Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 372589-2019

07/08/2019    S151

България-София: Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води

2019/S 151-372589

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Диляна Врашкова, Красимир Аврамов, Весела Василева
Електронна поща: k.avramov@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432/+359 29406445
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/61
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми

II.1.2)Основен CPV код
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е получаване на данни от извършване на пълно обследване на пунктове за мониторинг на подземни води в подземни водни тела, които не са определени в риск или лошо състояние. Данните ще бъдат получени чрез пробонабиране на водни проби/извадки и извършване на лабораторни химични анализи по определен списък и схема. Пробонабирането следва да се извърши в рамките на 12 месеца. Ще бъдат направени 2 (две) пробонабирания и извършени съответните химични анализи по показатели, подробно разписани в техническата спецификация.

Възложителят ще определи конкретните периоди за пробонабиране след сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Пробоотборните точки са извън действащите мониторингови програми и са по предложение от четирите Басейнови дирекции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 700 678.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733700 Услуги по наблюдение или контрол на замърсяването на подпочвените води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да извърши 2 (две) пробонабирания в 597 (петстотин деветдесет и седем) пункта от подземни води, което прави общо 1194 (хиляда сто деветдесет и четири) проби. За всеки пункт ще се определят веществата от групите, подробно разписани в Таблица 1. Броят на групите е 6 и са наименовани в зависимост от целта, за която са предвидени по настоящата процедура; специфика на групата от показатели и други.

Водните проби/извадки ще се пробонабират през периода април—октомври на календарната година, за да може да се обхванат два климатични сезона. Съответните компоненти за анализ, които формират дадена група, са подробно разписани в таблица 1.

Необходимо е за всяка проба поотделно да се изготвя протокол от пробонабиране, съдържащ информация за пункта, климатични условия на пробовземане, дата, количества от пробата; условия на транспорт, съхранение и консервиране (ако е приложимо) и др.

Изпълнителят следва да спазва изискванията, които са залегнали в БДС ISO 5667-11:2011, БДС EN ISO 5667-3:2012 и/или други или еквивалентни стандарти, съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката.

Възложителят си запазва правото да промени местоположението на до 3 % от пунктовете.

Обхватът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на полеви измервания, физико-химични, спектрални и радиологични изпитвания, както и хроматографско определяне на органични замърсители в подземни води, като пунктовете са разположени из цялата страна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 700 678.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 13
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ по Приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Доказване на посоченото изискване:

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,

— справка за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години.

Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва за последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността, не по-малък от двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се считат услуги по пробонабиране и химични анализи на компоненти от околната среда.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе се отнася общо за обединението.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на предмета на поръчката. За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Участниците следва да разполагат с лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите.

За доказване на изискването участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе се отнасят общо за обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. На основание чл. 64, ал. 1, т. 1, б.„б“ от ЗОП участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на предмета на поръчката.

Под „услуга, с предмет и обем, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: услуга по физико-химични анализи (спектрофотометрия, йон-хроматография, класически методи на анализ и др.), спектрални методи за анализ на тежки метали (ААС, ICP-OES, ICP-MS и др.), радиологични измервания, хроматографски методи на анализ на органични замърсители (GC-FID, GC-MS, GC-MS-MS, HPLC, HPLC-MS, HPLC-MS-MS) в обекти от околната среда, като например води — повърхностни, подземни или др.

2. На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— Минимум 3 (трима) специалисти с не по-малко от 3 (три) години професионален опит в пробонабирането. Специалистите следва да притежават сертификати от успешно завършил курс на обучение по пробонабиране,

— Минимум 3 (трима) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС No 125 от 2002 г. или еквивалентни, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да имат минимум 3 (три) години професионален опит в анализа на физико-химични показатели, и/или радиологични показатели и/или тежки метали, и/или органични замърсители във води.

3. На основание чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: лаборатория (собствена и/или наета и/или друго) за извършване на анализите, която да отговаря на следните условия:

— да е акредитирана в съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти за анализ на физико-химични показатели, радиологични показатели, тежки метали, органични замърсители във води,

— да е участвала в междулабораторни сравнителни изпитвания,

— да разполага със специализирана апаратура йон-хроматографи, газови и/или течни хроматографски системи, спектрални апарати и друга необходима аналитична техника, с които да се осигури изпълнението на минималните изисквания на възложителя, съгласно приложенията от техническите изисквания и капацитет за поемане на целия обем проби, посочен в техническата спецификация.

При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие)

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Възложителят може да извърши авансово плащане в размер до цялата сума по договора след представяне от страна на изпълнителя на гаранция за авансовото плащане за пълния размер на платената сума и фактура — оригинал.

Обществената поръчка се открива при условията на чл. 114 от ЗОП. Към датата на откриване на процедурата за обществената поръчка, финансирането не е осигурено.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. В методиката за оценка по показател „Качество на предложението за изпълнение на поръчката“ ще се оценяват следните елементи:

— Участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени в тяхната последователност и взаимосвързаност, включително документацията, която следва да бъде изготвена по всяка дейност,

— Участникът е предложил организация на експертите в екипа си, показано е разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна дейност, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил,

— Участникът е предложил методи за изпълнение на всяка дейност, които са конкретни и относими към изпълнението на услугата,

— Предложени са ефективни мерки за вътрешен контрол на екипа от експерти, предложените начини за взаимодействие между експертите и предложените начини на взаимодействие с възложителя осигуряват успешното и качествено изпълнение на дейностите.

2. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

— участници — свързани лица, по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП;

— участник, който е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация и условията на поръчката;

— участник, за когото след изтичане на срока по §14 от ПЗР на ЗИД на Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ДВ, бр. 48/2016 г.), са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон,

— участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката.

3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП: +359 70018700; Интернет адрес: www.nap.bg;

б) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http:www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ № 2; тел.: +359 28119443.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2019