Services - 371932-2016

Afficher la vue résumée

22/10/2016    S205

Sverige-Stockholm: Administrativa byråtjänster

2016/S 205-371932

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Danderyds Sjukhus AB
Postadress: Mörbygårdsvägen
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-182 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Avtalsenheten
Att: Louise Jansson
E-post: louise.jansson@ds.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=113692

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=113692&Goto=Docs

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Officiellt namn: TendSign
Land: Sverige
Internetadress: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=113692&Goto=Tender

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Journalskrivning – medicinska sekreterare på distans.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Danderyd.

NUTS-kod SE110 Stockholms län

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Verksamheterna inom DSAB har egna resurser för att i journalsystem skriva in läkarnas anteckningar. Dock uppkommer situationer som inte kan täckas av ordinarie personal, till exempel på verksamhetsområdet Akuten som årligen tar emot ca 90 000 patienter. Eftersom patientflöden har ökat betydande senaste tiden är det viktigt för DSAB att trygga patientsäkerheten.
Detta behov täcks med denna upphandling av journalskrivning på distans.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

75120000 Administrativa byråtjänster, 79131000 Dokumentationstjänster, 79500000 Kontorshjälp, 79552000 Ordbehandling, 79996100 Dokumenthantering, 85120000 Läkarvård och tillhörande tjänster, 92312211 Skrivbyråtjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Start 15.12.2016. Datum för slutförande 30.4.2018

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
DS2016-1201
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
28.11.2016
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 27.2.2017
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 29.11.2016 - 0:00
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19.10.2016