Építési beruházás - 372251-2021

23/07/2021    S141

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 141-372251

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszterhatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a

Szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházásokmegvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek közötta szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásoklebonyolítását. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozásiszerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítószámú projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztésifeladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO14)»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Agglomeráció Telep kapacitás Csatorna hálózat

Hejőbába közpon tú agglomeráció

530 m3/d; 5500

LE

Gravitációs vezeték:

34782fm; nyomócső:

19176fm

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek

Elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket,próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljeskörű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi,kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), alejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek

Átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások Megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása,folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás,technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetéskivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 097-233491

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 sz. projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken szennyvíztisztító telep és ztító telep és csatornahálózat fejl

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.hu
Telefon: +36 304880842
Fax: +36 22594096
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: rmate@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 308460806
Fax: +36 14511648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 850 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II. A szerződésmódosítás indokai

2.1. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2021.04.22. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat”) és annak mellékletei rögzítik.

2.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Mérnökhatározatban megjelölt - 2021. március 5. napján kelt - 1. sz. Változtatási Javaslatának indokait, annak FIDIC Sárga Könyv (kiegészítő cikkelyek) szerinti megfelelő kezelésének tényét, továbbá az okok fennállását és annak Szerződéses Árra kiható hatását a Mérnökhatározat igazolta.

2.3. A fentiekkel és a Mérnökhatározat 6. pontjában foglalt Műszaki Ellenőri Szervezet véleményével összhangban a FIDIC Mérnök 2021.04.22. napján kiadta a Mérnökhatározatot az alábbi tartalommal:

„8. FIDIC Mérnök Határozata

A FIDIC Sárgakönyv (Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) azaz ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely és a Vállalkozási Szerződés 2. Kötetének 3. Fejezet [Különös feltételek], valamint a Műszaki Ellenőr jóváhagyásának figyelembevételével a Vállalkozó által benyújtott Változtatási Javaslat szerinti műszaki tartalommódosítás megfelel a Megrendelői Követelményeknek, illetve az Ajánlatkérési Dokumentációban és a szerződésben rögzített előírásoknak.

A Mérnök a mellékletekben elhelyezett Változtatási Javaslat és mellékletei alapján, a Műszaki Ellenőr javaslatát elfogadva, azzal azonos tartalommal dönt, valamint hivatkozva az Általános Szerződéses Feltételek 3.5 Alcikkelyére, kiadja a FIDIC 3.5 alcikkely szerinti [Határozatok] elfogadó határozatát a tárgyi változtatási javaslat műszaki tartalmának megvalósításának vonatkozásában.

A Vállalkozói Javaslatban foglaltak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a Szerződéses Árát érintik.

Jelen Mérnökhatározat alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a Szerződéses Árat nettó 24 656 136,- Ft költséggel szükséges módosítani. A Szerződéses Ár nettó 3 874 656 136,- Ft-ra módosul.

A Változtatási Javaslatban foglaltak a Megvalósítás Időtartamának módosítását nem érintik.”

Változtatási javaslat ismertetése, a Vállalkozó által előadottak összefoglalása (Mérnökhatározat):

Vállalkozó által folyamatban van a tárgy létesítmény vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának készítése,, melyhez kapcsolódóan 2020.november 05.-én az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság kért állásfoglalást a "Hejő-főcsatornát érintő munkálatokra vonatkozóan előírás kérése" tárgyban a vonatkozó tervrész elkészítéséhez. Vállalkozó ezt követően kézhez kapta az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság állásfoglalását, melyben az alábbi előírást tette:

"A Hejő-főcsatorna 3+310 szelvény környezetéveb a mederrézsűk 3-3 m hosszon a partél magasságáig betonba rakott terméskő burkolattal és lezárófogakkal szükséges lehatárolni, a burkolt mederrézsű, valamint a mederfeneket 6-6 m hosszban kőszórással szükséges biztosítani. A szennyvíz bevezetés kitorkolló fejét műanyag csappantyúval kell ellátni."

Fentiekre tekintettel a Mérnök utasítására a Vállalkozó kidolgozta az 1. sz. Válllakozó javaslatot, mely szerint a műszaki tartalom az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

Hejő-főcsatorna 3+310 szelvényben a tisztított szennyvíz bevezetés burkolat kiépítés:

Kőszórás 30 cm vtg. terméskő szórás geotextílián: 161,19 m2

Betonba rakott vízépítési terméskő burkolat 30 cm vtg.: 62,26 m2

Összesen: 222,45 m2

Lezáró vasalt betonfog: 5,74525 m3

Az elszámolandó költség az Ajánlatban szereplő egységárak figyelembe vételével:

Tervezési munkák: 900 000 Ft

Mederburkolási munkák: 14 008 789 Ft

Élőfej+csővégcsappantyú: 786 346 Ft

Kivitelezési munkák idejére a vízfolyás ideiglenes átemelése: 8 961 000 Ft

Összesen: 24 656 136 Ft

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1206
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1206
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk, Oszlár, Tiszapalkonya

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

Összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszterhatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a

Szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek közötta szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: «Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 azonosítószámú projekt keretében, Hejőbába, Hejőkürt, Nemesbikk,Oszlár, Tiszapalkonya településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (ÉMO14)»

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Agglomeráció Telep kapacitás Csatorna hálózat

Hejőbába közpon tú agglomeráció

530 m3/d; 5500

LE

Gravitációs vezeték:

34782fm; nyomócső:

19176fm

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek

Elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket,próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljeskörű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi,kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), alejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek

Átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások Megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása,folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás,technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetéskivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 874 656 136.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.hu
Telefon: +36 304880842
Fax: +36 22594096
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Telefon: +36 308460806
Fax: +36 14511648
Internetcím: http://rmate@euroaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III. A szerződés módosítása

3.1. Felek – figyelemmel a Mérnökhatározatban foglaltakra – a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.2. pontjában rögzített Szerződéses Árat a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján módosítják, akképpen, hogy a módosítással érintett szövegrészeket dőlten, félkövéren szedve jelölik.

3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodása 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződéses Ár 3 874 656 136 forint, azaz hárommilliárd-nyolcszázhetvennégymillió-hatszázötvenhatezer-százharminchat forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár, valamint a Vállalkozó 2021. március 5. napján kelt 1. sz. Változtatási Javaslatában meghatározott és az annak kapcsán kiadott Mérnökhatározatban elfogadott 24 656 136 forint, azaz huszonnégymillió-hatszázötvenhatezer-százharminchat forint pótmunkadíj összegével.

Felek az egyes Települési költségelemekre eső ellenszolgáltatást a fenti összeg megbontásával, Vállalkozó ajánlata (IV. kötet, Egyösszegű ajánlati ár Főösszesítőjének megfelelően), valamint a Vállalkozó 2021. március 5. napján kelt 1. sz. Változtatási Javaslatában és az annak kapcsán kiadott Mérnökhatározatban foglaltak alapján az alábbiak szerint osztják meg:

Nemesbikk település költségeleme vonatkozásában: 991 378 930 forint, azaz kilencszázkilencvenegymillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázharminc forint;

Hejőbába település költségeleme vonatkozásában: 1 031 437 402 forint, azaz egymilliárd-harmincegymillió-négyszázharminchétezer-négyszázkettő forint;

Tiszapalkonya település költségeleme vonatkozásában: 1 123 619 882 forint, azaz egymilliárd-egyszázhuszonhárommillió-hatszáztizenkilencezer-nyolcszáznyolcvankettő forint;

Oszlár település költségeleme vonatkozásában: 423 007 676 forint, azaz négyszázhuszonhárommillió-hétezer-hatszázhetvenhat forint;

Hejőkürt település költségeleme vonatkozásában: 305 212 246 forint, azaz háromszázötmillió-kettőszáztizenkettőezer-kettőszáznegyvenhat forint;”

3.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével, annak 1 sz. Mellékletét képező Mérnökhatározat szerinti tartalommal módosul.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés Szerződéses Megállapodás c. részének 3.5. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

„Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. szerződésmódosításban meghatározott ellenérték az adott települési költségelemre nézve az adott települési költségelem végszámlájában érvényesíthető, egyebekben a számlázási rendre megadott %-os érték alkalmazásánál az eredeti Szerződéses Ár marad a számítás alapja.”

Folytatás: VI.3) pontban

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

II. A szerződésmódosítás indokai

2.1. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a jelen szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2021.04.22. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat”) és annak mellékletei rögzítik.

2.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Mérnökhatározatban megjelölt – 2021. március 5. napján kelt – 1. sz. Változtatási Javaslatának indokait, annak FIDIC Sárga Könyv (kiegészítő cikkelyek) szerinti megfelelő kezelésének tényét, továbbá az okok fennállását és annak Szerződéses Árra kiható hatását a Mérnökhatározat igazolta.

2.3. A fentiekkel és a Mérnökhatározat 6. pontjában foglalt Műszaki Ellenőri Szervezet véleményével összhangban a FIDIC Mérnök 2021.04.22. napján kiadta a Mérnökhatározatot

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 850 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 874 656 136.00 HUF