Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 371502-2021

Submission deadline has been amended by:  392269-2021
22/07/2021    S140

Rumänien-Bukarest: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2021/S 140-371502

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul Național al Patrimoniului
Nationale Identifikationsnummer: 10444949
Postanschrift: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040157
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Alexandra Asaftei
E-Mail: inp@patrimoniu.ro
Telefon: +40 213169082
Fax: +40 213169084
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.patrimoniu.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124844
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare pentru elaborare documentații tehnico-economice și asistență tehnică pentru completarea și actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș, cod LMI: PH-II-M-A-16696.01 – Castelul Peleș, Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova

Referenznummer der Bekanntmachung: 10444949_2021_PAAPD1279153
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor și investigațiilor, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție(inclusiv restaurarea peisageră și restaurarea componentelor artistice), proiectului pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuție și detaliilor de execuție, proiect de organizare a execuției lucrărilor, documentației as built, documentației privind urmărirea comportării în timp și lucrări de întreținere, și asistență tehnică pentru completarea și actualizarea proiectului de consolidare-restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș – Sinaia, monument istoric cod LMI PH-II-M-A-16696.01.

Valoarea estimată, exprimată în RON, fără TVA, a serviciilor ce urmează a fi contractate este de 794 368,55 RON, fără TVA, din care 605 233,18 RON, fără TVA, pentru elaborarea de studii și investigații, DALI, PAC, POE, PTE, DE, documentație as-built, documentație privind urmărirea comportării în timp a lucrării de intervenție și respectiv de 189 135,37 RON, fără TVA pentru asistență tehnică (curs valutar 1 EUR = 4,8707 RON, curs valutar mediu pentru luna decembrie 2020, conform statisticilor BNR).

1. Termenul de prestare servicii pentru etapa I: studii și investigații, DALI va fi de maximum patru luni de la semnarea contractului;

2. Termenul de prestare servicii pentru etapa a II-a: PAC și POE va fi de maximum o lună de la avizarea DALI în CTE constituit la nivelul INP și/sau MC, după caz;

3. Termenul de prestare servicii pentru etapa a III-a: PTE, inclusiv DE, caiet de sarcini și documentație tehnico-economică necesară pentru organizarea unei proceduri de achiziție publică a contractului de execuție lucrări, va fi de maximum doua luni de la obținerea autorizației de construire de către beneficiar;

4. Termenul de prestare servicii pentru etapa a IV-a: asistența tehnică și proiectul de urmărire a comportării în timp urmează a fi contractate în funcție de alocarea bugetară și de contractarea lucrărilor de execuție, prin încheierea de acte adiționale la contractul de prestări servicii de proiectare.

Termenul estimat pentru elaborarea documentațiilor este de sapte luni, exceptând perioadele de avizare.

Durata estimată a contractului este de trei ani. Serviciile de asistență tehnică se vor presta ulterior contractării lucrărilor de execuție, în funcție de alocarea bugetară.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a condiționa semnarea contractului de alocare a creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite – Ministerul Culturii, dar nu mai târziu de trei luni de la finalizarea procedurii de atribuire, respectiv desemnarea câștigătorului. Ofertantul din cadrul acestei proceduri își asumă eventualele prejudicii cauzate în urma anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestora.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 794 368.55 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356200 Technische Hilfe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO316 Prahova
Hauptort der Ausführung:

Sinaia, Str. Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de proiectare pentru elaborarea studiilor și investigațiilor, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (inclusiv restaurarea peisageră și restaurarea componentelor artistice), proiectului pentru autorizarea execuției lucrărilor de construire, proiectului tehnic de execuție și detaliilor de execuție, proiect de organizare a execuției lucrărilor, documentației as built, documentației privind urmărirea comportării în timp și lucrări de întreținere, și asistență tehnică pentru completarea și actualizarea proiectului de consolidare–restaurare a terasei cu busturi și terasei sud-est ale castelului Peleș – Sinaia, cod LMI: PH-II-M-A-16696.01.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A fost stabilit un număr de 6 (șase) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Subfactorii sunt: 1.Abordarea propusă pentru implmentarea contractului, 2.Resursele și realizările corespunzătoare fiecărei activități, 3.Gradul de detaliere privind organizarea activităților, 4.Calendarului de implementare a activităților specifice contractului, 5.Utilizarea eficientă a resurselor alocate, 6.Numărul de zile de muncă prevăzut pentru fiecare categorie de expert în fiecare lună pe parcursul perioadei de execuție a contractului. / Gewichtung: 36
Qualitätskriterium - Name: 1. Coordonare: arhitect cu drept de semnătură, specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 1 restaurare arhitectură, specializarea C – șef proiect complex sau D – șef de proiect de specialitate: 10 puncte 2. Studii și cercetări: Specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 3 – studii, cercetări și inventarierea monumentelor istorice; specializarea A – elaborarea de studii, cercetări și inventarierea monumentelor: 6 puncte 3. Materiale și componente artistice specialist/expert atestat MC, domeniul de atestare 9 (conservare, restaurare decorații piatră, stucatură și/sau ceramică, după caz), specializarea D – șef de proiect de specialitate – componente artistice, în specialitatea restaurare piatră: 6 puncte 4. Expertiza tehnică: expert tehnic atestat MC, domeniul de atestare 4 (consolidare/restaurare, structuri istorice), specializarea A – elaborare expertize monumente istorice: 6 puncte / Gewichtung: 28
Preis - Gewichtung: 36
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Prevederile contractuale din cadrul modelului de contract, parte din documentația de atribuire, nu pot fi modificate / adaptate pe perioada derulării prezentei proceduri, ulterior datei și orei-limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul declarat câștigător se obligă să își însușească contractul, parte din documentația de atribuire, în integralitatea sa, prevederile... detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici vor completa în SEAP, în secțiunea dedicată, DUAE –ul configurat de către Autoritatea Contractantă (document unic de achizitii european) constând în declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare conform cărora nu se încadrează în prevederile 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Ulterior la solicitarea autorității contractante, doar operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare declarate

Prin DUAE, cum ar fi:

— Certificat de atestare fiscal (datorii la bugetul general consolidat) din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentării,

— Certificat privind achitarea impozitelor și taxelor locale (datorii la bugetele locale) din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentării,

— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere, sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz documente prin care se demonstrează fapul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art 166 alin (2) art 167 alin (2) și art 171 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare după caz.

Asociații, terții susținători și/sau subcontractanții se vor autentifica în sistem și vor completa DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură de atribuire.

Se va prezenta o declaratie in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari conform art.51 alin.2 din Legea 98/2016 - Formular nr. 6.

Informațiile se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro)

Informațiile se pot obține de pe site-urile:

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Ofertanții / ofertanții asociații / terții susținători / subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016- Formular nr. 8

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager, Dr. Arh. Ștefan BÂLICI

Director Adjunct, Gabriela TULAI

Avocat Mihai VASILE

Control Financiar Preventiv, Micuta Iuliana BUICULESCU

Control Financiar Preventiv, Carmen TIMOFTE

Sef Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Alexandra Gabriela ASAFTEI

Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte, Vlad SAFTA

Cercetător Științific III - secția Patrimoniu Mondial, Alexandru MEXI

Director Adjunct, Daniel Gheorghe SUBAȘU

Sef Oficiul Verificare Proiecte, Mihaela NEGOIȚĂ

Sectia Monumente Istorice și Peisaje Culturale, Ana-Lucia LECA

Atelierul de Proiectare, Arina NIȚULESCU

Director Adjunct, Daniela MIHAI

Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte,Teodora DUȚU

Director adjunct, Bogdan-Silviu ȘANDRIC

Director Adjunct,Irina Ioana IAMANDESCU

Cercetător științific I, Corina Mirela MIHĂESCU

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: în SEAP, în secțiunea dedicată, DUAE –ul configurat de către Autoritatea Contractantă se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in urma aplicarii criteriului de atribuire, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, care sa cuprinda informatii reale/actuale la momentul prezentarii.

Cerința se aplică inclusiv pentru asociați și/sau subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile în calitatea în care au fost incluși în procedură de atribuire

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanții vor face dovada că în ultimii 3 ani la nivelul unui contract sau mai multe contracte au prestat servicii similare, respectiv servicii de proiectare tehnică aferente construcțiilor civile, dintre care la nivelul a cel puțin unuia dintre contracte să fii realizat proiecte de conservare-restaurare și punere în valoare asupra unui monument istoric, în domeniile solicitate, pe obiective monumente istorice de aceeași grupă (A) – monumente istorice de valoare națională și universală și/sau grupă inferioară (B), respectiv monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local și/sau sistem constructiv, în valoare cumulată de cel puțin 790.000 RON, fără TVA, valoare apropiată de valoarea estimată a prezentei proceduri de contractului și care este relevantă în raport cu complexitatea contractului

Proportia de subcontractare

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta de către toți ofertanții odată cu completarea DUAE, dacă este cazul, și angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și/sau acordul de asociere și/sau acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE precum contracte/certificări de bună execuție pentru serviciile cele mai importante, documente constatatoare, recomandări și orice alte documente relevante, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică, care vor conține valori, perioade și locul execuției, modul de îndeplinire a obligațiilor, beneficiarii lucrărilor, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

Se va prezenta de către toți ofertanții odată cu completarea DUAE, acordul de subcontractare.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/12/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/08/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a condiţiona semnarea contractului de alocarea creditor bugetare în anul 2021, de către ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, dar nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea procedurii, respectiv desemnarea câştigătorului. În caz contrar se va proceda la anularea procedurii de atribuire.Ofertanții din cadrul acestei proceduri de atribuire înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri de atribuire acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Daca oferta este depusa de o asociere formata din doi sau mai multi operatori economici, garantia de participare/garantia de buna executie se va constitui in numele asocierii.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilo: 18 .Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi dinaintea termenului limita stabilit in Anuntul de participare, pentru depunerea ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Institutul Național al Patrimoniului
Postanschrift: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4
Ort: București
Postleitzahl: 040157
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@patrimoniu.ro
Telefon: +4 0213169082
Fax: +4 0213369904
Internet-Adresse: www.patrimoniu.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/07/2021