarország-Budapest: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2019/S 151-371477

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935922019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935922019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Várfal keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000935922019
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Várfal keretmegállapodás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 655 825 579.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budai Vár és környéke

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a keretmegállapodással a Budai Vár Várfalainak és kapcsolódó területeinek a felújítási és helyreállítási munkálatait kívánja megrendelni.

A Budai Vár, valamint annak várfali műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínnek minősülnek.

A helyreállítás műszaki feladatai:

— Több esetben kiderült, hogy a több rétegben épült történeti falaknak vagy nincs vagy nem megfelelő az alapozása, ezért elsődleges az alapok vizsgálata, föltárása és kiegészítése,

— A történeti falak közül vannak, melyek a korábbi műemléki helyreállítás során középkori felületükkel mutatkoznak meg és vannak, melyek a 19. század folyamán készült köpenyezést mutatják. A középkori falfelületek esetében a munka restaurátori felügyelettel végezhető csak. A köpenyezett falak esetében gyakori probléma az egyes rétegek elválása, omlása. A terv csak a készítés időszakában megmutatkozó elválásokat kiomlásokat tartalmazhatja, ezért a teljes felület átvizsgálása után lehet az effektív javítandó felületi mennyiségeket megállapítani. Itt a feltáskásodott részeket vissza kell bontani és a meglevő falszövethez (anyagban, rakásmódban) igazítva kell helyreállítani,

— A felületi helyreállításokat mértékük szerint is csoportosíthatjuk. Javításuk ennek megfelelően eltérő. Előfordulnak egyes, szétszórtan elhelyezkedő meghibásodások, melyeket az egyes építőelemek cseréjével kell megoldani. Vannak kisebb és nagyobb összefüggő felületeken kialakult hiányok, kidőlések. Itt fontos a teljesen ép falszövet felderítése visszabontással és a kiegészítő falazás innen történő indítása,

— A hiányok pótlására csak a meglevő kő- és tégla anyaghoz minőségben, színben és textúrában hozzá igazított elemeket lehet használni,

— A II. világháború után készült javítások esetében cementes (sokszor a környezetnél sokkal erősebb) anyagokat használtak falazáshoz és fúgázáshoz. Az ilyen fúga felületeket mindenhol el kell távolítani, a környezetében okozott károkat pedig cserével megoldani, javítani,

— A falak mellvéd részét többször átalakították. Ezeket a legtöbb helyen félköríves párkány választja el a várfaltól. Rossz állapotuk miatt a teljes bontás és visszaépítés a megoldás. Visszaépítéskor a mellvédek szakaszolása, a dilatációk kialakítása, a fedkövek vagy fedő sorok vízzáró fúgázása a feladat,

— A falak meghibásodásának egyik fő okozója a falak, támfalak felett, illetve alatt levő területek felszíni és felszín alatti vizeinek nem megfelelő elvezetése. Az egyes falszakaszok helyreállítása minden esetben tartalmazza a faltestek és felületeik effektív része mellett, azok környezetében a meghibásodást okozó műszaki problémák megoldását is. Ez magába foglalja a közművek vizsgálatát és javítását, az utak és vízelvetésük helyreállítását, a környező zöldterületek rendezését szem előtt tartva a vízelvezetési feladatokat,

— Különös gondot kell fordítani a felszín alatti vizek elvezetésére, úgy az utak, mint a falak, támfalak hátoldalán. Ezek a szivárogó rendszerek szakszerű kialakítása elengedhetetlenül fontos. Ezt a zöldterületek kialakításánál is figyelembe kell venni.

További információk:

Javítandó terület: 36 280 m2, 5 955 fm

Szemcseszórásos tisztítással érintett terület: 22 512 m2

Alapozással (aláfalazással / alábetonozással) érintett mennyiség: 35 730 m3

Bontási és újrafalazási feladatok mennyisége: 4 500 m3

Nyertes ajánlattevő egyes területeken:

— biztonságtechnikai rendszer telepítésére (legalább kamerarendszer és érzékelők telepítésével)

— támpillér megerősítésére (vasbeton köpennyel)

Köteles

Egyes feladatok vonatkozásában esetlegesen felmerülő további feladatok: Épületkutatás, Épületdiagnosztika elkészítése, Műemléki érték dokumentálása.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 655 825 579.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot meghosszabbítsa további 12 hónap időtartammal abban az esetben, ha a teljes keretösszeg (opcionális részét is beleértve) nem került kimerítésre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretösszeg (amely megegyezik a jelen felhívás II.2.6) pontjában rögzített becsült értékkel) 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget, azzal, hogy a fennmaradó 30 % tekintetében a felmerülő igények alapján fog további megrendeléseket eszközölni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő várfalon ellátott (1) felújítási és/vagy (2) helyreállítási munkálatok) származó nettó árbevétele nem éri el a 250 000 000,- Ft összeget.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt nem érte el az előírt összeget a meghatározott tárgyban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése a) és b) pontja, valamint a 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, legfeljebb 8 éven belül megkezdett:

M.1.1. legalább 200 fm hosszúságú műemléki védettségű várfalon ellátott (1) felújítási és/vagy (2) helyreállítási munkálatokra vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkálatok ellátására:

— felület javítása 1500 m2 felületen

— szemcseszórásos tisztítás 1500 m2 felületen

— biztonságtechnikai rendszer (kamerarendszer és érzékelők) telepítése.

M.1.2. legalább 200 fm hosszúságú műemléki védettségű várfalon ellátott (1) felújítási és/vagy (2) helyreállítási munkálatokra vonatkozó referenciával, amely kiterjedt az alábbi munkálatok ellátására:

— alapozás aláfalazással / alábetonozással 150 m3 mennyiségben

— támpillér megerősítése vasbeton köpennyel

— bontás és újrafalazás 50 m3 mennyiségben.

Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá

— szakmai tapasztalattal rendelkezik műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő várfal felújítása tekintetében ellátott MV-É-M szakterületű felelős műszaki vezetői gyakorlattal, mely során minimálisan az alábbi feladatok valósultak meg:

— alapozás aláfalazással / alábetonozással,

— támpillér megerősítése vasbeton köpennyel,

— bontás és újrafalazás,

— szemcseszórásos tisztítás.

M.2.2. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és kőszobrász-restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá

— szakmai tapasztalattal rendelkezik legalább 1 db műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő várfalon ellátott kőrestaurátori felügyeleti feladatokkal.

M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.4. 1 fő, aki:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik továbbá

— rendelkezik műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő várfal felújítása tekintetében ellátott MV-ÉV szakterületű felelős műszaki vezetői gyakorlattal, mely során biztonságtechnikai rendszer (kamerarendszer és érzékelők) telepítése is megvalósult.

M.2.5. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— műemléki épületkutatás szakterületen szerzett 8. § (2) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.6. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— műemléki épületdiagnosztika szakterületen szerzett 8. § (6) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

Keretmegállapodás esetében:

Mulasztási kötbér ajánlattétel esetére: (alapja: teljes nettó keretösszeg (opcionális részt is beleértve), mértéke: 0,1 %/alkalom)

Mulasztási kötbér szerződéskötés esetére (alapja: teljes nettó keretösszeg (opcionális részt is beleértve), mértéke: 0,1 %/alkalom)

Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó keretösszeg (opcionális részt is beleértve), mértéke: 10 %)

Egyedi szerződések esetében:

— Késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: meghiúsulási kötbér)

— Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 20 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 % a Kbt. 135. § (7) bek. -nek figyelembevételével)

Folytatás a felhívás VI.4.3) pontjában.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában; 2019. június 4. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet 1. aa.) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet 1. ab.) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

3. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

6. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában alkalmazott értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdésében rögzített legalacsonyabb ár.

9. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

A szerződés hatálybalépésének feltétele a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépése. További részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

10. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne

11. Ajánlatkérő tárgyi eljárása a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.

12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Folytatás a felhívás II.2.4) pontjából:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy lesz olyan 1 db igénye amely esetében az érintett műemléki védettségű várfal hossa meghaladja a 275 fm-t, illetve amely várfal tekintetében a felületjavítás és szemcseszórásos tisztítást több mint 2100 m2 tekintetében kell ellátni, illetve biztonságtechnikai rendszert (kamerarendszer és érzékelők) kell telepíteni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy lesz olyan 1 db igénye amely esetében az érintett műemléki védettségű várfal hossa meghaladja a 275 fm-t, illetve amely várfal tekintetében az alapozási feladatokat (aláfalazással / alábetonozással) több mint 210 m3 mennyiségben kell teljesíteni, az érintett támpillért vasbeton köpennyel kell megerősíteni és a bontási és újrafalazási feladatokat több mint 100 m3 mennyiségben kell teljesíteni.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Folytatás a felhívás III.1.3) pontjából:

M.2.7. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— műemléki érték dokumentálása szakterületen szerzett 8. § (1) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

Folytatás a felhívás III.2.2.) pontjából:

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 %)

— Jótállás (időtartama: 36 hónap)

— Többlet jótállás (időtartama: megajánlás szerint)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi kivitelezési feladatára kiterjedő minimum 250 000 000 Ft/kár, valamint 500 000 000 Ft/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2019