Dostawy - 372253-2017

22/09/2017    S182    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Serwery

2017/S 182-372253

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Katowicach
003502660
Al. Korfantego 117/119
Katowice
40-156
Polska
Tel.: +48 322004691
E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Faks: +48 322004692
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.katowice.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.katowice.sa.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów, pamięci masowych, systemów backup, przełączników, accesspoint i firewall dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.

Numer referencyjny: ZP-060-8/17
II.1.2)Główny kod CPV
48820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, pamięci masowych, systemów backup, przełączników, accesspoint i firewall dla sądów powszechnych apelacji katowickiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery typ 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer typ 1 – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość automatycznego przywracania ustawień (A) / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność zasilaczy redundantnych hot-plug (S) / Waga: 2 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery typ 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer typ 2 – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość automatycznego przywracania ustawień (A) / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność zasilaczy redundantnych hot-plug (S) / Waga: 2 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięci masowe typ 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 1 NAS Tower – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość portów Gigabit Ethernet z interfejsem RJ45 (E) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość portów USB 3.0 (U) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięci masowe typ 2.1

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 2.1 NAS RACK – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość portów Gigabit Ethernet z interfejsem RJ45 (E) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Złącze PCI Express Gen 2. (Z) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięci masowe typ 2.2

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 2.2 NAS RACK – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Porty GbE SFP+ (G) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Złącze PCI Express Gen 3. (Z) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięć masowa typ 4.1

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 4.1 dostęp blokowy RACK – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Prędkość dysków SAS (S) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość pamięci RAM (R) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pamięć masowa typ 4.1 -Wersja 1

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Pamięć masowa typ 4.1 -Wersja 1 dostęp blokowy RACK – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość pamięci RAM (R) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System backupu typ 1 biblioteka taśmowa

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

System backupu typ 1 biblioteka taśmowa – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość zainstalowanych napędów LTO-6 (N) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Łączna liczba zainstalowanych slotów na taśmy w autoloaderze (S) / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System backupu typ 1 streamer

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

System backupu typ 1 streamer z obudową zewnętrzną – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość dołączonych taśm LTO-6 (L) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Switch typ 2

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 2 zarządzany desktop L2 – 18 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Switch typ 3

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 3 zarządzalny rack L2 – 19 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Switch typ 4

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 4 -WERSJA 1 zarządzalny rack L2 – 22 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Switch typ 5

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Switch typ 5 zarządzalny rack L3 – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Accesspoint typ 1

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Accesspoint typ 1 – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Firewall typ 1.2

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Firewall typ 1.2 – 6 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji (T) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:

1. Dot. części 1 [Serwery typ 1] w wysokości nie mniejszej niż 54 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i zero groszy)

2. Dot. części 2 [Serwery typ 2] w wysokości nie mniejszej niż 81 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych i zero groszy)

3. Dot. części 3 [Pamięci masowe typ 1] w wysokości nie mniejszej niż 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych i zero groszy)

4. Dot. części 4 [Pamięci masowe typ 2.1] w wysokości nie mniejszej niż 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i zero groszy)

5. Dot. części 5 [Pamięć masowa typ 2.2] w wysokości nie mniejszej niż 14 000 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych i zero groszy)

6. Dot. części 6 [Pamięć masowa typ 4.1] w wysokości nie mniejszej niż 33 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych i zero groszy)

7. Dot. części 7 [Pamięć masowa typ 4.1 -Wersja 1] w wysokości nie mniejszej niż 33 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych i zero groszy)

8. Dot. części 8 [System backupu typ 1 biblioteka taśmowa] w wysokości nie mniejszej niż 49 000 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych i zero groszy)

9. Dot. części 9 [System backupu typ 1 streamer] w wysokości nie mniejszej niż 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych i zero groszy)

10. Dot. części 10 [Switch typ 2] w wysokości nie mniejszej niż 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i zero groszy)

11. Dot. części 11 [Switch typ 3] w wysokości nie mniejszej niż 39 000 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych i zero groszy)

12. Dot. części 12 [Switch typ 4 -Wersja 1] w wysokości nie mniejszej niż 143 000 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych i zero groszy)

13. Dot. części 13 [Switch typ 5] w wysokości nie mniejszej niż 16 000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych i zero groszy)

14. Dot. części 14 [Accesspoint typ 1] w wysokości nie mniejszej niż 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy)

15. Dot. części 15 [Firewall typ 1.2] w wysokości nie mniejszej niż 57 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i zero groszy)

W przypadku składnia ofert częściowych, na dwie lub więcej części Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku dla każdej części odrębnie tj. dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla poszczególnych części.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. Dot. części 1 [Serwery typ 1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę serwerów o wartości nie mniejszej niż 54 000 PLN netto każde.

2. Dot. części 2 [Serwery typ 2] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę serwerów o wartości nie mniejszej niż 81 000 PLN netto każde.

3. Dot. części 3 [Pamięci masowe typ 1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 4 000 PLN netto każde.

4. Dot. części 4 [Pamięci masowe typ 2.1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 18 000 PLN netto każde.

5. Dot. części 5 [Pamięć masowa typ 2.2] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 14 000 PLN netto każde.

6. Dot. części 6 [Pamięć masowa typ 4.1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 33 000 PLN netto każde.

7. Dot. części 7 [Pamięć masowa typ 4.1 -WERSJA 1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 33 000 PLN netto każde.

8. Dot. części 8 [System backupu typ 1 biblioteka taśmowa] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 49 000 PLN netto każde.

9. Dot. części 9 [System backupu typ 1 streamer] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę pamięci masowych (macierze, urządzenia backup) o wartości nie mniejszej niż 8 000 PLN netto każde.

10. Dot. części 10 [Switch typ 2] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych (switch) o wartości nie mniejszej niż 7 000 PLN netto każde.

11. Dot. części 11 [Switch typ 3] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych (switch) o wartości nie mniejszej niż 39 000, PLN netto każde.

12. Dot. części 12 [Switch typ 4 -Wersja 1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych (switch) o wartości nie mniejszej niż 143 000 PLN netto każde.

13. Dot. części 13 [Switch typ 5] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę przełączników sieciowych (switch) o wartości nie mniejszej niż 16 000 PLN netto każde.

14. Dot. części 14 [Accesspoint typ 1] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę urządzeń sieciowych (accesspoint, switch, urządzenia bezpieczeństwa brzegu sieci) o wartości nie mniejszej niż 2 000 PLN netto każde.

15. Dot. części 15 [Firewall typ 1.2] wykonał co najmniej dwa zamówienia (każde na podstawie odrębnej umowy) na dostawę urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci (firewall, utm) o wartości nie mniejszej niż 57 000 PLN netto każde.

co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi spełnić wymagany przez Zamawiającego warunek.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,odpowiednio do części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących dokumentów: wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice, pok. 111.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ilekroć w ogłoszeniu odwołuje się do ustawy lub artykułów ustawy, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczy to artykułów ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających przesłanki określone wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

2. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustaw z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiąc wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału postępowaniu,odpowiednio do części zamówienia. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Pozostałe wymogi wskazano w SIWZ.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wskazanych w par. 5 punkty 1 do 6 i punkt 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126) zw. dalej Rozporządzeniem.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się par. 7 Rozporządzenia.

8. W zakresie nie uregulowanym w ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.

9. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w SIWZ.

10. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium odpowiednio w wysokości:

10.1. Dot. części 1 w wysokości 3 210 PLN

10.2. Dot. części 2 w wysokości 4 870 PLN

10.3. Dot. części 3 w wysokości 210 PLN

10.4. Dot. części 4 w wysokości 1 070 PLN

10.5. Dot. części 5 w wysokości 820 PLN

10.6. Dot. części 6 w wysokości 1 950 PLN

10.7. Dot. części 7 w wysokości 1 950 PLN

10.8. Dot. części 8 w wysokości 2 920 PLN

10.9. Dot. części 9 w wysokości 480 PLN

10.10. Dot. części 10 w wysokości 430 PLN

10.11. Dot. części 11 w wysokości 2 310 PLN

10.12. Dot. części 12 w wysokości 8 580 PLN

10.13. Dot. części 13 w wysokości 970 PLN

10.14. Dot. części 14 w wysokości 120 PLN

10.15. Dot. części 15 w wysokości 3 430 PLN

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia kwoty wadium określone dla każdej części podlegają zsumowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017