Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 371749-2021

23/07/2021    S141

Francja-Paryż: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 141-371749

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EPTB Seine Grands Lacs
Adres pocztowy: Direction finances commande publique, 12 rue Villiot
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: marches@seinegrandslacs.fr
Tel.: +33 144752929
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.seinegrandslacs.fr/
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gestion et régulation des cours d'eau

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Travaux de construction de la station de pompage et des ouvrages annexes — opération de site pilote de la Bassée

Numer referencyjny: 2021-604
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 790 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
44212410 Ścianki szczelne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 750 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 550 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 290 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021