Servicii - 371537-2015

Afișează vizualizare compactă

22/10/2015    S205

Belgia-Bruxelles: 15.CAT.OP.138 – „Studiu privind capacitățile de detectare și evitare ale sistemelor de aeronave pilotate de la distanță”

2015/S 205-371537

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Agenția Europeană de Apărare
Adresă: rue des Drapiers 17-23
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1050
Țară: Belgia
În atenția: Unității de contractare
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.eda.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
15.CAT.OP.138 – „Studiu privind capacitățile de detectare și evitare ale sistemelor de aeronave pilotate de la distanță”.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 8: Servicii de cercetare – dezvoltare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Locul de executare: la sediul contractantului.
Locul de livrare: sediul AEA.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul contractului este realizarea unui „Studiu privind capacitățile de detectare și evitare ale sistemelor de aeronave pilotate de la distanță”.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 6 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

A se consulta dosarul licitației, disponibil pe site-ul e-tendering, la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

A se consulta dosarul licitației, disponibil pe site-ul e-tendering, la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se consulta dosarul licitației, disponibil pe site-ul e-tendering, la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.2)Capacitatea economică și financiară

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se consulta dosarul licitației, disponibil pe site-ul e-tendering, la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

a se consulta dosarul licitației, disponibil pe site-ul e-tendering, la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1082

III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
15.CAT.OP.138.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
1.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
Altele: ofertele trebuie redactate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Contractul (și rezultatele acestuia) va fi redactat în limba engleză. Ofertanții sunt invitați să prezinte o copie a propunerii lor tehnice în limba engleză.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 2.12.2015 - 11:00

Locul:

sediul AEA, rue des Drapiers 17-23, Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: la deschiderea ofertelor poate participa un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa procurement@eda.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie să fie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa în numele ofertantului la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitație.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1.

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate depune o plângere la organismul menționat la punctul VI.4.1.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12.10.2015