Leveringen - 371704-2018

25/08/2018    S163

Italië-Parma: Levering van innovatief en milieuvriendelijk meubilair voor vergaderruimten en kantoren.

2018/S 163-371704

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 126-287061)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: Via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma
NUTS-code: ITH52 Parma
Postcode: 43126
Land: Italië
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van innovatief en milieuvriendelijk meubilair voor vergaderruimten en kantoren.

Referentienummer: OC/EFSA/CORSER/2018/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze uitnodiging tot inschrijving is het identificeren van een contractant die de volgende diensten moet verlenen:

1) levering van standaardmeubilair en artikelen voor meubilering,

2) aanpassing van standaardmeubilair of aanverwante artikelen,

3) levering van meubilair op maat en artikelen voor meubilering,

4) inzameling en verwijdering (of hergebruik) van het bestaande meubilair van de EFSA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/08/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-287061

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/08/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 14/09/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 31/08/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 17/09/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: