Služby - 371528-2021

22/07/2021    S140

Slovensko-Šaľa: Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby

2021/S 140-371528

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 126-333011)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurotrend
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42044227
Poštová adresa: Pázmáňa
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 927 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Peter Baláž
E-mail: gallova@opendoor.sk
Telefón: +421 31910944480
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurotrend-zapad.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."

Referenčné číslo: EUROTREND 01/2021/O
II.1.2)Hlavný kód CPV
92110000 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Audiovizuálny dokument a 12 krátkych šotov - 1 ks

Podrobná špecifikácia je v prílohe č.2

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/07/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 126-333011

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 09/08/2021
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 14:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 28/08/2021
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 27/08/2021
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: