Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 372401-2021

Submission deadline has been amended by:  391324-2021
23/07/2021    S141

Polska-Gdańsk: Elektryczność

2021/S 141-372401

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Solidarności
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ecs.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cedry Wielkie
Krajowy numer identyfikacyjny: Pl
Miejscowość: Cedry Wielkie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cedry-wielkie.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chmielno
Miejscowość: Chmielno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.chmielno.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Linia
Miejscowość: Linia
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminalinia.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska w Tczewie
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.wrotatczewa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Dwór Gdański
Miejscowość: Nowy Dwór Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miastonowydwor.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Staw
Miejscowość: Nowy Staw
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowystaw.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miłoradz
Miejscowość: Miłoradz
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.miloradz.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pelplin
Miejscowość: Pelplin
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pelplin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pszczółki
Miejscowość: Pszczółki
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pszczolki.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Somonino
Miejscowość: Somonino
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.somonino.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szemud
Miejscowość: Szemud
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szemud.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żukowo
Miejscowość: Żukowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: www.zukowo.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Malbork
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.urzad.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kartuski
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kartuskipowiat.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gdański
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat-gdanski.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Pucku
Miejscowość: Puck
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.starostwo.puck.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zamek.malbork.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Klub Żak
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klubzak.com.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iopan.gda.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gis.gdansk.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gtbs.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Państwo: Polska
E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583236129
Faks: +48 583236529
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zuostczew.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów występujących wspólnie

Numer referencyjny: BZP.271.23B.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ (Wykaz nabywców i płatników).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ (Wykaz nabywców i płatników).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszym to w tym okresie:

a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 110 000 MWH

oraz

b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 1 500 punktów PPE, przy czym Zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały (są) wykonane (wykonywane).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w rozdziale 17 SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiany postanowień zawartej umowy opisano w rozdziale 17 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na mini Portalu i następuje poprzez skazanie pliku do odszyfrowania.

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II kwartał 2022 roku.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 226 000,00 PLN.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań zostały określone szczegółowo w przepisach działu IX – Środki ochrony prawnej – ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021