Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 371534-2021

22/07/2021    S140

Roemenië-Oradea: Dieselbrandstof (EN 590)

2021/S 140-371534

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oradea Transport Local S.A.
Nationaal identificatienummer: RO63483
Postadres: Str. Atelierelor nr. 12
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410542
Land: Roemenië
Contactpersoon: Viorel Mircea Pop
E-mail: achizitii@otlra.ro
Telefoon: +40 259423245
Fax: +40 259426010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.otlra.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract sectorial de furnizare motorină

Referentienummer: 3343
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare 1 560 tone motorina Euro 5, SR EN 590.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 7 516 080.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111 Bihor
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea, Str. Atelierelor nr. 12.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare 1 560 tone motorina Euro 5, SR EN 590.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 066-172348
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 179
Benaming:

Contract sectorial de furnizare motorină

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 452 111.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516 080.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic al S.C. Oradea Transport Local S.A.
Postadres: Str. Atelierelor nr. 12.
Plaats: Oradea
Postcode: 410542
Land: Roemenië
E-mail: juridic@otlra.ro
Telefoon: +40 259423245
Fax: +40 259426010
Internetadres: www.otlra.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2021