Építési beruházás - 371779-2018

25/08/2018    S163

Magyarország-Győr: Parkolóház építése

2018/S 163-371779

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500270
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424172018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424172018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Győr PAMOK parkolólemez

Hivatkozási szám: EKR000424172018
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés PAMOK - Győr közcélú parkolási infrastruktúrájának fejlesztése keretében parkolólemez, ideiglenes parkoló és belső parkoló kivitelezésére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, 9024 Győr, Vasvári P. u., 4125/2 hrsz; Győr, 4127/5 hrsz és 4121/14, 4121/10, 4121/13 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Parkolólemez: engedélyköteles, engedély rendelkezésre áll

Az építés helye: 9024 Győr, Vasvári P. u., 4125/2 hrsz

A telek területe: 22 482 m2

Tervezett nettó alapterület: 11 414,72 m2 (fszt: 3818,76 m2, em.: 3768,91 m2, tetősz.: 3827,05 m2)

A tervezett építménymagasság: 6,92 m

Monolit vasbeton szerkezetépítés: több mint 3000 m3 beton bedolgozásával.

Tervezett parkolószám a parkolólemezben: 359 db

Tervezett parkolószám a telken: 560 db – melyből 12 db mozgáskorlátozott parkolóhely. A telek Győrben, a Vasvári Pál utca mentén található, a Szent Imre úttól egészen a Tihanyi Árpád útig elnyúlik, szinte körbe öleli a Rendelőintézet épületét és benyúlik az Erzsébet ligetbe is. A telek közepén található a tervezési terület, a Vasvári Pál utcával párhuzamos két parkolóutca területe, mely kiegészül a Vasvári Pál utcáról nyíló kórházi behajtóig eső terület minimálisan szükséges átalakításával. Az épület közepén, a kórház felőli oldalon kerülnek kialakításra a kiszolgáló és üzemi helyiségek, WC és a lépcsőházak, így ezek a Kórház és a Rendelőintézet felől a teljes forgalom keresztezése nélkül elérhetőek. Az épület alsó két szintjén parkolóhelyenkénti foglaltság-érzékelés és ledes egyedi kijelzés létesül, mely megkülönbözteti a speciális parkolóhelyeket.

Kórház, belső parkoló: nem engedélyköteles (nem közforgalom számára megnyitott, sorompóval elzárt)

Tervezett parkolószám: 132 db, ebből többletparkolóhelyek száma 41 db

A Győr, 4127/5 hrsz alatti területen a kórház területén belül, zöldterület igénybevételével történik az új parkolótér építés/bővítés. A területen belül meglévő parkolótérrel azonos paraméterekkel, a meglévő területtől északi irányban kerül elhelyezésre az új parkolási felület. Az új és a meglévő parkoló tér összekötésre kerül, két irányú gépjármű átjárás biztosításával. Az új parkoló tér külső közlekedési feltárása a Szent Imre út irányából a meglévő és külön felújításra tervezett burkolatokon keresztül történik. A telken belüli tervezési terület határán a külső közterület irányába ma is található egy kapu, ami általában zárva van. A fejlesztést követően ez a terület tolókapuval és sorompóval kerül ellenőrzött kinyitásra.

Ideiglenes parkoló: nem engedélyköteles (sorompóval elzárt).A parkoló kialakítása a 4121/14 hrsz-ú ingatlanon történik. A telek megközelítése gépjárművel a 4121/10 hrsz-ú útról történik. Az út csatlakozása a Szent Imre útra jelenleg elzárt a Szent Imre út 45–53. számú társasház által. A parkoló kialakítás idejére ez a lezárás megnyitásra kerül és a Szent Imre út felől jobbra kis ívben történő behajtással megoldható lesz a 4121/10 hrsz-útra való ráhajtás, illetve ugyanitt a kihajtás is csak jobbra. A gyalogos forgalom a parkolóból a 4123/37 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik a telken álló mosoda előtt a kórház irányába. Az ideiglenes parkolón kb. 250 férőhely alakítható ki.

A munkaterület átadása két ütemben történik:

Első ütemben az ideiglenes parkoló munkaterület-átadására kerül sor a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. A második ütemben az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás- átvételének napján (a vállalkozási szerződés 4.4. pontja szerint) a parkolólemez és a kórház belső parkolóját érintő munkaterület átadása is megtörténik

Kötbérterhes részhatáridők: – Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 20 naptári nap, mely az ideiglenes parkoló sikeres műszaki átadás-átvételének legkésőbbi napja. – Az 1. ütemben történő munkaterület átadásától számított 70 naptári nap, azzal, hogy a Belső Parkoló műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 60. nap

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. szerz. telj-ben részt vevő M2.2) pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2. Projektterv minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Ütemterv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Organizációs terv minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.részszempont MSZ 28001 (OHSAS18001) megléte / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 330
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Becsült értéknél - II.1.5), II.2.6) pontokban - technikai érték került megadásra.

II.2.5) pont esetében:

— Pontszám 0-10-ig,

— Módszer:

– 4. é.sz.: fordított arányosítás;

– 3. é.sz.: pontozás igen 10 pont, nem 0 pont;

– 2.1 arányosítás, 2.2 pont-hozzárendelés KD szerint

– 1.é.sz: egyenes arányosítás;

Valamennyi é.sz-ra vonatkozó előírás az ajánlati dokumentációban találhatók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási módok:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ (1) szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot(továbbiakban ESPD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm.rend 3.§ is irányadó.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót – akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen,csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11)bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét - azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja - feltünteti az ESPD megfelelőrészeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezetszerinti igazolások kiállítására – amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek valómegfelelés – mely szerv jogosult.

A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]

Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.

Igazolás

Az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

— MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi,

— nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kormányrendelet 1.§ (2)-(5)-re is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11) és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolás az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

P1) nyilatkozata a teljes (P1.1), valamint a beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó (P1.2) –általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről legfeljebb az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)c) Elegendő azon év(ek) adata(i) megadása, amellyel a megfelelést igazolni kívánja(k). Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65.§(7)-(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3))

III.1.3) igazolási mód folytatása:

A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolható, melyben amennyiben rendelkezik kamarai jogosultsággal a szakember, meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének legkorábbi dátumát év, hónap, nap megjelöléssel. Amennyiben nem rendelkezik, úgy meg kell jelölni a korm. rendelet szerinti iskolai végzettség megszerzésének dátumát (év, hónap, nap megjelöléssel) A csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie továbbá a szakember által ellátott feladat tárgyának, és a szakember által ellátott feladat időtartamának (legalább év, hó megjelöléssel).

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

M3) A 321/2015. (X. 30) Korm rendelet 21.§ (2) bek. f) pontja alapján AT ismertesse azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud, M3) alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően.

M4) A 321/2015. (X. 30) Korm rendelet 21.§ (2) bek c) pontja szerint AT ismertesse a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, amelyeket az AT a teljesítés során alkalmazni tud, az M4) alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, ha

P1) rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg összesen legalább

P1.1) 1 500 000 000 Ft mértékű teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

P1.2) 1 125 000 000 Ft mértékű beszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Alanyi kör:

III.1.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).

A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.

Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).

Fogalommagyarázat:

Magasépítési munka: minden olyan építési beruházási tevékenység, mely magasépítési létesítmények (Lakóépületek, Középületek, Ipari épületek, Mezőgazdasági épületek) kivitelezésére (építés, felújítás, rekonstrukció, stb.) irányul, valamennyi kapcsolódó szakági tevékenységgel együtt.

II.2.5) pont szerinti értékelési szempontok részletesen, rövidítés nélkül:

Minőségi kritérium:

1. A szerződés teljesítésében részt vevő M2.2) pontban előírt szakember szakmai többlet tapasztalata:

1. értékelési szempont pontos megnevezése: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember minimálisan előírt gyakorlati ideje (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot meghaladó bemutatott szakmai (MV-É felelős műszaki vezető) MV-É munkákban megszerzett szakmai gyakorlata

(hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min 0/max 36 hónap) / súlyszám: 5

2.Projektterv minősége / súlyszám: 20

2.1. alszempont / súlyszám: 10

Ütemterv minősége

2.2. alszempont / súlyszám: 10

Organizációs terv minősége

3. MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentum megléte (igen/nem) Súlyszám: 5

4. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül (HUF) / súlyszám: 70

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3 M2.1) feltételében előírt képzettségként elsősorban felsőfokú képzésben szerzett szakmérnöki végzettséget vár el (pl.: BME Betontechnológus szakmérnök végzettség).

Elfogad azonban minden olyan végzettséget, melyet az érintett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember felsőfokú képzésben szerzett, és feljogosítja az alábbi tevékenység ellátására:

A betontechnológus az a megfelelő felkészültségű, képzettségű személy, aki a betonösszetételt megtervezi, és/vagy a betontechnológiai utasítást elkészíti. A betontechnológiai utasítás tárgykörébe tartoznak az alkotóanyagokkal és a betonnal szemben támasztott követelmények, a munkahely előkészítése, a beton keverése, szállítása, bedolgozása, utókezelése és a minőség ellenőrzése. A betonösszetétel a betontervezés eredménye, helyességéért a beton összetételének tervezője felelős.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Igazolás az ajánlatban:

Az ESPD benyújtásával. Elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. Az előírt feltételek szigorúbban a minősített ajánlattevőkre előírtaknál, az igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint váltható ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.

Kbt. 69.§ szerinti igazolások:

Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata – mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat – azon szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket bekíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)b)) Benyújtandók továbbá a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat(ok), rendelkezésre állási nyilatkozat(ok), valamint a képzettséget igazoló dokumentum(ok). Az M2.2-2.4) alkalmassági követelmények esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott adott esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3).

Az M2.2-2.4) alkalmassági követelmények esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott adott esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3). Ajánlatkérő a Kbt.65.§(10) alapján előírja, hogy a felelős műszaki vezetői feladatot, mint alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezze el.

Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a szakmai tapasztalat tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat, gyakorlat bemutatása szükséges.

Amennyiben a szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtt is rendelkezett jogosultsággal (a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet vagy még korábbi jogszabály szerint), úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat a korábbi névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjában már megállapításra kerül.

Amennyiben rendelkezik az előírt jogosultsággal ajánlattevő, úgy szíveskedjenek nyilatkozatban megjelölni a nyilvántartásba vétel időpontját, valamint erre vonatkozóan a kamarai elérést bemutatni, ezen túlmenően ajánlatkérő ellenőrzi a jogosultság meglétét, a 321/2015. § (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően is. Folyt III.1.2)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas ajánlattevő, ha

M1) rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, alábbi szerződéssel/szerződésekkel

M1.1) amely(ek) olyan monolit vasbeton szerkezet építést is tartalmazó kivitelezési munkára vonatkozott/vonatkoztak amely(ek) keretében – összesen – legalább 2000 m3 beton bedolgozást is végeztek;

M1.2) amely fedett parkolási létesítményben legalább 200 db parkolóhelyhez kialakított parkolóhelyenkénti foglaltság-érzékelés és egyedi kijelzési rendszer szállítására és telepítésére vonatkozott;

M2) rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonandó szakemberekkel

M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik betontechnológus szakmérnöki, vagy azzal egyenértékű képzettséggel, és a képzettség megszerzését követően legalább 3 éves szakmai tapasztalattal,

M2.2) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M2.3) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M2.4) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M3) rendelkezik az alábbiakkal:

ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (4) bek. szerinti egyenértékű tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal (környezetvédelmi rendszer leírása)

M4) rendelkezik építőipari generálkivitelezés vagy fővállalkozói kivitelezés érvényességi területre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentummal.

Alanyi kör:

III.1.3./M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))

M3)-M4): elegendő, ha a közös ajánlattevők közül az egyik megfelel.

III.1.3/M1): több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb összegben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része volt legalább az előírt mértékű/értékű és tartalmú teljesítés is, és ez a vonatkozó igazolásból megállapítható.

III.1.3/M2): egy szakember több pozícióra jelölhető. M2.1)): Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű képzettséget is. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell, melyre vonatkozó előírást a dokumentáció tartalmazza. M2.2-4): az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.

Elegendő annak a gazdasági szereplőnek benyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz. Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 65.§ (7), (9) és (11)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mellékkötelezettségek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.

Jóteljesítési biztosíték a jótállás első 24 hónapjára (Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része, a szerződéstervezet szerint (parkolólemez részfeladatra eső nettó vállalkozói díj 5 %-a, és a belső parkolóra eső nettó vállalkozói díj 5 %-a)Finanszírozási feltételek

Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

Jogszabályok:

— Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)

— 322/2015 (X.30) Kr. 30-32/A.§

— 272/2014. (XI. 5.) Kr,

— 2007. év CXXVII. tv

— Ptk. 6:130.§ (1)-(2)

Előleg: 5 %, de max. 75 millió Ft; elszámolás 3. rész-számlában.

Számlázás: 5 rész- és 1 végszámla

Tartalékkeret: 5 %.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

Ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424172018/reszletek

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a 424/2017 korm. rendeletre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték:

Ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke: 2 000 000 Ft. Mód: befizetés (OTP Bank: 11737007-15466004-13380003 számlára), vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer. Lásd még Kbt.54.§(4)-(7) és Közbesz Dok.

2. Ajánlatkérő elrendel újabb hiánypótlást Kbt.71.§(6) szerint újonnan megnevezett alvállalkozóra.

3. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint, helyszíni bejárás 4.9.2018 13:00 órakor lesz, gyülekező: 9024 Győr, Vasvári P. u. 2–4. PAMOK bejárata.

4. Tájékozódási kötelezettség: a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§(4) szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A Kbt.73.§(4) alapján nem kell a vonatkozó információkat feltüntetni az ajánlatban, ajánlatkérő csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban foglaltak nem mondanak-e ellent Kbt.73.§(4) szerinti követelményeknek.

5. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, fordítással igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

6. Ajánlatkérő előírja, így az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt.66.§ (6)).

7. Ajánlattevőnek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát, vagy két tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum;

b. vagy – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

8. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó: cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.9. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét.

10. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

11. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.

12. FAKSZ: dr. Orbán Krisztina (lsz: 00367).

13. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevő) rendelkezzen a megkötendő szerződés időtartamával megegyező érvényességi idejű, legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékű, szakmai (magasépítési kivitelezés) felelősségbiztosítással. Ennek hiányát az ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.

15. IV.2.6) pont 2 hónap 60 napot jelent a Kbt. előírásai szerint.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásnak határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3) ponthoz:

16. A megvalósítandó építési beruházás műszaki és térbeli-időbeli organizációs szempontból egy egységet képez, így nem biztosított a részajánlattétel lehetősége, illetve a gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat figyelembe véve sem ésszerű azok megbontása. A parkolólemez és a kórház területén belüli belső parkoló építés során az építési területeken meglévő, ugyanazon közmű vezeték kiváltásának összehangolása (hőtáv) műszakilag összeköti a beruházási elemeket. Mivel a parkolólemez építése során jelentős számú felszíni parkoló használata megszűnik (több mint 180 db), ezért a kórház zavartalan működése és a betegek parkolásának biztosítása érdekében az ideiglenes parkoló kialakításának közvetlenül meg kell előznie a parkolólemez beruházás munkaterület átadását.

Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő. 16. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a szakmai ajánlatot (árazott költségvetés, értékelési szempont alá eső iratok (projektterv /organizációs és ütemterv/, szakember bemutatása és többlettapasztalatot igazoló önéletrajza saját kezűleg aláírva, MSZ 28001 (OHSAS18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer szerinti tanúsítvány vagy a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 24.§ (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentum benyújtása) kér be ajánlatkérő.

17. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között eltérés van, úgy a felhívás az irányadó.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2018