Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 371854-2018

25/08/2018    S163    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Verbouwingswerkzaamheden

2018/S 163-371854

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Yorkshire Ambulance Service NHS Trust
Postadres: Springhill 2, Brindley Way, Wakefield 41 Business Park
Plaats: Wakefield
NUTS-code: UK
Postcode: WF2 0XQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Katrina Hepworth
E-mail: katrina.hepworth@yas.nhs.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.yas.nhs.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Yorkshire Ambulance Service — Springhill 2 Fire Compartmentation

Referentienummer: DN309129
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 40 000.00 GBP / Hoogste offerte: 45 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: R H Fullwood and Co Ltd
Postadres: 19 Rowley Lane, South Elmsall
Plaats: Pontefract
NUTS-code: UK
Postcode: WF9 2JP
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 40 000.00 GBP / Hoogste offerte: 45 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/08/2018