Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 371593-2021

23/07/2021    S141

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical - Στατιστική έρευνα πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) 2022

2021/S 141-371593

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESTAT)
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8304
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8304
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Στατιστικές

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Statistical - Στατιστική έρευνα πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) 2022

Αριθμός αναφοράς: ESTAT/LUX/2021/OP/0007
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση της έρευνας LUCAS (στατιστική έρευνα του πλαισίου χρήσης/κάλυψης γης) 2022.

Στόχος της έρευνας LUCAS είναι η συλλογή εναρμονισμένων δεδομένων σχετικά με την κάλυψη/χρήση γης και τις γεωργοπεριβαλλοντικές πτυχές σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των στατιστικών σχετικά με την κάλυψη/χρήση γης και το περιβάλλον.

— Για τις παρτίδες 1 έως 6, το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 1.4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων είναι το μέγιστο ποσό για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης,

— Για τις παρτίδες 7 έως 8, το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 1.4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων είναι η εκτιμώμενη συνολική αξία για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 070 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 7
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Έρευνα στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες και στην Πορτογαλία

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.

Στην παρτίδα 1 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 109441 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Έρευνα στη Βουλγαρία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και στη Ρουμανία

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.

Στην παρτίδα 2 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 10 6287 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Έρευνα στην Τσεχική ∆ημοκρατία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Σλοβακία

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.

Στην παρτίδα 3 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 64455 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 150 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Έρευνα στη Φινλανδία και στη Σουηδία

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.

Στην παρτίδα 4 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 46008 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 620 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Έρευνα στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη Σλοβενία

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι είναι η προετοιμασία της έρευνας για το LUCAS 2022, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης, τη χρήση γης και επιλεγμένα αγροπεριβαλλοντικά θέματα, μέσω επιτόπιων επισκέψεων και φωτοερμηνείας και ο έλεγχος της ποιότητας των εν λόγω δεδομένων στο γραφείο.

Στην παρτίδα 5 της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022, υπάρχουν συνολικά 73461 σημεία προς αξιολόγηση. Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων για περαιτέρω λεπτομέρειες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – Γραφείο εξυπηρέτησης, τεχνική βοήθεια και έλεγχος ποιότητας

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι της παρτίδας 6 είναι οι εξής:

• προετοιμασία της έναρξης της έρευνας για το σχέδιο LUCAS 2022,

• παροχή κατάρτισης στους διαχειριστές σχεδίων των παρτίδων 1-5 και των διαχειριστών της έρευνας σε συντονισμό με τον ανάδοχο της παρτίδας 7 [(DMT - Data Management Tool) εργαλείο διαχείρισης δεδομένων] και της παρτίδας 8 (κατάρτιση σχετικά με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις). Απαιτείται η παρουσία του διευθυντή σχεδίου της παρτίδας 7 και του ατόμου που παρέχει την κατάρτιση DMT (παρτίδα 7) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου,

• παροχή τεχνικής βοήθειας και υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας προς την Επιτροπή και τους αναδόχους της έρευνας (παρτίδες 1-5) που διεξάγουν την έρευνα LUCAS για το 2022. Στην εν λόγω παρτίδα οι υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων καλύπτουν τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα για το σχέδιο LUCAS 2022 και την εκστρατεία φωτοερμηνείας του LUCAS 2022.

Ο χρονικός προγραμματισμός για όλα τα καθήκοντα της εν λόγω παρτίδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στις παρτίδες 1-5, η οποία με τη σειρά της θα εξαρτηθεί από τις συμβατικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Από τον συνολικό αριθμό σημείων που αξιολογήθηκαν από τους αναδόχους των παρτίδων 1-5 (σημεία φωτοερμηνείας του χαρακτηριστικού τοπίου, επί τόπου σημεία και σημεία φωτοερμηνείας) ο ανάδοχος της παρτίδας 6 θα πραγματοποιήσει τους ακόλουθους ελέγχους:

• έλεγχος μέχρι 10 000 επιτόπιων σημείων φωτοερμηνείας,

• έλεγχος 66 660 σημείων στα οποία πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη,

• επιπλέον έλεγχος των 20 000 φωτογραφιών για ανωνυμοποίηση,

• έλεγχος 25 000 σημείων από την εκστρατεία φωτοερμηνείας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – DMT (εργαλείο διαχείρισης δεδομένων) – φιλοξενία, συντήρηση και γραφείο εξυπηρέτησης

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι της παρτίδας 7 για το σχέδιο LUCAS 2022 είναι οι εξής:

• φιλοξενία υποδομής ΤΠ για εισαγωγή δεδομένων, την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων και διαδικασιών που υποστηρίζουν την έρευνα LUCAS 2022,

• εγγύηση της τεχνικής βοήθειας και της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της λύσης LUCAS DMT 2022 για τη διάρκεια της έρευνας LUCAS 2022 (από τον Ιανουάριο 2022 έως τον Ιούνιο 2023).

Η υποδομή θα χρησιμοποιηθεί από 1 000 περίπου επιτηρητές και 300 ελεγκτές ποιότητας σε περιφερειακά και/ή κεντρικά γραφεία σε έως 27 ευρωπαϊκές χώρες (παρτίδες 1-5), από εξωτερικούς ελεγκτές ποιότητας (παρτίδα 6) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αριθμός των σημείων που θα πραγματοποιηθούν επιτόπου επισκέψεις (σημεία FW) κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 200 000.

Ο αριθμός των σημείων προς φωτοερμηνεία [σημεία PI (photo-interpreted)] κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 200 000.

Τα σημεία εντός κάθε παρτίδας 1-5 έχουν κατανεμηθεί κυρίως μεταξύ των χωρών σύμφωνα με την έκταση γης και τα κριτήρια απόδοσης που προκύπτουν από την ετερογένεια της κάλυψης του εδάφους (Συνολικά σημεία 1 έως 5: 399652)

Η προμήθεια υπηρεσιών για τη συνολική περίοδο της σύμβασης εκτιμάται ότι καλύπτει 840 ανθρωποημέρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 390 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

LUCAS 2022 – κατάρτιση και γραφείο εξυπηρέτησης για την ειδική ενότητα του LUCAS 2022 για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις

Αριθμός τμήματος: 8
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79330000 Υπηρεσίες στατιστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Οι στόχοι της παρτίδας 8 του σχεδίου LUCAS 2022 είναι οι εξής:

• κατάρτιση σχετικά με την ενότητα LUCAS για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις για τους διαχειριστές σχεδίων των παρτίδων και των χωρών των παρτίδων 1 – 5, στο πλαίσιο των μαθημάτων κατάρτισης που διοργανώνονται από τον ανάδοχο της παρτίδας 6 και για τους επόπτες και τους τοπογράφους των παρτίδων 1 – 5 που θα πραγματοποιηθούν στις χώρες,

• Γραφείο εξυπηρέτησης ειδικά για την ενότητα LUCAS για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που σχετίζεται με την εν λόγω αξιολόγηση.

Η ενότητα χορτολιβαδικών εκτάσεων θα αξιολογηθεί σε 20 000 σημεία.

Οι διαχειριστές σχεδίων πρέπει να εκπαιδευτούν στην ενότητα για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, στη γενική κατάρτιση για τους διαχειριστές σχεδίων, η οποία θα οργανωθεί από τον ανάδοχο της παρτίδας 6.

Οι επόπτες και οι τοπογράφοι από τις παρτίδες 1 έως 5 που συμμετέχουν στην έρευνα για την ενότητα χορτολιβαδικών εκτάσεων χρειάζονται κατάρτιση και ένα γραφείο εξυπηρέτησης που θα τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η προμήθεια υπηρεσιών για τη συνολική περίοδο της σύμβασης εκτιμάται ότι καλύπτει 200 ανθρωποημέρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 21
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα ενιαίας αγοράς 2021-2027 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027 Copernicus 2021-2027 Τεχνική βοήθεια της ΚΓΠ

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 122-246620
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/09/2021
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στην προκήρυξη σύμβασης. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της αποσφράγισης μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GC.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/07/2021