Услуги - 372589-2019

07/08/2019    S151

България-София: Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

2019/S 151-372589

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Врашкова, Красимир Аврамов, Весела Василева
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406445
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми

II.1.2)Основен CPV код
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е получаване на данни от извършване на пълно обследване на пунктове за мониторинг на подземни води в подземни водни тела, които не са определени в риск или лошо състояние. Данните ще бъдат получени чрез пробонабиране на водни проби/извадки и извършване на лабораторни химични анализи по определен списък и схема. Пробонабирането следва да се извърши в рамките на 12 месеца. Ще бъдат направени 2 (две) пробонабирания и извършени съответните химични анализи по показатели, подробно разписани в техническата спецификация.

Възложителят ще определи конкретните периоди за пробонабиране след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Пробоотборните точки са извън действащите мониторингови програми и са по предложение от четирите Басейнови дирекции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 700 678.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите, подробно разписани в Таблица 1. Броят на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.

Водните проби/извадки ще се пробонабират през периода април—октомври на календарната година, за да може да се обхванат два климатични сезона. Съответните компоненти за анализ, които формират дадена група, са подробно разписани в таблица 1.

Необходимо е за всяка проба поотделно да се изготвя протокол от пробонабиране, съдържащ информация за пункта, климатични условия на пробовземане, дата, количества от пробата; условия на транспорт, съхранение и консервиране (ако е приложимо) и др.

Изпълнителят следва да спазва изискванията, които са залегнали в БДС ISO 5667-11:2011, БДС EN ISO 5667-3:2012 и/или други или еквивалентни стандарти, съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката.

Възложителят си запазва правото да промени местоположението на до 3 % от пунктовете.

Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подземни води, като пунктовете са разположени из цялата страна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 700 678.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказване на посоченото изискване:

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.

Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва за последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се считат услуги по пробонабиране и химични анализи на компоненти от околната среда.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе се отнася общо за обединението.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участниците следва да разполагат с лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите.

За доказване на изискването участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе се отнасят общо за обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. На основание чл. 64, ал. 1, т. 1, б.„б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.

Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуга по физико-химични анализи (спектрофотометрия, йон-хроматография, класически методи на анализ и др.), спектрални методи за анализ на тежки метали (ААС, ICP-OES, ICP-MS и др.), радиологични измервания, хроматографски методи на анализ на органични замърсители (GC-FID, GC-MS, GC-MS-MS, HPLC, HPLC-MS, HPLC-MS-MS) в обекти от околната среда, като например води — повърхностни, подземни или др.

2. На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— Минимум 3 (трима) специалисти с не по-малко от 3 (три) години професионален опит в пробонабирането. Специалистите следва да притежават сертификати от успешно завършил курс на обучение по пробонабиране,

— Минимум 3 (трима) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да имат минимум 3 (три) години професионален опит в анализа на физико-химични показатели, и/или радиологични показатели и/или тежки метали, и/или органични замърсители във води.

3. На основание чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите, която да отговаря на следните условия:

— да е акредитирана в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти за анализ на физико-химични показатели, радиологични показатели, тежки метали, органични замърсители във води,

— да е участвала в междулабораторни сравнителни изпитвания,

— да разполага със специализирана апаратура йон-хроматографи, газови и/или течни хроматографски системи, спектрални апарати и друга необходима аналитична техника, с които да се осигури изпълнението на минималните изисквания на възложителя, съгласно приложенията от техническите изисквания и капацитет за поемане на целия обем проби, посочен в техническата спецификация.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие)

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал.

Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка, финансирането не е осигурено.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В методиката за оценка по показател „Качество на предложението за изпълнение на поръчката“ ще се оценяват следните елементи:

— Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност,

— Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил,

— Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност, които са конкретни и относими към изпълнението на услугата,

— Предложени са ефективни мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, предложените начини за взаимодействие между експертите и предложените начини на взаимодействие с възложителя осигуряват успешното и качествено изпълнение на дейностите.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката;

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: +359 70018700; Интернет адрес: www.nap.bg;

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2; тел.: +359 28119443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2019