Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 372163-2021

23/07/2021    S141

Belgia-Antwerpia: Przepompowywanie

2021/S 141-372163

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Krajowy numer identyfikacyjny: 0316.380.841_17200
Adres pocztowy: Thonetlaan 102, bus 2
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: ing. Virginie Debuck
E-mail: virginie.debuck@mow.vlaanderen.be
Tel.: +32 476590471
Faks: +32 32312062
Adresy internetowe:
Główny adres: www.maritiemetoegang.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418033
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Duurzame onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen

Numer referencyjny: Maritieme Toegang-MT/02036-F03_2
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zie bestek.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Opis zamówienia:

Zie bestek.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-278508
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvanstate.be
Adres internetowy: http://www.raadvanstate.be
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Adres pocztowy: Thonetlaan 102 bus 2
Miejscowość: Antwerpen
Kod pocztowy: 2050
Państwo: Belgia
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Adres pocztowy: Koolstraat 35
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021