Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 371719-2018

25/08/2018    S163

Бeлгия-Брюксел: Предоставяне на услуги в областта на медицината (мултидисциплинарна) в Брюксел

2018/S 163-371719

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 146-333499)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Пощенски адрес: Bureau SC11 06/049
Град: Bruxelles
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги в областта на медицината (мултидисциплинарна) в Брюксел

Референтен номер: HR/R1/PO/2017/026
II.1.2)Основен CPV код
85100000 Услуги на здравеопазването
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка има за цел да осигури на Дирекция „Здраве и благосъстояние - условия на труд“ рамкови договори за предоставяне на услуги в областта на медицината, описани по-долу. Въпросните услуги могат да бъдат предоставяни от индивидуални доставчици на услуги, обединения от такива, клиники, медицински практики или консорциуми от медицински специалисти в областите, определени в тези спецификации. Тези доставчици на услуги, лекари рентгенолози, кардиолози, биолози, общопрактикуващи лекари, лекари по трудова медицина, психиатри и офталмолози ще изпълняват услугите, предвидени в рамковите договори, в тясно сътрудничество с Дирекция „Здраве и благосъстояние - условия на труд“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 146-333499

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 31/08/2018
Да се чете:
Дата: 21/09/2018
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 04/09/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 28/09/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Публичното отваряне на офертите ще се състои в DG HR, на 28.9.2018 г. в 10:00 ч. (централноевропейско време), в Европейската комисия, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1040, Bruxelles, БЕЛГИЯ, „HR salle verte“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3) (в поканата за участие в търг).