Υπηρεσίες - 372297-2022

11/07/2022    S131

Ιταλία-Ίσπρα: Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη μηχανική στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα

2022/S 131-372297

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 211-549113)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Πολλαπλή συμφωνία-πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική και τη μηχανική στο Κοινό Κέντρο Ερευνών, στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή τεχνικών συμβουλών, υπηρεσιών σχεδιασμού και διεύθυνσης έργων που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τα έργα πολιτικού μηχανικού, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το περιβάλλον και τη μηχανική εγκαταστάσεων, ως μέρος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Κοινό Κέντρο Ερευνών στις εγκαταστάσεις στην Ίσπρα (VA). Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η παροχή συμβουλών στη διαχείριση εγκαταστάσεων για τη λειτουργία υποδομών, τον σχεδιασμό, την επίβλεψη έργων, τις δοκιμές, τις αξιολογήσεις, τις επαληθεύσεις και το συντονισμό ασφάλειας σε εργοτάξια και/ή την ανακαίνιση και τη συντήρηση εργοταξίων, εγκαταστάσεων και υποδομών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/07/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 211-549113

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης
Αντί:
Ημερομηνία: 15/11/2021
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 22/08/2022
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: