W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 372056-2020

Submission deadline has been amended by:  511299-2020
07/08/2020    S152

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające

2020/S 152-372056

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Minister Finansów
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jurczak – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/finanse
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mf.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413
II.1.2)Główny kod CPV
72315000 Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72514100 Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego
72411000 Dostawcy usług internetowych (ISP)
72315100 Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych
72317000 Usługi przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem kolokacji musi być obszar geograficzny miasta stołecznego Warszawy lub do 20 km od jego granicy.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie usługi kolokacji poprzez

1.1. zapewnienie odpowiedniej powierzchni dedykowanej wyposażonej w 9 perforowanych szaf serwerowych Rack 19” i utrzymanie funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych, zwanym dalej CPD 2 przez Wykonawcę,

1.2. zapewnienie fizycznego połączenia pomiędzy Głównym i Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych CPD 1 - CPD 2,

1.3. wykonywanie pozostałych czynności niezbędnych do realizacji usług przy zachowaniu wszystkich warunków opisanych we Wzorze Umowy.

2. Przedmiotem prawa opcji jest zapewnienie w tej samej wydzielonej powierzchni, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. powyżej, dodatkowego miejsca, które będzie wyposażone przez Wykonawcę w maksymalnie 6 kolejnych szaf serwerowych Rack 19”, o takich samych właściwościach jak w przypadku 9 perforowanych szaf serwerowych Rack 19”, wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę dla przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji wszystkich wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Usługi (dotyczy zakresu podstawowego i prawa opcji) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

1.1. Przedmiotem prawa opcji jest zapewnienie w tej samej wydzielonej powierzchni, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. powyżej, dodatkowego miejsca, które będzie wyposażone przez Wykonawcę w maksymalnie 6 kolejnych szaf serwerowych Rack 19”, o takich samych właściwościach jak w przypadku 9 perforowanych szaf serwerowych Rack 19”, wraz z zapewnieniem przez Wykonawcę dla przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji wszystkich wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik J do SIWZ dla zamówienia podstawowego.

1.2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

1.3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji, jest złożenie przez Zamawiającego Zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy i nie dłuższym niż 46 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia przez okres 48 miesięcy, od dnia faktycznego rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, które nastąpi nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 01 grudnia 2020 r.

2. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy zostały określone we Wzorze Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) oraz 7) i 8) Ustawy pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) oraz 7) i 8) Ustawy pzp.

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zakres JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia JEDZ, dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcja, spółki cywilne), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Część V formularza JEDZ nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego, wobec czego Wykonawca nie musi wypełniać tej części formularza.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, przed udzieleniem zamówienia i przed wyborem oferty najkorzystniejszej zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający, podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. W przypadku, gdy wartości wyrażone w oświadczeniach (w tym w JEDZ) będą w innych walutach niż Polski Złoty (PLN) muszą zostać one przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, należy zastosować kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - nie dotyczy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:

1) Pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Ustawy;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) Pkt 2) – 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 2 pkt 3) stosuje się.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 5 pkt 3) stosuje się.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, składa każdy z tych Wykonawców.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b Ustawy, dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma zamówieniami (umowami) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych) każda, polegających na świadczeniu usług w zakresie zapewnienia odpowiedniej powierzchni i utrzymywaniu funkcjonowania środowisk IT w centrum przetwarzania danych oraz zapewnieniu fizycznego połączenia pomiędzy dwoma centrami przetwarzania danych.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający będzie żądać złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik B do SIWZ.

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w ust. 1, budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

5. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

6.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Zamawiający przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci odpowiednich postanowień umownych zawartych w § 17 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik J do SIWZ

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania. Kwota stanowiąca 100 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy posiadać i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert następuje na Platformie https://mf.ezamawiajacy.pl.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy pzp.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu w postaci przelewu na rachunek bankowy wskazany poniżej,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów: BGK Oddział w Warszawie 56 1130 1017 0020 0675 9990 0002

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp

6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa Pzp, zgodnie z którą może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane

W Dziale VI Ustawy, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest równa lub większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej Ustawy.

ODWOŁANIE

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 180 ust. 4 Ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 Ustawy odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania:

Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy -10 dni. 2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni. 3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2020