Tjänster - 371571-2021

23/07/2021    S141

Spanien-Vigo: Charter av patrullfartygs-tjänster för havsfiske

2021/S 141-371571

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Postadress: Avenida García Barbón, 4
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES114 Pontevedra
Postnummer: 36201
Land: Spanien
Kontaktperson: EFCA Procurement
E-post: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.efca.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Charter av patrullfartygs-tjänster för havsfiske

Referensnummer: EFCA/2021/OP/02
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60650000 Uthyrning av utrustning för sjötransport med besättning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med kontraktet är att chartra fartyg för fiskerikontroll till havs av EFCA.

För del 1 ska två fartyg erbjudas.

För del 2 ska ett fartyg erbjudas.

Fartyget kommer främst att användas som ett fartyg för fiskerikontroll, dvs. en plattform från vilken övervakning, ombordstigning och inspektion av fiskefartyg och tillhörande stöd- och transportfartyg kommer att utföras i internationellt vatten, EU-vatten och vatten tillhörande icke-EU-länder av bemyndigade fiskeriinspektörer. Med tanke på möjliga åtgärder med flera syften inom ramen för det europeiska samarbetet avseende kustbevakningsuppgifter kan fartyget också komma att nyttjas för annan verksamhet än fiskeriinspektion och fiskerikontroll. I synnerhet kan multifunktionella insatser bland annat bestå i att tillhandahålla assistans och stöd under sök- och räddningsinsatser, insatser vid utsläpp och säkerställande av att tillämplig lagstiftning efterlevs.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 90 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

1 och 2.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Charter av patrullfartyg för havsfiske – 2 fartyg

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60651000 Uthyrning av fartyg med besättning
60651100 Uthyrning av sjögående farkoster med besättning
60651500 Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg
60640000 Sjöfartstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES114 Pontevedra
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Två fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i Nordatlanten. På EFCA:s begäran kan fartygen även sättas in i områdena för del 2.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Två fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i EU:s vatten samt i områden som omfattas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i Nordatlanten, i nordatlantiska EU-vatten och, om tillstånd ges, i vatten tillhörande länder utanför EU.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Under förutsättning att budgetmedel finns tillgängliga,att ramavtalet och EFCA:s fortsatta krav verkställs på ett tillfredsställande sätt, kan ramavtalet förlängas 4 gånger med 12 månader vardera enligt EFCA:s alternativ, upp till en total löptid för ramavtalet på 6 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Charter av patrullfartyg för havsfiske – 1 fartyg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60651000 Uthyrning av fartyg med besättning
60651100 Uthyrning av sjögående farkoster med besättning
60651500 Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg
60640000 Sjöfartstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES114 Pontevedra
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ett fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i Medelhavet, Svarta havet och östra Atlanten. På begäran kan fartyget även sättas in i områdena för del 1.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i Medelhavet, Svarta havet och östra Atlanten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Under förutsättning att budgetmedel finns tillgängliga,att ramavtalet och EFCA:s fortsatta krav verkställs på ett tillfredsställande sätt, kan ramavtalet förlängas 4 gånger med 12 månader vardera enligt EFCA:s alternativ, upp till en total löptid för ramavtalet på 6 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:

För att säkerställa effektiv konkurrens vid tilldelningen av ramavtalet och eftersom den normala löptiden på fyra år kanske inte är tillräcklig för att ge uppdragstagaren avkastning på investeringar, är ramavtalets löptid fastställd till 6 år. Detta är av betydelse eftersom alla utgifter under förberedelsefasen för att uppfylla kraven i tabell G.2.II i bilaga G uteslutande ska bäras av den utvalda anbudsgivaren.

IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/09/2021
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/09/2021
Lokal tid: 15:30
Plats:

Europeiska fiskerikontrollbyrån, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPANIEN. Vid restriktioner på grund av den hälsorelaterade situationen kan öppningen anordnas elektroniskt. I sådana fall kommer en länk att tillhandahållas deltagarna.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska och säkerhetsmässiga skäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 2 arbetsdagar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Publicering av ytterligare tjänster kommer sannolikt att följa en sexårig cirkel.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2021