Lieferungen - 371484-2021

22/07/2021    S140

România-Constanța: Truse de diagnosticare

2021/S 140-371484

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”
Număr naţional de înregistrare: 4301103
Adresă: Str. Tomis nr. 145
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900591
Țară: România
Persoană de contact: Kaminschi Ioana
E-mail: achizitii@spitalulconstanta.ro
Telefon: +40 241503055
Fax: +40 241660473
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulconstanta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare „Teste detecție antigen Sars-CoV-2” – Acord-cadru – 12 luni

Număr de referinţă: 4301103-2021-3314
II.1.2)Cod CPV principal
33141625 Truse de diagnosticare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare „Teste detecție antigen Sars-CoV-2” – acord-cadru – 12 luni.

Valoarea acordului-cadru se situeaza intre minimum 903 000,00 RON, fara TVA si maximum 1 161 000,00 RON fara TVA.

Cantitatile minime si maxime/acord-cadru se regasesc in caietul de saracini.

Cantitatile minime si maxime/contract subsecvent se regasesc in caietul de saracini.

In ceea ce priveste cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru stabilite de autoritatea contractanta pe perioada de 12 luni, precizam ca acestea sunt cantitati estimative avand in vedere ca se inregistreaza fluctuatii de la un an la altul in achizitia acestor produse, in functie de numarul de pacienti suspect infectati cu virusul Sars-Cov-2.

Acordul-cadru se incheie cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 12 luni.

Contractele subsecvente acordului cadru se vor incheia lunar, la inceputul fiecarui an pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta si maximum pe o perioada de opt luni ulterior aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al SCJU Constanta.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 026 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Produsele se vor livra la magazia de materiale a SCJU Constanta situata in Bulevardul Tomis nr. 145.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de teste antigen Sars-Cov-2

Achiziţionarea produselor ce fac obiectul acestei proceduri pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Constanţa” are ca obiectiv general asigurarea unui act medical de inalta calitate in contextul epidemiei mondiale provocate de noul Coronavirus SARS-CoV-2.

Pandemia de coronavirus din România este o epidemie aflată în curs de desfășurare pe teritoriul României cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), virus care provoacă o infecție numită COVID-19, care poate fi asimptomatică, ușoară, moderată sau severă. Infecția severă include o pneumonie atipică severă manifestată clinic prin sindromul de detresă respiratorie acută.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 061-154012
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: A.C. 37870
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 12
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 12
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 12
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Romlab
Număr naţional de înregistrare: RO6383967
Adresă: Drumul Odăii nr. 1b
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: office@romlab.ro
Telefon: +40 212229025
Fax: +40 212229025
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 161 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 026 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/07/2021