Usluge - 371537-2015

Prikaži smanjeni prikaz

22/10/2015    S205

Belgija-Bruxelles: 15.CAT.OP.138 — „Studija o sustavu daljinskog upravljanja zrakoplovima – otkrivanje i izbjegavanje (RPAS DAA)”

2015/S 205-371537

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: rue des Drapiers 17–23
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za ugovaranje
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.eda.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Obrana
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
15.CAT.OP.138 — „Studija o sustavu daljinskog upravljanja zrakoplovima – otkrivanje i izbjegavanje (RPAS DAA)”
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 8: Usluge istraživanja i razvoja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvedbe: u prostorima izvoditelja.
Mjesto isporuke: Prostori EDA-e.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ugovora isporučiti „Studiju o sustavu daljinskog upravljanja zrakoplovima – otkrivanje i izbjegavanje (RPAS DAA)”.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 100 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 6 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje koja je dostupna na mrežnoj stranici e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje koja je dostupna na mrežnoj stranici e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje koja je dostupna na mrežnoj stranici e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje koja je dostupna na mrežnoj stranici e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje koja je dostupna na mrežnoj stranici e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
15.CAT.OP.138.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
1.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
Drugo: Ponude moraju biti napisane na jednom od službenih jezika Europske unije. Ugovor (i predmeti isporuke ugovora) bit će sastavljen na engleskom jeziku. Ponuditelje se poziva da dostave presliku svog tehničkog prijedloga na engleskom jeziku.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.12.2015 - 11:00

Mjesto:

Prostori EDA-e, rue des Drapiers 17–23, Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda može nazočiti ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom na procurement@eda.europa.eu najmanje 48 sati unaprijed. Tu obavijest mora potpisati ovlašteni službenik ponuditelja i u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ime ponuditelja biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1. Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja nadmetanja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Možete podnijeti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.10.2015