Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 371545-2021

22/07/2021    S140

Roemenië-Boekarest: Diensten in verband met de olie- en gasindustrie

2021/S 140-371545

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 113-298089)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OMV Petrom S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1590082
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013329
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florentina Panait
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefoon: +40 732660742
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.petrom.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestări servicii de reducere a afluxului de apă în gaura de sondă

Referentienummer: WS632404705
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestari servicii de reducere a afluxului de apa in gaura de sonda.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 113-298089

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 29/07/2021
Te lezen:
Datum: 09/08/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 29/07/2021
Te lezen:
Datum: 09/08/2021
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 31/01/2022
Te lezen:
Datum: 11/02/2022
VII.2)Overige nadere inlichtingen: